Alta videregående skole står i fare for å miste tilbud i viktige studieområder hvor man har et fremtidig behov for arbeidskraft.

Et eksempel på dette ser vi innenfor IT og medieproduksjon. I gamle Finnmark kan elevene kun søke på dette i Vardø, mens man i gamle Troms har dette tilbudet på fire ulike skoler spredt rundt i fylket. Til tross for at elever fra Alta har kortere vei til eksempelvis Nord Troms videregående, er elevene tvunget til å ta studiet i Vardø. Resultatet er at antallet elever som søker vil reduseres, og det blir nærmest umulig å rekruttere elever til å ta andreåret på dette studiet, som for øvrig gis i Alta.

Dette kunne man enkelt ha unngått ved å, i likhet med gamle Troms, legge IT og medieproduksjon som søkbart tilbud på flere skoler, eksempelvis ved Alta videregående skole. Et slikt tilbud i Alta ville også ha gitt bedre grunnlag for rekruttering til elevplasser andreåret både i Alta og Vardø.

Slik tilbudsstrukturen i videregående opplæring er bestemt nå så har man i praksis stoppet rekrutteringen til IKT-servicefag i Alta. Et tilbud som skolen har hatt i snart 10 år.

Utdanningsforbundet Alta er opptatt av at flest mulig elever får mulighet til å fullføre videregående opplæring. Vi vet at vi i Alta kommune har store utfordringer når det gjelder akkurat dette. Forskning viser at det er viktig for voksenlivet å fullføre videregående opplæring (NOU 2019:2) De siste årene har det forsvunnet klasseressurser/elevplasser fra Alta videregående skole til tross for at det er søkere til disse tilbudene.

Kommunestyret i Alta vedtok i desember en plan for overgang fra ungdomsskole til videregående skole. I denne planen ligger en samarbeidsavtale mellom Alta kommune og Alta videregående skole fram mot 2024. Planen har som overordnet mål at man skal samarbeide om rekruttering til studieområder der man ser et fremtidig behov for arbeidskraft/kompetanse. I tillegg skal det være årlig dialog om fremtidig kompetansebehov i regionen med tanke på dimensjonering av opplæringstilbudet ved skolen. Med tanke på at IT/Mediebransjen har mange bedrifter og stor aktivitet i Alta, samt at Alta videregående skole har et av landets nyeste og best utstyrte mediefagrom, så er det uforståelig at gamle Finnmark fylke ikke skal kunne levere lærlinger/fagarbeidere til denne bransjen.

Konsekvensene av dette på sikt vil bli at en av Altas viktigste vekstbransjer ikke får tilgang på nødvendig kompetanse og arbeidskraft i årene som kommer. Dette vil bremse utviklingen og gi bedriftene utfordringer. Kan Altas politikere sitte stille å la dette skje?

Lærerprofesjonens etiske ansvar er å fremme elevers beste og muligheter for læring ved blant annet å ta ansvar for å varsle når rammevilkårene skaper faglige uforsvarlige tilstander. Sett i lys av samarbeidsavtalen mellom kommunen og Alta videregående, samt lærerprofesjonens etiske ansvar, mener Utdanningsforbundet Alta at Altapolitikerne nå må komme sterkere på banen for å sikre et godt tilbud for elevene fra Alta. Vi ønsker at flere elever fullfører videregående opplæring og strukturen vil være avgjørende for dette!