[Nettavisen] Nettavisen omtalte nylig en sak fra Helgeland i Nord-Norge, hvor en kvinne i 20-årene var tiltalt for en sovevoldtekt av en jevnaldrende mann.

Hun nektet hele tiden for å ha gjort noe straffbart, og ble frikjent både for straff og erstatningskravet i den lokale tingretten. Påtalemyndigheten anket ikke straffedelen av dommen, men den fornærmede mannen valgte å anke kravet om erstatning.

Saken er et sjelden tilfelle der en kvinne er tiltalt for overgrep mot en mann.

Klar overvekt av anmeldte menn

- Vi har generelt lite kunnskapsgrunnlag om kvinner som er overgripere. Det er få saker som anmeldes hvor kvinnen er overgriper, selv om det også er noen av dem, sier seksjonsleder for voldtektsseksjonen til Kripos, Emil Kofoed, til Nettavisen.

Han understreker at han ikke kjenner til saken fra Helgeland, og at han uttaler seg på generelt grunnlag om voldtektsproblematikken.

I den siste tilgjengelige rapporten om voldtektssituasjonen i Norge, som viser tall fra 2017, går det frem at politiet mottok 1968 voldtektsanmeldelser. I 299 av sakene var det ikke registrert noen mistenkte.

Forholdet kvinnen var anklaget for skjedde i slutten av april i fjor. Etter at hun og mannen hadde vært på byen og drukket alkohol, endte de hjemme hos den fornærmede.

Tiltalen var formulert slik:

«Søndag 29. april 2018 i tidsrommet mellom ca kl. 03.00 og ca kl. 06.30 i XX gate (...), førte hun penisen til NN inn i sin munn og inn i sin skjede. NN var ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av beruselse og/eller fordi han sov.»

Kripos: - Mange festrelaterte voldtekter

I retten kom det frem at mannen mener han aldri samtykket til den seksuelle handlingen som kvinnen innrømmet å ha utført på ham mens han sov. Det var i SMS-er til den fornærmede, og til en venninne, den nå frikjente kvinnen beklaget, og beskrev hva hun hadde gjort.

Det var i november fjor at kvinnen ble frikjent i den lokale tingretten fordi det var tvil om den seksuelle handlingen var innledet før eller etter mannen hadde sovnet.

Kvinne frikjent for sovevoldtekt av mann. Sendte SMS til venninne om at han sovnet mens de hadde sex 

Straffedelen av dommen ble ikke anket av statsadvokat i Nordland Alf-Anton Røst, men mannen anket frikjennelse av erstatningskravet på 200.000 kroner.

Kripos skriver blant annet følgende i sin rapport:

«Andelen festrelaterte voldtekter har ligget i størrelsesordenen 38­-48 prosent i årene 2011–2015, og utgjør i 2017 44 prosent av de kategoriserte voldtektsanmeldelsene.

Voldtekt i forbindelse med fest, ofte med et høyt alkoholkonsum, synes fortsatt å være et betydelig problem i det norske samfunnet. Mange festrelaterte voldtekter begås i en situasjon hvor den fornærmede er for beruset til å motsette seg handlingen, eller er for beruset til å samtykke. I mange av sakene er både anmeldte og fornærmede unge.»

Rapporten trekker også frem at det er en soleklar overvekt av menn/gutter som ble anmeldt for voldtekt i 2017. Andelen utgjorde 97,6 prosent av alle voldtektsanmeldelsene, som tilsvarer 1670 av sakene. Andelen kvinner/jenter som ble anmeldt var 2,4 prosent det samme året. Dette utgjør 41 av sakene.

- Det er ikke slik at kvinner ikke begår voldtekter eller andre seksuelle overgrep. Vi vet at menn har en høyere terskel for å anmelde til politiet enn kvinner. Det kan ha en sammenheng med at det føles ekstra tabubelagt. Den tradisjonelle oppfatningen av mannsrollen, i samfunnet generelt, gjør at det strider mot mannsrollen å stå frem som en som er utsatt for voldtekt eller andre seksuelle overgrep, sier Kofoed.

I rettssaken fra Helgeland kom det frem at den fornærmede mannen og den frikjente kvinnen flere ganger tidligere hadde møttes på byen, beruset, i den hensikt å ha sex med hverandre.

- Mørketall problematisk

I dommen heter det blant annet:

«Tiltalte har i sin forklaring for retten gjort rede for at hun over tid hadde et forhold til fornærmede, og at dette forholdet inkluderte seksuell omgang mellom dem. Hun har forklart at de traff hverandre om lag to måneder før den hendelsen som tiltalebeslutningen gjelder inntraff.

Underveis i forholdet møttes de flere ganger for å ha sex, og det skjedde uten unntak i beruset tilstand (...).»

Voldtektsrapporten til Kripos omtaler også mørketall i statistikken, og spesielt gjelder dette anmeldelser av personer i nære relasjoner. Kvinnen og mannen i saken fra Helgeland definerte seg aldri som kjærester, og inngår ikke i begrepet «nære relasjoner» i juridisk forstand.

