Gå til sidens hovedinnhold

Vil gruvedrift ødelegge for reindriften i Repparfjord?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nussirs planlagte gruvedrift i Repparfjord vil ta knekken på reindrifta. Det påstår de to berørte reinbeitedistriktene Fiettar og Fala med støtte av Sametinget. Men har denne påstanden noen rot i virkeligheten?

Arealbeslag

430 dekar. Dette er overflatearealet som gruvedrifta vil legge beslag på.

1.844.000 dekar. Dette er arealet som Fiettar reinbeitedistrikt har til disposisjon i Repparfjord og tilliggende områder.

Gruvedrifta vil således legge beslag på 0,2 promille av totalarealet til reinbeitedistriktet.

Gruvedriftsarealet på 430 dekar fordeler seg slik: Industriformål 340 dekar, råstoffutvinning 40 dekar og byggeområde 50 dekar.

210 dekar av arealet til industriformål er tidligere båndlagt gjennom den gamle reguleringa til industri. Dette betyr at størstedelen av området som skal benyttes til Nussirs gruvedrift, er et allerede eksisterende industriområde. Området er i bruk, bl.a. til produksjon og lagring av pukk. Den nødvendige infrastrukturen er også i hovedsak på plass.

I praksis betyr dette at reindrifta heller ikke i dag kan nyttiggjøre seg arealet som gruvedrifta kommer til å oppta.

Gruvedrifta skal foregå i samme område hvor det var gruvedrift mellom 1972 og 1978. Folldal verk utvant kobber fra Ulveryggen. Dette ble gjennomført ved et dagbrudd.

Nussirs gruvedrift skal skje ved underjordsdrift. Det innebærer i praksis ei drift som vil gi langt færre og mindre merkbare virkninger enn drifta på 1970-tallet.

Det foregikk også reindrift i Repparfjord da Folldal verk drev sitt dagbrudd. Hvordan gikk det da med reindrifta? Fikk man det sammenbruddet i drifta som det i dag ropes høyt om fra reineierne, Sametingspresidenten, Naturvernforbundet og SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken?

Reinbeitedistriktet Fiettar som har Repparfjord som del av sitt beiteområde, hadde i 1969 et reintall på 2.010. I 1980 var reintallet steget til 3.237. Reintallet økte således med over 60 % i samme periode som kobberutvinninga ble gjennomført.

Det andre berørte reinbeitedistriktet, Fala, har ei flyttlei forbi det planlagte påhogget til gruvedrifta ved Ulveryggen. Fra 1969 til 1980 ble dette distriktets reintall nesten tredoblet – fra 820 til 2.440 rein.

Det er ikke mulig å forene ei slik reintallsutvikling under ei pågående gruvedrift med påstanden om at ei ny og vesentlig meir skånsom gruvedrift (underjordisk drift sammenlignet med dagbrudd) vil være ødeleggende for reindrifta i området.

Reinbeitedistriktet Fala klaga 15. mars 2019 på Nærings- og Fiskeridepartementets vedtok om innvilgning av driftskonsesjon til Nussir. Et av ankepunktene i klagen var at næringsetableringa ville medføre behov for nye boligområder. Og nye boligområder ville legge beslag på reinbeiteareal og dermed skape «en svært utfordrende og alvorlig situasjon for reineierne i området».

Det er smått utrolig at denne type argumenter føres i marka. Det viser hva dette handler om: Reinbeitedistriktet ønsker ikke at det skal bygge nye boliger i ei bygd som sårt trenger å rekrutteres nye beboere. Reineierne ønsker å ha området for seg sjøl.

At reineiere på denne måten bidrar til å avfolke Finnmark, er så sin sak. Men at de klarer å få med seg en skare med organisasjoner og politikere på den samme galeien, er det bare å riste på hauet av.

Kommentarer til denne saken