Gå til sidens hovedinnhold

Wikan, FeFo og Karasjokeiendommen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

FeFo-styreleder Kurt Pasvikbamsen Wikan har gjennom tilsvar til leder- og kommentarartikler i Ságat avklart følgende av stor betydning for diskusjonen omkring Karasjokeiendommen:

1. FeFo-styret er skjønt enig i at statens eierskap til umatrikulert grunn i hele Finnmark var urettmessig. Likevel brukes statens urettmessige disposisjoner helt kynisk for å unngå rettferdighet for de ifølge Finnmarkskommisjonen rettmessige eierne i Karasjok.

2. FeFo-styret har til nå ikke akseptert privat umatrikulert eiendom noe sted i Finnmark i kjølvannet av Finnmarkskommisjonens rettighetskartlegging. Særdeles bemerkelsesverdig at det angivelig ikke skal finnes en eneste kvadratmeter privat grunn i et umatrikulert område større enn Danmark.

3. FeFo er enig med Norges jeger- og fiskerforbund i at finnmarkingene ikke har særrettigheter til småviltjakt og fiske i Finnmark. Likevel brukes finnmarkingenes angivelig ikke-eksisterende jakt- og fiskerettigheter som alibi for å bestride lokalt rettmessig eierskap i Karasjok.

4. FeFo vil ikke tinglyse erklæring på samtlige bnr 1 under samtlige gårdsnumre i alle kommuner i Finnmark om at personer bosatt i Finnmark har rett til jakt og fiske. Slike erklæringer vil følge matrikkelenhetene uavhengig av hvem som til enhver tid er hjemmelshaver. Skal slik erklæring slettes, må det enten foreligge positivt samtykke fra alle rettshavere eller rettskraftig dom.

5. Wikan mener Ságat bommer totalt når vi påpeker at fylkestinget og Sametinget kan instruere sine representanter i FeFo. Som begrunnelse viser Wikan til følgende anførsel i Ot.prp. 53 (2002-2003): «Ved at Finnmarkseiendommen er et eget rettssubjekt, vil offentlige myndigheter ikke kunne instruere organet i større utstrekning enn andre private rettssubjekter.»

Wikan har helt rett i at verken fylkestinget eller Sametinget i egenskap av offentlig myndighet etter henholdsvis kommuneloven og sameloven kan instruere FeFo-styret utenfor eget lovverk. Men så snubler Wikan kraftig. For når fylkestinget og Sametinget utøver privatrettslig eierrådighet og opptrer på vegne av befolkninga i Finnmark som styreoppnevningsinstanser for et privat rettssubjekt, da har man både rett og plikt til å instruere dette private rettssubjektet (FeFo).

Det finnes ingen faktiske holdepunkter for at FeFo-styret skal være overordnet oppnevningsinstansene. Men vi forstår at Wikan er blitt narret til å tro at FeFo-styret skal være overordnet folket i Finnmark, mens det faktisk er stikk motsatt.

Fylkestingets og Sametingets instruksjonsrett går så langt at begge kan avsette sine styremedlemmer, for eksempel på grunn av uenighet og manglende etterlevelse av styringssignaler/instruksjon. Det er heller ikke lovkrav om begrunnelse for å foreta slik avsettelse.

Kurt Pasvikbamsen Wikan er dessverre på kraftig kollisjonskurs med eget parti i synet på Karasjokeiendommen, både lokalt i Karasjok og regionalt i Finnmark. Hvis Senterpartiet i fylkestinget av denne og/eller andre grunner derfor skulle ønske å bytte ut Wikan i FeFo-styret med en mer partilojal person, er man på trygg juridisk fjellgrunn.

Kommentarer til denne saken