Befolkning i de samiske kjerneområdene blir totalt neglisjert og har med få unntak lengst vei til sykehus av alle i hele Norge. Man må her huske på at Kautokeino vinterstid kan svært kalde perioder med temperaturer helt fra -30 til under -50 grader. Pasientene fra de samiske kjerneområdene og Kvænangen har ikke tilgang til flyplass i sine kommuner.

Kapasiteten på fødestuen i Alta er så lav at det er få av de samiske kvinnene som kan føde her. Leder av hovedutvalget for helse og sosial, Kristin Jensen, har uttalt følgende til Altaposten: «Kun rundt 25 prosent av alle fødende i Alta/Kautokeino vil etter strenge vurderinger foretatt av jordmødre og eventuelt gynekolog få tilbud om å føde på fødestua» og «tre av fire må på bakgrunn av vurdert risiko for mor og barn sendes til Hammerfest for å føde ved fødeavdelingen».

I 2018 ble det født kun 67 barn ved fødestua i Alta. Dersom man legger sammen alle fødsler fra regionen skjer kun 19 % av disse i Alta.

NB. Pasienter skal i følge akuttforskriften først til kommunal legevakt for avklaring av pasientens tilstand.

Fra Kautokeino er det 268 kilometer til Hammerfest, mens det fra Masi til Kautokeino er ytterligere 61 kilometer. Det tar totalt 5 timer og 13 minutter ifølge Google Maps, og om vinterstid betydelig lengre reisetid.

Innbyggertall i hammerfestregionen vs. altaregionen, tall hentet fra SSB Kommunefakta per 2 kvartal 2019 (antall fødsler i parentes og er 2018 tall):

Hammerfestregionen: Totalt 20.486 (202) (Hammerfest 10.481 (133), Kvalsund 974 (10), Nordkapp 3178 (25), Måsøy 1236 (5), Porsanger 3980 (24), Hasvik 1000 (5)).

Altaregionen: Totalt 36.262 (353) (Alta 20.759 (221), Kautokeino 2929 (31), Karasjok 2654 (21), Loppa 927 (7) Kvænangen 1192 (7), Nordreisa 4878 (39), Skjervøy 2924 (27)).

Her vil jeg presisere at det til stadighet kommer forskjellige definisjoner om hva som kan regnes som Alta regionen. Uten noe ønske om å fornærme noen vil jeg påstå at befolkningen i Karasjok har et nærmere forhold til Alta enn til Hammerfest. Dette vil jeg begrunne med at mange har slektninger og venner i Alta og at de på andre måter er knyttet nærmere som helhet. De er også flittige gjester til hovedstad for handel i nord med bl.a. Alta Amfi og andre lokaliteter som f.eks. bilbyen Alta. Den er også et skolesenter som tiltrekker seg ungdom og voksne fra hele Finnmark, faktisk fra hele landet.

Avstanden i dag er noenlunde den samme til Alta og Hammerfest men i fremtiden vil Alta og Karasjok knyttes tettere sammen også tidsmessig. Prosjekt Kløfta på E45 nærmer seg oppstart og er nevnt i dagens NTP. En ny NTP vil offentligjøres i løpet av 2021 og de politikere som jobber mot Stortinget er optimistiske med tanke på å få fremskyndet planene. Samiskspråklig helse personell er allerede bosatt i Alta og rekrutering av slike vil øke med en etablering av et akuttsykehus med fødeavdeling.

Rekrutering til Hammerfest Sykehus har vist seg som en krevende oppgave. For å understreke fordelen med en lokalisering i Alta vil befolkningen i Nord-Troms være nærmere knyttet til Alta etter 01.01.20. og senere når utbedringen av E6 er sluttført

Hvorfor bør planene om Nye Hammerfest Sykehus plassert på Rossmolla settes på vent inntil forholdene rundt Nye Kirkenes Sykehus er under kontroll?

Valg av tomt er uheldig uttalte fagfolk i september 2017. Overlege og tillitsvalgt ved Finnmarkssykehuset Arnt Johannessen uttalte at «Vi er flere som mener at det heller skulle ha blitt der det er i dag. (...) Der blir man for eksempel mer utsatt for salting, noe som tærer mye på bygningsmassen, samtidig som det anses å være uheldig for instrumentene våre».

Dette blir et sykehus som vil kreve mye større vedlikeholdskostnader enn normalt både på bygning og utstyr og det vil dermed gå på bekostning av pasientbehandlingen i Finnmark totalt sett. Nyhetene om at det er store problemer i Kirkenes og at de ber om at planene for Nye Hammerfest Sykehus legges på is inntil videre er sjokkerende, dog ikke overraskende. Det bør være opplagt for de fleste at Kirkenes Sykehus må prioriteres slik at de har muligheten til en rasjonell og forsvarlig drift. Når slike ting som kommer frem i nyhetsbildet i den senere tid begynner situasjonen å tegne et helt nytt bilde.

Direktør i HN Lars Vorland la frem sin innstilling til styremøtet i FSH 27. november: «Finnmarkssykehuset HFs økonomiske resultat hittil i år er ikke tilfredsstillende, og tilsier at helseforetaket må bruke mer tid på å iverksette omstillingsarbeid tilsvarende ca. 100 mill. kroner pr. år. Adm. direktør mener at styret i Finnmarkssykehuset HF må legge frem en gjennomarbeidet plan for dette arbeidet før endelig vedtak om byggestart kan fattes.»

Dette ble endret i styremøtet til en innstilling og påfølgende vedtak som sa ja til byggestart under forutsetning av at forpliktende omstillingstiltak er klare i styremøtet i Finnmarkssykehuset i desember.

Styremøtet i Helse Nord RHF er 18. desember 2019. Det som har kommet frem i media de siste dagene tyder på at anbefalingen fra HN og styrevedtaket til FSH Styresak 125-2019 mest av alt minner om et spill for galleriet.

Statsråder og stortingsrepresentanter har på rekke og rad løpt fra sine valgløfter til befolkningen i Altaregionen. Har Stortinget også løpt like fort fra sine forpliktelser for den samiske befolkningen og befolkningen i Finnmark forøvrig?

Et lite sitat: «Finnmarkssykehuset ønsker å styrke helsetilbudet til den samiske befolkningen. I følge ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter, har urfolk rett til å være med å planlegge å administrere sine egne helsetjenester.»

Har HN sendt sine utredninger på høring til Sametinget eller har de oversett sin plikt som regionalt helseforetak?

Sametingsråd med ansvar for helse Mikkel Eskil Mikkelsen har kommet med sine krav. Sametingsrepresentant Silje Karine Muotka (NSR) har kommet med sine ønsker og krav i en artikkel i Altaposten «NSR i Nordre valgkrets går til valg med at vi ønsker at samisk språk og samisk innhold i helsetilbudet prioriteres og styrkes. Vi vil fortsatt jobbe for å sikre akuttsykehusfunksjoner til Alta. Det er når det haster som mest at minutter og sekunder teller».

Sametingsråd med ansvar for helse Mikkel Eskil Mikkelsen har kommet med følgende uttalelse: «tiltredelseserklæringen vår, Muohtačalmmit-erklæringen – som er en samarbeidserklæring mellom partene fra NSR, SP, ÅSG og FSL – står det følgende: «Videre støtter partnerne en ny utredning av sykehusstrukturen i Finnmark, og en gjennomgang av helsestrukturen for hele den samiske befolkningen».

Videre uttalte han: «Som sametingsråd med ansvar for helse er jeg klar for å fortsette å løfte samiske helsespørsmål, og også behovet for fødetilbud og akuttfunksjoner til Alta.»

Et samlet politisk miljø i Alta har satt foten ned og har kommet med sine enstemmige vedtak i kommunestyret og i uttalelser til Helse Nord RHF og Stortinget.

Det finnes ingen andre alternativ enn å ha 3 likeverdige sykehus med fødeavdelinger på nivå 1 i Finnmark, Kirkenes, Hammerfest og Alta. Helse Nord RHF har siden 2008 hatt følgende definisjon på nivåer innen akuttsykehus: nivå 3 Regionsykehus – nivå 2 Stort akuttsykehus og nivå 1 akuttsykehus tilsvarende Nye Kirkenes Sykehus.

Helseministeren, et samlet Storting og regjeringen bør derfor lytte ekstra nøye til den samiske befolkningen og deres politikere. Også de øvrige argumentene som er påpekt over er viktig å ta med seg. Derfor krever vi at Helseminister Bent Høie, regjeringen, Stortinget og Sametinget setter foten ned inntil situasjonen i Finnmark og Kirkenes er under kontroll. Alt videre arbeid med utvikling av helsetilbudene i Finnmark må legges på is inntil Nye Kirkenes Sykehus er oppgradert og friskmeldt. Videre må planene i Hammerfest endres slik at 3 likeverdige sykehus med fødeavdelinger i Finnmark utredes skikkelig eller fatter et slikt vedtak.