Senterpartiet har alltid hatt fokus på kjønnsbalanse og har dette vedtektsfestet og nedfelt i våre retningslinjer.

Ser man på utviklingen, har vi i Norge mye å være stolte over – også når det kommer til likestilling mellom kvinner og menn.

Men å ha målsettinger og vedtak holder ikke – Senterkvinnene i Finnmark mener at vi alle må være vårt ansvar bevisst og sette politikken ut i praktisk handling for å oppnå våre mål.

Det er mange politiske saker å jobbe med framover. Som en start på dette, vil Senterkvinnene i Finnmark sette fokus på kvinner i lokal- og regionalpolitikken, og vi mener at man bør legge bedre til rette for at kvinner også skal kunne delta aktivt. Derfor vil vi framover jobbe for følgende ute i kommunene våre:

  • Offentlig møtevirksomhet bør være på dagtid.

For mange er det belastende å være på jobb hele dagen, for så å gå på lange møter på ettermiddag og kveldstid. Mange kvinner har omsorgsoppgaver som de ønsker å følge opp, det være seg barn, barnebarn eller foreldre og familiemedlemmer med omsorgsbehov. Erfaringer viser at møter som holdes på dagtid gir bedre forhold for spesielt kvinner, men også menn som har omsorgsoppgaver.

  • Gode ordninger for barnepass og omsorgsoppgaver.

Økonomiske støtteordninger for barnepass eller for andre omsorgsoppgaver er viktige spesielt for kvinner.

  • Tverrpolitiske kvinnenettverk i kommunene.

Møteplasser for kvinner – både med og uten erfaring – kan gi økt selvtillit og økt engasjement, samt gi kvinner en arena for å løfte inn saker og rammevilkår som kan gi grunnlag for å få flere kvinner inn i politikken.

  • Tilrettelegging for at turnusarbeidere også kan delta i politikken.

Kvinner som jobber i helsesektoren trenger frikjøp fra nattevakt/ettermiddagsvakt for å kunne gå på offentlige møter. Mange kommuner har ikke ivaretatt dette, og dette oppleves som et hinder.

  • Kjønnsbalanse i styrer og utvalg må ivaretas.

I Senterkvinnene er vi opptatt av at posisjoner tildeles på bakgrunn av kompetanse og egnethet. Det at man setter kjønnsbalanse i fokus, handler ikke om at noen skal bekle et verv som de ikke er kompetente til. Kvinner og menn utfyller hverandre, og er viktige for balanse og for å gi bredde i både tilnærming til og utøvelse av politikken. Derfor er det viktig å sette kjønnsbalansen inn som en naturlig del av ethvert styre- og utvalgssammensetning.

Utfordringene i Finnmark er å få en god og jevn demografisk utvikling, hvor kvinner og menn innenfor alle områder finner sine steder for å leve og skape seg gode liv.

Vi vet alle at kvinnestatistikken er nedadgående – vi trenger atskillig flere. Vi trenger å ta vare på de kvinner som allerede bor i fylket vårt, og vi trenger at det fødes flere barn.

Attraktive samfunn skapes av mangfold. Derfor vil Senterkvinnene gjennom aktiv politikk og tilrettelegging fremme tiltak som legger til rette for dette, hvor kvinnenes perspektiv settes i fokus.

Senterkvinnene i Finnmark oppfordrer alle politiske partier til å ha kvinnefokus når kommune- og fylkestingslister skal fylles. Det kan være med på å skape en god politikk og viktige politiske saker, som fremmer vekst og positiv utvikling.