På initiativ av Petter Isaksen ble det i september 1879 stiftet et mannskor. Det var 16 menn som kom sammen og koret fikk navnet Vardø Mandssangforening. Av de øvrige stifterne kan nevnes Hansen, Johannes Hamborg, brødrene Hans, Anton og Bernt Hoksa.

Som formann ble valgt Petter Isaksen og korets første dirigent ble en trønder, snekker Jakobsen. Han hadde koret vinteren 1879/80. Neste sesong overtok salmaker Bernt Lyng dirigentarbeidet. Han betegnes som meget dyktig og hadde tidligere vært mannskordirigent i Trondheim. Frem til 1899 var Lornntsen dirigent, men døde juli 1899. Arbeidet med koret gikk regelmessig fram til 1903, da det ble stans på grunn av mangel på dirigent.

Den 17. september 1905 ble koret rekonstruert igjen og ble ved en feil betegnet som Vardø Mandssangforenings offisielle stiftelsesdag. Ifølge foreningens protokoller fra 1905 og ifølge uttalelser fra vårt høyaktedes æresmedlem Petter Isaksen som døde 31 mai 1948, er foreningen atskillig eldre, helt fra 1879.

Følgende styre ble da valgt: Formann Anton K. Larsen, nestformann Petter Isaksen, sekretær K. Nyberg styremedlem E. Bernhardt, Peter Nordgren, kasserer Johs. Venneberg og som dirigent John Huse. Øvrige medlemmer var O. Valum, J. Larsen, Herman Aas, Jørgen Andreasen, Andreas Hansen, A. Mentzen, J. Hansen, P. Karlsen, O. Reinholdtzen, S. Gabrielsen, E. Hansen, O. Nilsen, Edvard Karlsen, S. Olsen, S. Sundkvist, Lars Jakobsen, Johan Stene, S. Jørgensen, Ludvik Hansen, Olaf Olsen, Bernhard Fredriksen, H. Hansen, H Wold, Karl Estesen, G. Balstad og R. Moen. Flere av disse var medlem av det gamle koret.

 

Under dette første møte i 1905 ble det diskutert om dette var en ny sangforening og om det gamle navnet kunne benyttes. Av de gamle medlemmene som var til stede mente disse at det ikke var til hinder å benytte det gamle navnet, da disse mente at dette var en videreføring av den gamle foreningen. Etter votering ble 17. september 1905 Vardø Mandssangforenings stiftelsesdato. Senere har dette blitt forandret til den første og riktige stiftelsesdato.

Det ble besluttet å leie Frimisjonens lokalet til øvelse for kr 12,00 pr. måned inklusivt brensel, belysning og pedell. Tobakksrøyking i øvelse værelset under sangøvelse var forbudt.

Det ble arrangert folkeball hvor koret underholdt. Dette er en tradisjon som har fulgt koret helt frem til i dag. Videre underholdt koret på juletrefester, arrangerte maskeball dette som inntektskilde.

Av beretningene for de år som er gått viser det seg at foreningen har vært i virksomhet og at medlemstallet har variert en del. Det har dog holdt seg på mellom 30 og 40. Kjøpmann John Huse, som også var med på stiftelsen av foreningen i 1905, var dens dirigent helt fram til 1915.

Det vil føre for langt å ta utdrag av alle protokoller fra 1905 til i dag, men styremøte beslutninger og årsberetninger er både morsomme, innholdsrike og gode.

Utdrag av styreprotokoll for 13.2.1906: «Styret beslutter at indkjøbe sangerhuer som blir at benytte første gang 17. mai i procesionen samt under sang fra Kirketrappen». 

Utdrag av årsberetning fra 1907: «Den l1.august arrangertes en lysttur med Bergenskes D/S, Lyra'' til Kirkenes hvor der blev avholdt dansemoro med Sang. Lystturen ble meget vellykket og indbragte over 300 kr i netto».

Et utdrag av årsberetningen fra 22 /1 1913: «Foreningen tæller i dag 39 medlemmer. Foreningen er i besiddelse av nogle skamler, en dampskibstrap, 7 spyttebakker, en fane med stang, l Orgel samt endel partiturer og nodebøger». På styrermøte den 19. mars 1915 «som adholdtes i formandens hus Petter Isaksen og hvor samtlige styremedlemmer var til stede. Punkt 4: Styret enedes efter forslag fra Isaksen at behandle spørsmålet om å anskaffe fane til l7.mai. Mødet hevet».

Utdrag av styremøte avholdt på sangværelset den 10. mars 1916: «1. Refereredes skrivelse fra Kirkenes Sangforening om leie af koncertlokale og bopel. 2. Styret enedes at være behjælpelig til at leie lokale til konsert og ellers anden hjælp til samme og være til hjælp til anskaffelse af nattelogi for sangerne fra Kirkenes».

