Gå til sidens hovedinnhold

«Vi savner politisk engasjement og forslag fra Båtsfjord Høyre. Stort sett kommer bare skremselspropaganda og negativ omtale fra den kanten»

Artikkelen er over 2 år gammel

Båtsfjords ordfører sier hans eget parti ser framover, mens andre lar sine stoler stå tomme i kommunestyret.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

20.desember ble et av kommunestyrets viktigste møter avviklet. Her vedtok kommunestyret verktøyet for 2019 og påfølgende år, budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022.

Nok en gang opplever kommunestyret at Båtsfjord Høyre heller ikke her er fulltallige!

Må si at vi savner politisk engasjement og forslag fra Båtsfjord Høyre noe protokollene dokumenterer. Stort sett så kommer det bare skremselspropaganda og negativ omtale om kommunen vår fra den kanten sist i Finnmarken 3.1.19.

Jeg vil her konkretisere noen av forskjellene og prioriteringene mellom Båtsfjord Arbeiderparti og Båtsfjord Høyre.

For Båtsfjord Arbeiderparti har bestandig barn-unge og eldre vært viktigst. Det vil si de kommunale lovpålagte tjenestene.

I tillegg skal kommunen være en god tilrettelegger for eksisterende næringsliv, samt attraktiv for ny virksomhet med nye gode næringsarealer.

For å lykkes med dette, så har Båtsfjord Arbeiderparti bestandig lagt til rette for god infrastruktur (både på land, sjø og luft).

Vi husker alle hva Båtsfjord Høyre ville gjøre med massen fra Storholmen. De vil snarest mulig få den vekk og da helst ut av Båtsfjord. Dette skulle Båtsfjord Høyre heller ikke ha noe for. Båtsfjord Arbeiderparti fikk heldigvis stoppet dette. Nå kan alle se resultatene av massen fra Storholmen. I tillegg har vi fått store mengder masse og stein fra mudringen. Dette har gitt oss nye verdifulle næringsarealer.

Næringslivets hovedorganisasjon bekrefter at vi har lyktes, da vi kun har Alta, Sør -Varanger og Hammerfest foran oss når det gjelder attraktivitet for næringslivet. Dette arbeidet skal vi forsterke i årene som kommer blant annet med å satse på barnefamiliene og bolyst. Dette viser vi gjennom vårt valgprogram og våre budsjettforslag.

Så til budsjettet for 2019 og hva som ble vedtatt.

Økonomi

Hvis vi ser på nettodriftsresultat som er det viktigste nøkkeltallet i kommunesektoren, så anbefaler teknisk beregningsutvalg kommunene å ha et nettodriftsresultat på minst 1,75 %. Fylkesmannen anbefaler 3 %.

Da Båtsfjord Høyre styrte var dette negativt (2009 minus 4,3 %, 2010 minus 6,2 %).

Båtsfjord Arbeiderparti overtok i 2011. Vi gikk til valg på blant annet å bedre kommunens økonomi. Fra og med 2016 har Båtsfjord kommune hatt mer enn 3 % nettodriftsresultat. I Båtsfjord Arbeiderpartis budsjett 2019 og i hele økonomiplanperioden er det budsjettert med over 3 % nettodriftsresultat. I tillegg har disposisjonsfondet hatt en kraftig økning i hele vår periode. Dette kommer blant annet av avsetninger vedrørende premieavvik pensjon.

Båtsfjord Høyre foreslo å bruke hele 3 millioner kroner av pensjonsfondet i 2019 for å få sitt budsjettforslag i balanse, i forhold til Arbeiderpartiets forslag som satte av 6 millioner kroner til fondet. Det er viktig for Båtsfjord Arbeiderparti å sikre pensjon for våre ansatte.

Leder/gruppeleder i Båtsfjord Høyre snakker om å knekke ryggraden økonomisk! Han nevner at vår gjeld pr innbygger dobles.

