Annonsørinnhold i samarbeid med

Hva er dette?

 
 

Dette vil vi gjøre de neste fire årene!

Årets valg ser ut til å bli særdeles spennende. Mange saker skiller nåværende borgerlige regjering med den nye regjeringen Arbeiderpartiet ønsker å lede etter valget. Her får du noen gode grunner til å stemme Arbeiderpartiet 11. september!

Annonsørinnhold i samarbeid med

Regionreformen

Regionreformen er viktig for finnmarkingene og viktig for Finnmark Arbeiderparti.

Arbeiderpartiet er for regionreformen, men imot tvang. Vi mener at dagens regjering overkjører lokaldemokratiet, når man går inn for å tvangssammenslå fylker og kommuner.

Fylkestinget i Finnmark har sagt et klart og tydelig nei til sammenslåing med Troms. Vi er det minste fylket befolkningsmessig, og vi frykter for hvordan fordelingene blir i ekteskap med Troms. De nordnorske fylkene samarbeider veldig godt på mange områder, men vi er ikke tvil om at finnmarkingene er best tjent med å forvalte våre enorme naturressurser selv.

Arbeiderpartiet vil gjøre om på Stortingets vedtak om tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark hvis vi får flertall og kommer i regjering etter valget. 

Oppgavene løses best nærmest mulig der brukerne av tjenestene er, samtidig bygger det opp kompetansemiljøet i Finnmark.

Runar Sjåstad, 1. kandidat

Flere framtidsrettede arbeidsplasser i nord

Arbeid til alle er grunnlaget for trygge, aktive og attraktive lokalsamfunn. Vi vil ha en ny nordområdesatsing for arbeid, kunnskap, infrastruktur, ny teknologi og industri. Det må være en samfunnskontrakt knyttet til ressursene våre. Det betyr at de som får høste av fellesskapet ressurser må legge mer igjen lokalt og regionalt.

Finnmark Arbeiderparti vil fortsatt jobbe for at olje og gass fra Johan Castberg-feltet blir ilandført. Det skal stilles krav til at trålpliktene skal følges opp, og vi vil legge til rette for at det skapes nye bærekraftige arbeidsplasser innen turistnæringen i hele Finnmark.

Om du bor i bygd eller by. Alle skal ha like muligheter!

Ingalill Olsen, 2. kandidat

Norsk nærings- og arbeidsliv

Investering i kompetanse og ferdigheter blir særlig viktig i møte med digitalisering og automatisering i alle deler av arbeidslivet. Stadig flere unge faller utenfor arbeidslivet. Dette er en utfordring Arbeiderpartiet tar på høyeste alvor.

Arbeiderpartiet vil, sammen med partene i arbeidslivet, gjennomføre en kompetansereform for arbeidslivet. Kompetansereformen skal gi økt konkurransekraft for bedriftene og virksomhetene og mestring og muligheter for den enkelte arbeidstaker.

Arbeiderpartiet har en ambisjon om at 300.000 flere skal være i arbeid om 10 år. For Finnmark kan det bety minst 4000 flere i arbeid i løpet av denne perioden.

Vi ønsker et arbeidsmarked med plass til alle, og vi vil reformere ordningene med arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Steinar Karlstrøm, 3. kandidat

Slå ring om det statlige eierskapet

Staten skal være eier i strategisk viktige deler av norsk næringsliv. Det sikrer fellesskapet eierskap til infrastruktur og naturressurser og gjør at viktige kompetansemiljøer forblir i Norge. Arbeiderpartiet sier derfor et klart nei til å redusere det statlige eierskapet.

 

Helse og eldre

Arbeiderpartiet vil ha en sterk, offentlig helsetjeneste i hele landet. Gjennom helsefremmende forebygging, tidlig innsats og god behandling, skal du få den beste hjelpen i den offentlige helsetjenesten i Norge uavhengig av størrelsen på lommeboka eller dine evner og muligheter til å kreve hjelp. Vi sier nei til privatisering, og vil heller sørge for at de offentlige sykehusene blir bedre.

Les mer om vår helsepolitikk: https://www.arbeiderpartiet.no/politikken/

Arbeiderpartiet vil bruke de store pengene på gode skoler, helse og trygg eldreomsorg for alle. Vi mener det er viktigere enn nye store skattekutt til dem som har mest fra før.

Fra Arbeiderpartiets program
 

Barn, unge og utdanning

Arbeiderpartiet vil ha en skole der alle barn tas på alvor og kan lykkes. Vi vil ansette 3000 flere lærere med tid til hver elev, styrke tidlig innsats og vi vil innføre en lese-, skrive og regnegaranti der de elevene som trenger det skal få tettere oppfølging etter 2. klasse. Vi vil redusere lærernes tid til «tidstyver» - kravene til dokumentasjon og rapportering.

Les mer om vår skolepolitikk: https://www.arbeiderpartiet.no/politikken/skole/

GODT VALG

Hilsen alle oss i Arbeiderpartiet

10 GODE GRUNNER TIL Å STEMME ARBEIDERPARTIET FOR OSS SOM BOR I FINNMARK

Finnmarks naturressurser skal gi aktivitet og arbeid i Finnmark

Finnmark blir egen region og ikke slått sammen med Troms

Pliktsystemet vil bli innskjerpet og tilbudspliktig fisk skal på land

Finnmark Arbeiderparti skal fortsatt jobbe for at oljen fra Johan Castberg skal ilandføres

Reiselivsnæringa i Finnmark skal styrkes og generere nye arbeidsplasser lokalt

Forsvaret og beredskapen skal styrkes i Finnmark

Helsetilbudet i Finnmark skal styrkes med nytt sykehus i Hammerfest, utbygging av Alta nærsykehus og Samisk helsepark i Karasjok

Finnmark Arbeiderparti skal jobbe for å få mer fleksible pasientreiser

Arbeiderpartiet vil legge til rette for å skape nye arbeidsplasser, sørge for at flere kommer i jobb og sikre et trygt arbeidsliv

God kommuneøkonomi i alle landets kommuner, slik at mer penger kan prioriteres til barnehage, skole og eldreomsorg i kommunene

 

10 gode grunner finner du også her: https://finnmark.arbeiderpartiet.no/nyheter/10-gode-grunner-til-a-stemme-arbeiderpartiet-for-oss-i-finnmark/


Del artikkelen på Facebook