Vardø Arbeiderparti ser at Fremskrittspartiets fiskeriminister Harald T Nesvik vil utvide det kvoteregulerte området som gir rett til fangst, vest for Nordkapp.

Reguleringen av fangst av kongekrabben som kom i 2007 har vært vellykket både i det kvoteregulerte området, og utryddingsfangsten vest for Nordkapp. Reguleringen har bidratt til forutsigbarhet og lønnsomhet i flere ledd i verdikjeden. Samtidig må det understrekes at innføring av aktivitetskrav og forbud for båter under 6 meter har utelukket en gruppe som har drevet fangst tidligere, enten som sesongfangst eller kombinasjonsnæring. Dette har vært mulig i fjordstrøkene.

Prinsippene som ble vedtatt etter Stortingsmeldinga av 2007 om Forvaltning av kongekrabbe; at de som er og var skadelidende av invasjonen av kongekrabbe, skulle få nyttiggjøre seg kongekrabben som en kompensasjon. Disse fiskerne og fangstterne er de som har bidratt til at kongekrabben nå er en viktig ressurs for kyst- og fjordstrøkene i Finnmark. Det er disse som var skadelidende og som skal få kompensert tap og ulemper. Prinsippet om dette må stå fast. Kongekrabben gir fortsatt store ulemper for annet fiske i Øst-Finnmark.

Vardø Arbeiderparti er bekymret for at endringer i krabbeforvaltningen vil medfører et større fisketrykk på kyst- og fjordtorsken. Kysttorsken er i en meget dårlig forfatning. Det er mange vitnesbyrd fra fiskerne i Øst-Finnmark om. Fjordene i Øst-Finnmark er rammet av manglende gyting og lite fjordtorsk. Fiskere som har rustet seg for et tradisjonelt fjordfiske opplever i stadig sterkere grad at de må ut av fjordene for å ta kvotene sine. Krabben blir også sånn sett et kjærkomment tilskudd til fiske i eget hjemmehav. Krabbefisket bidrar til å opprettholde det materielle grunnlaget for bosetting og kulturutøvelse i kyststrøkene i Øst-Finnmark. Dette vil bli vesentlig svekket om FRP får gjennomslag for at fiskere fra andre steder enn Øst-Finnmark skal ta ut denne verdien.

Kongekrabbefisket i Øst-Finnmark bidrar til rekruttering til fiskeryrket og at unge fiskere lettere kan etablere seg. Spesielt nå etter at fylkesbindingen på omsetting av torskekvoter ble fjernet og prisen på torskekvote er økt kraftig, er dette viktig.

Kvoteområdet

Vardø Arbeiderparti går sterkt imot at fartøy ifra hele Vest-Finnmark får tilgang til fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område. Antall fartøy i Vest-Finnmark indikerer at inntekten for dagens fiskere vil gå dramatisk ned. Det vil være en endring i målsettingen med kongekrabbefangsten og bidra til betydelig svekket lønnsomhet for eksisterende fiskere i regulert område. Det er heller ingen rimelighet i at fiskerne fra Vest-Finnmark både skal kunne fiske fritt på krabben i egne nærområder og i tillegg få tildelt kvoter i det kommersielle fangstområdet.

Krabbekvote i det kommersielle skal være en kompensasjon for plagene som krabben skaper. Plagene må forstås som tapte fiskefelt på grunn av mye krabbe i området, at agnet på linebruket er oppspist av krabben og garnlenker som går full av krabbe.

Vardø Arbeiderparti forutsetter at Regjeringen konsulterer Sametinget om endringer i all forvaltning av fisk og krabber i fjorder og nære sjøområder utenfor Finnmark før endringer settes ut i livet. Dette fordi fiskeriressursene er det materielle grunnlaget for bosetting og bevaring av gammel kystkultur i Øst-Finnmark.