Til sammenligning så kan jeg nevne at vår nabokommune har tilsvarende gjeld pr innbygger. Båtsfjord Arbeiderparti mener det er nødvendig å investere blant annet i ny skole og ny barnehage, ikke minst for å få bedre tjenester/arbeidsforhold både for våre ansatte og ikke minst for våre barn og unge. Disse investeringene vil i tillegg redusere kommens driftsutgifter som er helt nødvendig.

Båtsfjord Høyre stemte mot hele Arbeiderpartiets budsjettforslag nå i desember.

Fond

Både fiskerihovedstaden Invest AS og fiskerifondet videreføres og skal styrkes.

Rammekutt helse og omsorg.

Båtsfjord Arbeiderparti er svært bekymret for det foreslåtte uspesifiserte rammekuttet. Vi er helt klare på at trepartssamarbeidet skal brukes i dette arbeidet, og at formannskapet skal løpende holdes orientert om dette arbeidet.

Båtsfjord Arbeiderparti har her fulgt rådmannens anbefaling på 4 millioner kroner.

Båtsfjord Høyres forslag var et kutt på 3.225 millioner kroner, samt at Båtsfjord kommune ikke skal ha egen helse og omsorgssjef, men ha en felles helse og omsorgssjef med Berlevåg eller Tana????

Priser og avgifter.

Jule- og nyttårsgave til dere alle.

De kommunale avgiftene får en nettoreduksjon på 2 % både for husstandene og våre bedrifter.

Eiendomsskatten.

Da overføringene til kommunene stadig blir mindre og mindre fra dagens Regjering, så vi oss nødt til å innføre eiendomsskatt, slik de aller fleste kommunene i Norge har gjort.

Eiendomsskatten økes ikke 2019 (denne utgjør over 10 millioner kroner for Båtsfjord kommune). Båtsfjord kommune har under denne Regjeringen ikke engang får dekt lønns- og prisstigningen. Det vil si at denne må dekkes av kommunens driftsbudsjett. Det vil si mindre penger til de lovpålagte kommunale oppgavene som barnehage, skole, eldre og våre helsetjenester.

Båtsfjord Høyre må snart fortelle alle oss innbyggere hva de skal kutte av kommunale tjenester for å kunne fjerne eiendomsskatten.

Båtsfjord Arbeiderparti har hele tiden vært åpen og ærlig når det gjelder eiendomsskatten, som vi har vært nødt å innføre PGA dagens Regjering.

I valgkampen lovet Båtsfjord Høyre dere velgere å fjerne eiendomsskatten. Per dags dato har Båtsfjord Høyre ikke fremmet slike forslag, heller ikke for 2019.

Båtsfjord AP økte ikke eiendomsskatten i 2018, og den skal heller ikke øke i 2019 for vanlige husstander og fritidsboliger. Det ligger heller ikke økning inne de neste årene.

For bedriftene er taket for eiendomsskatten nå nådd, 5 promille. Dette gikk Båtsfjord AP til valg på for tre år siden. Det vil si at den ikke skal øke mer.

Småbarnsforeldre;

Foreldrebetalingen i barnehagene økes heller ikke i 2019, dette etter forslag fra Båtsfjord Arbeiderparti. Regjeringen fortsetter å øke maxprisene for barnefamiliene. Båtsfjord Arbeiderparti følger ikke Regjeringen. Søskenmoderasjonen fortsetter, to årlige opptak i barnehagene fortsetter og Båtsfjord Arbeiderparti øker heller ikke prisene i SFO. Båtsfjord Høyre stemte imot.

Skole/barnehage.

Nok en gang stemmer Båtsfjord Høyre mot ny skole og barnehage. Båtsfjord Høyre har likevel med seg i sitt forslag gevinsten med samlokaliseringen??

Båtsfjord Høyre sier heller ingenting om hvordan eiendomsmassen til de lovpålagte byggene (skolene, barnehagene, bibliotekbygget) skal settes i stand, slik at både de ansatte og brukerne skal få godkjente arbeidsforhold og framtidsriktige arbeidsplasser.

