Jørn Finnmarking Haga med flere stiller i to åpne brev en del spørsmål knyttet til Kirkenes sykehus. Brevene er stilet til henholdsvis direktøren og styret, derfor svarer vi sammen.

Aller først vil vi beklage at dere har måttet vente. Desember er en travel måned med budsjett og årsavslutning, og vi har stått i gul beredskap i flere uker på grunn av en ny koronabølge.

Vi vil gjerne understreke at både styret og administrasjonen hele tiden har Kirkenes sykehus i tankene. Vi setter pris på engasjement, og opplever at vi har det til felles at vi er opptatt av at pasienter og medarbeidere skal ha de beste forhold. Vi er opptatt av Finnmarkssykehuset som et lag, der vi sammen skal levere gode tjenester til innbyggerne.

Ferdigstillelse

Det er godt kjent at det dessverre har vært utfordringer med sykehusbygget i Kirkenes da det ble levert med et stort antall feil og mangler. Dette er selvsagt ikke tilfredsstillende, og det har pågått kontinuerlig arbeid for å utbedre feilene. Underveis i arbeidet er det påvist nye problemer, som også er løst eller under arbeid. Fortsatt gjenstår det en del, dette planlegges ferdigstilt i løpet av første halvår 2022.

På tross av feil og mangler så har Kirkenes sykehus har blitt et flott sykehus, og et sykehus vi er stolte av. Vi får mange gode tilbakemeldinger, men det gjenstår fortsatt en del arbeid. Vi kan love at vi i Finnmarkssykehuset vil utbedre bygget til vi kan si oss tilfreds, og at de ansatte og pasientene kan trives i bygget.

Arealer

Det er heller ingen hemmelighet at Kirkenes sykehus dessverre var trangt allerede ved innflytting. Dette må vi forholde oss til, og for å løse det har vi leid arealer eksternt for å huse en del av våre kolleger.

Samtidig har det siden innflyttingen høsten 2018 blitt ansatt flere nye medarbeidere ved Kirkenes sykehus. Deler av arealene har i ettertid også vist seg å ikke være optimale i forhold til planlagt bruk.

Summen av dette gjør at Finnmarkssykehuset nå er i markedet for å leie ytterligere arealer i Kirkenes. Dette håper vi å ha på plass en avtale på i løpet av de nærmeste ukene.

Boligstrategi

Videre stilles det spørsmål om boliger og strategien vår. Finnmarkssykehuset var tidligere storeier av boliger i Finnmark. Erfaringen er imidlertid at det krever store ressurser – både i form av personell og økonomi – å vedlikeholde boligene, og vi fikk et stort vedlikeholdsetterslep. Dette var ikke bra for våre medarbeidere, som skal ha gode boforhold for å trives, og ikke minst å ville bli værende hos oss.

I styremøtet i desember 2018 vedtok styret ny boligstrategi, og vi jobber etter denne. Vi skal ha færrest mulig boliger, og heller leie boliger som våre ansatte kan benytte.

Finnmarkssykehuset har i lengre tid vært i markedet for å anskaffe flere boliger i Kirkenes for utleie til ansatte. En anbudskonkurranse i 2019 ble avlyst fordi tilbudene var utenfor rammene våre, men arbeidet pågår fortsatt. Vi erkjenner at vi har for få boliger tilgjengelig, men håper vi å finne en løsning både på kort og lang sikt.

Forfatterne av brevet stiller også spørsmål ved om 15.000 kroner per måned i husleie er fornuftig, og hva vi tenker om midlertidig innkvartering til pårørende. For sistnevnte er det regulert av forskriftene som gjelder for Pasientreiser. Når det kommer til nivå på husleie, må vi forholde oss til markedet, på samme måte som vi gjør det andre steder i Finnmark.

Lik praksis

Avslutningsvis vil vi understreke at vi er opptatt av likhet, og mener at boligpolitikken ved behandlingsstedene våre bør være så like som mulig. Det er selvsagt en fordel – både for den enkelte og for miljøet – om tilgjengelige boliger ligger nær arbeidsplassen, og dette jobber Finnmarkssykehuset med.

Og vi er helt enige om at boforhold er viktig for trivsel, stabilitet og rekruttering av nye kolleger. De som har fulgt strømmingen av styremøtene i Finnmarkssykehuset, vet at stabilisering og rekruttering av fast ansatte er en av våre viktigste prioriteringer framover.