«Årsberetning 19de januar 1917. Medens Kirkenes Sangforening oppholdt sig her drøftedes stiftelsen af et Finmarkens Sangerforbund og enedes man at afholde møde paa Vadsø den 7de mai 1916. Det fungerende styre supplert med Instruktøren ble valgt til at representere Vardø Mandssangforening på stiftelsesmødet. Paa dette møde besluttedes at danne Et Finmarkens Sangerforbund og vedtoges love for samme som siden er trykt og sendt respektive foreninger. Første stevne besluttedes henlagt til Kirkenes. Som fælles Instruktør ble valgt Expeditør Holst og som formand materialforvalter Melvold fra Kirkenes».

 

År 1918 anskaffer koret seg fane som blir brukt første gang ved stevnet her i Vardø i påsken og 17. mai. Her ble stiftelsesdatoen 17. september 1905 påtegnet, noe som den største bidragsyteren forlangte. Han var ikke med fra starten i 1879, men kom med i 1905. Fanen har dog hatt en flakkende tilværelse og var under de første årene av krigen utsatt for bombing og nesten total ødeleggelse. Den ble til sist ført ut av byen og oppbevart i Persfjord hos gode sangerbrødre til krigens slutt.

Koret fikk satt opp en paviljong i 1921 ved kirken. Denne, som det meste i byen brant ned under krigen. Senere har den blitt rekonstruert og står nå ved innkjørselen til Vardø by.

 

Av de senere årsberetninger ser man at samarbeidet med andre sang- og musikkutøvere har vært meget god og har resultert i at byen i dag har en egen sang­ og musikknemnd. Det kunne vært tatt med flere utdrag av de senere års beretninger, men vi skal innskrenke oss til å ta med en sak fra 1956 hvor det på årsmøtet ble vedtatt å opprette foreningens ordenskapittel. På samme møte ble det valgt ordensråd med herrene K.A. Nilsen, kjøpmann Halvdan Sivertsen og bankkasserer Jacob Karlsen som rådets første medlemmer.

Jubileene ble feiret fram til 1994 ut ifra stiftelsesåret 1905. I 1994 valgte årsmøte å godkjenne det opprinnelige stiftelses året 1879. Koret fikk samtidig endret dato på fanen.

Styret i 1905 besto av herrene: Anton K. Larsen, formann, Petter Isaksen, Petter Nordgren, E. Bernhardt og K. Nyberg.

Styret ved 25 års jubileet (1930) besto av herrene: Einar P. Kanstad, form., Edgar Jensen, Søren Moen, Ø. Dragland og Karl A. Nilsen.

Styret ved 50 års jubileet (1955) besto av herrene: Odd Degerstrøm, formann, Roger Olsen, Leif Isaksen, Øivind Andreassen, Søren Moen og Karl A. Nilssen.

Styret ved 60 års jubileet (1965) besto av herrene: Karsten Larsen, formann, Halvdan Sivertsen, Ragnar Rasmussen, Kåre Didriksen og Odd Johannessen.

Styret ved 70 års jubileet (1975) besto av herrene: Leif Skaar (formann), Asbjørn Henriksen, Odd Eriksen, Karsten Larsen og Kjell Mentzen.

Styret ved 75 års jubileet (1980) besto av herrene: Ragnar Rasmussen (formann), Holger Olsen, Magne Jensen, Theodor Sundkvist og Arthur Andersen.

Styret ved 80 års jubileet (1985) besto av herrene: Tore Bertheussen (formann), John Arne Pedersen, Werner Hansen, Thorleif Isaksen og Rolf Einar Mortensen.

Styret ved 115 års jubileet (1994) besto av herrene: Ragnar Rasmussen (formann), Leif Erling Larsen, Magne Jensen, Thorleif Isaksen og Ole Jakob Nedrebø.

Styret ved 125 års jubileet (2004) besto av herrene: Arnt Helge Suorza Johansen (formann), Rune Kristiansen, Thorleif Isaksen, Leif Erling Larsen og Bjørn Steinar Selfors.

Styret ved 130 års jubileet (2009) besto av herrene: Thorleif Isaksen (formann), Paul Sund, Bjørn Steinar Selfors, Alf Dahl og Tommy Esbensen.

Styret ved 140 års jubileet (2019) besto av herrene: Thorleif Isaksen (formann), Odin Ramberg, Ronald Kaliainen, Kjell Sigmund Ananiassen og Torbjørn Eriksen.

Opp igjennom tidene er det utnevnt 16 æresmedlemmer, nemlig herrene:

1.Petter Isaksen

2.John Huse

3.Anton K. Larsen

4.Petter Nordgren

5.Alfred M. Olsen

6.Karl A. Nilsen

7.Halfdan Sivertsen

8.Thoralf Pedersen

9.Jens Hågensen

10.Theodor Sundkvist

11.Leif Isaksen

12.Aksel Martinsen

13.Harald Andersen

14.Karsten Larsen

15.Ragnar Rasmussen

16.Magne Jensen

 Vardø Mandssangforening vil feire sitt 140 års jubileum gjennom hele året. Egentlig skulle de startet med en konsert 27. april i Valhall der flere kor var invitert til å delta, deriblant et mannskor fra Kristiansund. Dette måtte dessverre avlyses grunnet SAS-streiken, og koret har lovet å komme sterkt tilbake.

 Den høytidelige feiringen blir i oktober, hvor koret alene vil holde en konsert med sanger fra starten i 1879 og opp til i dag.