Båtsfjord kommune står nå fremfor et veivalg, ønsker vi å fornye bygningsmassen eller skal vi forlenge levetiden på eksisterende bygningsmasse.Våre skoler, barnehager og bibliotekbygget er bygd i perioden 1950-1970. Båtsfjord kommune har arbeidstakere og brukere som har vært ekstrem tålmodige med tanke på arbeidsmiljøet.

Båtsfjord Arbeiderparti gikk til valg på ny skole og ny barnehage. Dette er uten tvil det mest økonomisk lønnsomme å gjøre, når vi leser tilstandsrapportene og alle de faglige rådene vi får. Båtsfjord Arbeiderparti er ikke i tvil om at tiden nå er inne for å bygge ny skole og barnehage når vi vet det vil koste cirka 220 millioner kroner bare å oppgradere de eksisterende byggene til dagens krav.

Vi kan ikke gå baklengs inn i fremtiden slik Båtsfjord Høyre vil.

Båtsfjord private videregående skole.

Dagens Regjering sa NEI til Båtsfjord videregående skole.

Båtsfjord Arbeiderparti har nok en gang sikret vår videregående skole ved å forlenge avtalen mellom Båtsfjord kommune og skolen.

Kultur og frivilligheten.

Når nyskolen står ferdig, får vi i tillegg til Norges nyeste grunnskole også Norges nyeste kulturskole. Dette vil gi oss et enormt løft for all læring og ikke minst framtidsretta og godkjente arbeidsplasser for alle ansatte og alle brukerne.

Alle tilskudd til lag, foreninger og frivillighet videreføres i hele kommende periode.

Vi oppfordrer nok en gang Båtsfjord Høyre og spesielt deres leder/gruppeleder å lese sakspapirene, så ville han sett at kultur og frivilligheten er prioritert av Båtsfjord Arbeiderparti, selv om dagens Regjering hvert år forverrer kommunenes handlefrihet.

Skansen.

Båtsfjord Arbeiderparti har hele tiden vært klare på at Skansen skal videreføres. Skansen ligger inne i hele økonomiplanperioden.

Vi setter stor pris på det engasjementet som vises rundt skansen. Det rådmannen foreslår er at de kommunale aktivitetene, kinoen og Hålogaland teater, skal flyttes til ny skolen.

Båtsfjord Arbeiderparti håper at aktivitetene på Skansen bare øker. Hva med et barnas/ungdommens, sangens og musikkens hus?

Penere Båtsfjord.

Båtsfjord Arbeiderparti har satt av midler (kr 550 000,- i 2019) i tillegg til at vi skal fortsette å bruke alt av muligheter og midler slik at dette arbeidet forsetter. Promenadekaien i sentrum (mellom Båtsfjord brygge og Coop) kommer i løpet av våren.

Båtsfjord H stemte imot.

 

Trafikksikkerhet.

Fartsdempere kommer både forbi Nordskogen skole- og barnehage og over Foma. Arbeidet med å realisere gang og sykkelstier forbi Nordskogen skole- og barnehage og innover dalen fortsetter.

Det Båtsfjord Høyre burde gjøre, og hvor de stort sett er helt fraværende, er å arbeide opp mot sin egen Regjering. Når har vi sist hørt at Båtsfjord Høyres leder/gruppeleder har tatt til ordet for saker som gjelder Finnmark og Båtsfjord (regiondebatten, kommuneøkonomien, fiskeripolitikk osv.). Dagens regjering har nylig vedtatt statsbudsjettet. Her opplever vi at en allerede stram kommuneøkonomi forverres ytterligere, og kommunene og fylkeskommunene sultefores. Dette er nok en strategi for ytterligere sentralisering av oppgaver og arbeidsplasser fra dagens Regjering. Dette burde engasjere leder/gruppeleder i Båtsfjord Høyre.

Båtsfjord Arbeiderparti er klar til å se framover. Det ønsker vi å gjøre sammen med alle dere som har et hjerte for Båtsfjord. Vi ser fram til et nytt år kun med nye muligheter.

Ønsker dere alle et godt nytt år!

 

Kommentarer til denne saken