Det kommer fram av Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord HFs innstilling til styret i Helse Nord.

Den 27. november godkjente styret i Helse Nord en forprosjektrapport for bygging av nytt sykehus i Hammerfest innenfor en ramme på 2 326 millioner kroner.

Endelig beslutning om oppstart av byggefasen under forutsetning om at det legges frem forpliktende plan for omstillingstiltak for å sikre økonomisk bærekraft.

Vorland mener omstillingsplanen er realistisk men krevende, og anbefaler at den godkjennes av styret i Helse Nord når de skal ta endelig vedtak den 18. desember, står det i en pressemelding fra Helse Nord.

Dette er Vorlands innstilling til styret:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner omstillingsplanen til Finnmarkssykehuset HF og oppstart av gjennomføringsfasen for nye Hammerfest sykehus innenfor en ramme på 2 326 mill. kroner inkl. prisstigning og byggelånsrenter frem til ferdigstillelse i 2024.

2. Styret forutsetter at adm. direktør innarbeider forslag om omprioritering av minimum 20 mill. kroner i 2020 som holdes tilbake i Helse Nord RHF for å styrke regionens samlede bærekraft.

3. Styret ber adm. direktør, ved rullering av langsiktig økonomiplan juni 2020, om å innarbeide videre opptrapping av årlig regional reserve på minimum 40 mill. kroner innen 2024.

4. Styret ber adm. direktør, ved rullering av langsiktig økonomiplan juni 2020, om å innarbeide styrking av Finnmarkssykehuset HF med inntil 40 mill. kroner pr. i tre år fra og med 2025.

5. Styret ber adm. direktør om å sikre tett oppfølging av at omstillingsarbeidet i Finnmarkssykehuset HF gjennomføres i tråd med plan, og i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.