Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Dette vil vi gjøre de neste fire årene!

Annonse fra Finnmark Arbeiderparti

Årets valg ser ut til å bli særdeles spennende. Mange saker skiller nåværende borgerlige regjering med den nye regjeringen Arbeiderpartiet ønsker å lede etter valget. Her får du noen gode grunner til å stemme Arbeiderpartiet 11. september!

Regionreformen

Regionreformen er viktig for finnmarkingene og viktig for Finnmark Arbeiderparti.

Arbeiderpartiet er for regionreformen, men imot tvang. Vi mener at dagens regjering overkjører lokaldemokratiet, når man går inn for å tvangssammenslå fylker og kommuner.

Fylkestinget i Finnmark har sagt et klart og tydelig nei til sammenslåing med Troms. Vi er det minste fylket befolkningsmessig, og vi frykter for hvordan fordelingene blir i ekteskap med Troms. De nordnorske fylkene samarbeider veldig godt på mange områder, men vi er ikke tvil om at finnmarkingene er best tjent med å forvalte våre enorme naturressurser selv.

Arbeiderpartiet vil gjøre om på Stortingets vedtak om tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark hvis vi får flertall og kommer i regjering etter valget. 

Oppgavene løses best nærmest mulig der brukerne av tjenestene er, samtidig bygger det opp kompetansemiljøet i Finnmark.

Runar Sjåstad, 1. kandidat

Flere framtidsrettede arbeidsplasser i nord

Arbeid til alle er grunnlaget for trygge, aktive og attraktive lokalsamfunn. Vi vil ha en ny nordområdesatsing for arbeid, kunnskap, infrastruktur, ny teknologi og industri. Det må være en samfunnskontrakt knyttet til ressursene våre. Det betyr at de som får høste av fellesskapet ressurser må legge mer igjen lokalt og regionalt.

Finnmark Arbeiderparti vil fortsatt jobbe for at olje og gass fra Johan Castberg-feltet blir ilandført. Det skal stilles krav til at trålpliktene skal følges opp, og vi vil legge til rette for at det skapes nye bærekraftige arbeidsplasser innen turistnæringen i hele Finnmark.

Om du bor i bygd eller by. Alle skal ha like muligheter!

Ingalill Olsen, 2. kandidat

Norsk nærings- og arbeidsliv

Investering i kompetanse og ferdigheter blir særlig viktig i møte med digitalisering og automatisering i alle deler av arbeidslivet. Stadig flere unge faller utenfor arbeidslivet. Dette er en utfordring Arbeiderpartiet tar på høyeste alvor.

Arbeiderpartiet vil, sammen med partene i arbeidslivet, gjennomføre en kompetansereform for arbeidslivet. Kompetansereformen skal gi økt konkurransekraft for bedriftene og virksomhetene og mestring og muligheter for den enkelte arbeidstaker.

Arbeiderpartiet har en ambisjon om at 300.000 flere skal være i arbeid om 10 år. For Finnmark kan det bety minst 4000 flere i arbeid i løpet av denne perioden.

Vi ønsker et arbeidsmarked med plass til alle, og vi vil reformere ordningene med arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Steinar Karlstrøm, 3. kandidat

Slå ring om det statlige eierskapet

Staten skal være eier i strategisk viktige deler av norsk næringsliv. Det sikrer fellesskapet eierskap til infrastruktur og naturressurser og gjør at viktige kompetansemiljøer forblir i Norge. Arbeiderpartiet sier derfor et klart nei til å redusere det statlige eierskapet.

Helse og eldre

Arbeiderpartiet vil ha en sterk, offentlig helsetjeneste i hele landet. Gjennom helsefremmende forebygging, tidlig innsats og god behandling, skal du få den beste hjelpen i den offentlige helsetjenesten i Norge uavhengig av størrelsen på lommeboka eller dine evner og muligheter til å kreve hjelp. Vi sier nei til privatisering, og vil heller sørge for at de offentlige sykehusene blir bedre.

Les mer om vår helsepolitikk: https://www.arbeiderpartiet.no/politikken/

Arbeiderpartiet vil bruke de store pengene på gode skoler, helse og trygg eldreomsorg for alle. Vi mener det er viktigere enn nye store skattekutt til dem som har mest fra før.

Fra Arbeiderpartiets program

Barn, unge og utdanning

Arbeiderpartiet vil ha en skole der alle barn tas på alvor og kan lykkes. Vi vil ansette 3000 flere lærere med tid til hver elev, styrke tidlig innsats og vi vil innføre en lese-, skrive og regnegaranti der de elevene som trenger det skal få tettere oppfølging etter 2. klasse. Vi vil redusere lærernes tid til «tidstyver» - kravene til dokumentasjon og rapportering.

Les mer om vår skolepolitikk: https://www.arbeiderpartiet.no/politikken/skole/

GODT VALG

Hilsen alle oss i Arbeiderpartiet

10 GODE GRUNNER TIL Å STEMME ARBEIDERPARTIET FOR OSS SOM BOR I FINNMARK

Finnmarks naturressurser skal gi aktivitet og arbeid i Finnmark

Finnmark blir egen region og ikke slått sammen med Troms

Pliktsystemet vil bli innskjerpet og tilbudspliktig fisk skal på land

Finnmark Arbeiderparti skal fortsatt jobbe for at oljen fra Johan Castberg skal ilandføres

Reiselivsnæringa i Finnmark skal styrkes og generere nye arbeidsplasser lokalt

Forsvaret og beredskapen skal styrkes i Finnmark

Helsetilbudet i Finnmark skal styrkes med nytt sykehus i Hammerfest, utbygging av Alta nærsykehus og Samisk helsepark i Karasjok

Finnmark Arbeiderparti skal jobbe for å få mer fleksible pasientreiser

Arbeiderpartiet vil legge til rette for å skape nye arbeidsplasser, sørge for at flere kommer i jobb og sikre et trygt arbeidsliv

God kommuneøkonomi i alle landets kommuner, slik at mer penger kan prioriteres til barnehage, skole og eldreomsorg i kommunene

Redaksjonen i iFinnmark.no har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet