Årsmøte i Hammerfest Arbeiderparti hadde årsmøte onsdag 17.02 og flere årsmøtesaker er oversendt til Finnmark Arbeiderparti.

Hammerfest er strategisk plassert geografisk til all eksisterende og planlagt petroleumsaktivitet i Barentshavet, og har bygd opp den mest solide og kompetente industriklyngen innen petroleum i Nord-Norge. Leverandørklyngen i Hammerfest består i dag over 100 bedrifter og stadig nye kommer til. Til sammen får 25 % (1200 ansatte) av arbeidsstokken i Hammerfest sin inntekt fra petroleumsindustrien. I 2019 omsatte leverandørklyngen for svimlende 1.8 milliarder! Over 90 % av de ansatte hos Vår Energi og Equinor er lokalt bosatt i Hammerfest.

Hammerfest «kan» petroleum, vekst og utvikling, og erfaringene fra Snøhvit og Goliat gjør at vi vet hva som skal til for å lykkes for å skape lokale ringvirkninger. Vi har ressurser til å gjennomføre det som er nødvendig.

Hammerfestsamfunnet er meget godt rustet til en stor og kvalitetsmessig god vekst i årene framover. Lokalsykehuset for Vest-Finnmark er lokalisert til Hammerfest og er viktig for den helsemessige beredskapen. Når din arbeidsplass er i Barentshavet er dette viktig dersom noe skulle skje!

All produksjon og leteaktivitet i Barentshavet forsynes fra helikopterbasen i Hammerfest som er strategisk plassert på Hammerfest Lufthavn. Ved Hammerfest Lufthavn finnes også nødvendig personellmessig kapasitet og kompetanse til å håndtere denne aktiviteten på en sikker og effektiv måte. Hammerfest er også valgt som lokaliseringssted for forsyningsbase for både Goliat og Castberg.

I Hammerfest forventer vi at Barentshavet driftes fra Finnmark, og at oljen fra Wisting og Castberg tas i land på Veidnes. Nært der hvor verdiskapingen skjer. Skal finnmarkinger slutte opp om denne industrien må ALLE funksjoner løses nært feltutbyggingene. Det er i dag ingen gode grunner til å velge andre steder enn Hammerfest som lokalisering av drifts- og forsyningsorganisasjon.

Ved valg av driftsbaselokalitet er fly og seilingstid ut til plattform, og mulighet for deling og utnyttelse av ressurser med andre operatører og felt i drift særdeles viktig. Hammerfest, med sin nærhet til felt, og Nord-Norges største leverandørklynge til næringen lokalisert, er derfor et soleklart valg for forsynings- og helikopterbase. I forhold til beredskap ønsker man størst nærhet til feltene – det oppnår man best fra Hammerfest.

Hammerfest Arbeiderparti forventer at Hammerfest velges som lokalitet for forsyningsbase og helikopterbase. Slik vil det etablerte petroleumsmiljøet styrkes ytterligere, og samarbeid mellom ulike operatører muliggjør en bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Det vil også være det beste valget sett i et klima- og miljøperspektiv.

Hammerfest Arbeiderparti forventer at den landbaserte driftsorganisasjon lokaliseres til Hammerfest. OMW som operatør av feltet, har tidligere hatt kontor i Hammerfest, og det er helt naturlig at dette gjenopptas nå som arbeidet med utbygging av feltet går Fremover. Med økt aktivitet i Barentshavet øker risikoen for ulykker med konsekvenser for liv, helse og miljø. Det er svært gode argumenter som ligger til grunn for at sikkerhets- og beredskapsressurser for Barentshavet, er nært til stede og bygger på lokal kompetanse.

Disse argumentene er like aktuelle for lokalisering av driftsorganisasjoner for fremtidige felt i Barentshavet. For å sikre størst mulig lokale ringvirkninger må ledelse og beslutningstakere være i Finnmark og Hammerfest. Vi som bor ved aktiviteten i Barentshavet, forventer at vår regionen skal fortsette å utvikle seg som et moderne industriområde. Da må kompetanse innen beredskap, drift og vern bygges opp lokalt.