Politiet mener det er problematisk at det er så få menn som anmelder når de er utsatt for overgrep. I Kripos-rapporten heter det:

«Det er ingen tvil om at det skjer grove krenkelser og seksuallovbrudd i parforhold, og at det på dette området er store mørketall. Det å anmelde en voldtekt av en partner eller tidligere partner kan oppleves som ekstra
utfordrende fordi den voldtektsutsatte gjerne er redd for represalier og for hvilke konsekvenser en anmeldelse kan få for en selv, partner/tidligere partner eller øvrig familie.»

- Alle mørketall er problematiske for politiet. Vi ønsker at flest mulig skal anmelde forhold når de er utsatt for noe. Både for å hjelpe personene som er blitt utsatt, men også for at vi skal få et best mulig kunnskap om kriminalitetsbildet. Det vil alltid være et avvik mellom rapportert kriminalitet, og den som blir begått. For politiets del er det uansett viktigst å hjelpe de som er blitt utsatt for en ulovlig handling.

- Verken menn eller kvinner vil være offer

Både Advokatforeningens utvalget for bistandsadvokater, og DIXI Ressurssenter mot voldtekt, har tidligere uttalt til Nettavisen at både menn og kvinner som er utsatt for overgrep føler en skam og skyldfølelse.

- Det er faktisk mange fellestrekk på voldtektsutsatte menn og kvinner. Skam er et stikkord her, og frykten for ikke å bli trodd er ofte et moment. Det viktigste for meg er at loven er lik for begge kjønn, og ivaretar de som er rammet, uansett hvem, sa advokat Sjak R. Haaheim til Nettavisen.

- Vi merker at for enkelte menn er det enda mer tabubelagt å komme til oss enn kvinnene. Følelsen av skyld og skam er ganske likt fordelt mellom kjønnene. Men menn reagerer i større grad med aggresjon enn kvinnene, som følelsesmessig reagerer mer med tristhet, uttalte daglig leder Rannveig Kvifte Andresen i DIXI Ressurssenter mot voldtekt.

Kripos understreker at politiet ikke ser på personer som anmelder overgrep som svake ofre, men modige personer.

- Verken menn eller kvinner trives å bli satt i bås som offer eller å være i offerrollen. For mange menn føles nok dette veldig konfliktfylt. I samfunnet har vi tradisjonelt hatt større åpenhet når kvinner og jenter utsettes for voldtekter eller andre seksuelle overgrep, sier Kofoed, som altså uttaler seg på generelt grunnlag i denne artikkelen.

- Det er viktig å få sagt at for politiet er ikke personer som anmelder et alvorlig lovbrudd et offer, men en person som er utsatt for en alvorlig ulovlig handling. Vi ser på dem som modige som står frem og tør si fra når de mener urett er begått. Å anmelde kan dessuten være en måte å stå opp for seg selv, og bidra til å sørge for at gjerningspersonen ikke begår overgrep mot andre.

Kripos mener det er viktig at personer som mener seg utsatt for ulovlig handling anmelder saken til politiet. Kofoed tror også at større åpenhet i samfunnet kan være positivt.

- Alle har rett til å få den hjelpen de trenger, og bruke politiet når de er utsatt for noe kriminelt. Vi ønsker at flere menn skal anmelde når de er utsatt for voldtekt eller andre seksuelle handlinger, sier han.

- Vi håper også at vi i større grad enn i dag kan ha åpenhet i samfunnet om at menn blir utsatt for slike forbrytelser. Åpenhet kan bidra til å redusere terskelen for å anmelde til politiet.

Han støtter dermed opp om det organisasjonen DIXI Ressurssenter mot voldtekt har uttalt til Nettavisen.

Politiets råd

Kofoed mener at en anmeldelse kan være et ledd i å komme seg videre i livet, ved at man får legehjelp og oppfølging, og at det kan bidra til å få en følelse av rettferdighet. Spesielt hvis saken ender med domfellelse.

- Det vil for mange være en form for oppreisning og rettferdighet. Men det er også viktig å anmelde som et ledd for å gå videre i livet, ikke bare rent strafferettslig.

- Hva skal personer som mener seg utsatt for voldtekt gjøre?

- Jeg vil råde om alltid å få hjelp fra helsevesenet. Ta kontakt med det lokale overgrepsmottaket så fort som mulig. Dette er viktig både for å komme inn i hjelpeapparatet, i tillegg til å sikre spor. I mange saker vil akkurat disse sporene være med på å oppklare saken, og hjelpe politiets arbeid, sier Kofoed.

- Hvis du er usikker på om du skal anmelde, ta kontakt med en bistandsadvokat. De er profesjonelle, og flinke til å gi råd og veiledning. De kan også si noe om prosessen videre dersom man anmelder, og de kan hjelpe til med hvilke avgjørelser som skal tas.