Det går mot et nytt kommunevalg og Vadsø Arbeiderparti har på plass nytt program og ny kommunestyreliste. Vi gjør samtidig opp status for inneværende kommunestyreperiode og vil trekke fram noen punkter fra et politiske regnskap. Da er det på sin plass å starte med en spesiell takk til våre samarbeidspartnere i kommunestyret; Uavhengige sosialister, MDG og Rødt. Men også til de andre partiene i kommunestyret som stort sett har vært enig om mange av satsingene som vi peker på i dette innlegget.

Vi gikk til valg i 2019 med en ny ordførerkandidat og Vadsø har i perioden hatt en synlig og svært aktiv politisk ledelse med Wenche Pedersen i spissen. Ordføreren vår er en sterk og klar stemme for vår kommune og for regionen. Hennes engasjement og innsats har satt Øst-Finnmark mer tydelig på den politiske dagsorden, og det har gitt resultater. Det regionale samarbeidet gjennom prosjektet Varanger = Utvikling i Nord-Varanger og Øst-Finnmarkrådet er helt avgjørende for videre utvikling. Og da har vi i Arbeiderpartiet oppnådd formuleringa i programmet: «Være aktiv i regionale nettverk og sikre at kommunen har en synlig ekstern profil».

Vadsø Ap prioriterer nærings- og samfunnsutvikling i sitt program. Da vi overtok ledelsen i kommunen lå det et samarbeidsinitiativ på bordet for kommunene Vadsø, Vardø, Berlevåg, Båtsfjord og Nesseby. Vi fulgte opp med økonomi og prosjektledelse og fikk laget Menonrapporten som ga en grundig analyse av situasjonen i regionen – men viktigst – strategier for arbeidet framover. Rapporten er grunnlag for mye av arbeidet vi gjør med energi, reiseliv, sjømat og en forsterka tiltakssone. Vi fokuserer på kraftinfrastruktur, tilrettelegging for grønn industri, etableringa av Varanger Regional Park og samarbeid på sjømat. Vi ser konkrete resultater i form av ytterlige nedskriving av studielån, gratis barnehager fra august og halvering av FOT-ruteprisen i nytt anbud. Det betyr gjennomslag for flere av tiltakene i Vadsø Aps program:

«Vi vil legge til rette for næringsutvikling og utvikling av livskraftige bo- og arbeidsmarkedsregioner»

«Å jobbe for forsert utbygging av kraftlinje fra Skaidi til Varangerbotn»

«Jobbe med å rekruttering av fagfolk og styrke regionens omdømme som et godt sted og jobbe, etablere seg og bo»

Vi har i perioden videreført ordninga med å sette ut «førstelinjetjenesten» for kommunens samhandling med næringsaktørene. Trivselslaben AS er rådgiver for bedriftene og saksbehandler for søknader til næringsfondet. Formannskapet avgjør søknadene fortløpende. Vi får gode tilbakemeldinger fra næringsaktørene på oppfølging. Vadsø Ap mener at vi gjennom dette følger opp programformuleringer som: «Ha et godt mottaksapparat for nye etableringer», «Sette av årlige bevilgninger til kommunens næringsfond» og «Satse særskilt på opplevelser, reiseliv og kulturnæring».

Vadsø Ap har også en formulering i programmet der det heter: «Sørge for at kommunen har god kompetanse på samfunns- og næringsutvikling». Vi har pr. i dag planleggingskompetanse som gjør at vi får vedtatt både samfunnsdelen av kommuneplanen, sentrumsplanen og kulturminneplanen i kommunestyret i juni. Vi har ikke klart å utvide med kapasitet i egen organisasjon, men i samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og Statsforvalteren har vi vært i stand til å kjøpe tjenester både fra lokale, regionale og nasjonale aktører som har bidratt med viktig og faktabasert kunnskap som får betydning i mange sammenhenger.

Og nettopp dette med «sammenhenger» er utfordrende i det svært krevende og langsiktige arbeidet vi står i for å løse de demografiske utfordringene og bidra til næringsvekst. Vadsø Ap har programformuleringer for hva vi kan gjøre lokalt og regionalt, men til sjuende og sist vil nasjonale beslutninger ha størst betydning. Derfor følger den politiske ledelsen i kommunen daglig opp programpostene som sier noe om «å sikre tett dialog med offentlige virksomheter i forhold til utviklingsmuligheter» og «bidra til utvikling av nye kompetansemiljøer og næringsrettet forskning». Det handler f.eks. om at vi fikk til vedtak om oppdeling av Finnmark og Troms fylkeskommuner og forhåpentligvis også Statsforvalteren og Tingretten. Det handler om nye stillinger i Statens vegvesen og Fiskeridirektoratet. Det handler om å få klimaøkolgisk forskning gjennom COAT på statsbudsjettet. Det handler om krisepakken vi fikk etter at krigen i Ukraina brøt ut. Det handler om å være på banen når det gjelder regulering av fiskeriene, akuttfunksjoner på sykehus osv. osv.

Vår ordfører WencheP pleier å si at man «vinner ikke valg med å snakke om sammenhenger» – men det er veldig mange saker og utviklingstrender som henger sammen for at Vadsø fortsatt skal være en god kommune og bo i og en viktig kraft i den regionale utviklinga. Da må vi sikre god dialog med regionale og nasjonale myndigheter.

For Vadsø Arbeiderparti
Per Yngve Christensen
4.-kandidat på kommunestyrelista