Gå til sidens hovedinnhold

Uttalelse om Kárášjohka ohpodat/eiendommen

Kárášjohka eiendommen er primært en rettighetssak og derfor må dette avgjøres først.

Finnmarksdebatten

Kárášjoga Sámiid Searvi (KSS) vil derfor at sluttresultatet i Kárášjohka eiendommen, blir fastslått av domstolene. Det er folket i Kárášjohka som er de rettmessige eiere av grunnen i Kárášjohka, og har dermed rett til å fastsette et forvaltningsregime for denne grunnen.

25.11.2020 tilsluttet flertallet i FeFo styret til Finnmarkskommisjonens konklusjon om at det er folket i Kárášjoha som kollektivt eier grunnen innenfor kommunens grenser. Dermed lå det i kortene at vedtaket skulle stadfestes av Sametinget og Fylkestinget før vedtaket kunne være endelig.

Imidlertid opphevet et nytt flertall av FeFo-styret 25.01.2021 sitt vedtak de hadde gjort 2 måneder før. Dermed blir det ingen behandling av saken verken på Sametinget eller i Fylkestinget med mindre sistnevnte vedtak blir erklært ulovlig. Saken er til lovlighetskontroll. Imidlertid kan man regne med at FeFo styret har fulgt regelverket, og dermed blir det trolig ingen endringer av realiteten.

Derfor er det viktig at folket i Kárášjohka avgjør hvordan saken skal løses og KSS vil anbefale at folket bringer saken inn for utmarksdomstolen og eventuelt høyesterett.

Derfor vil KSS støtte et bredt fellesskap blant folket i Kárášjohka og bistå med det forberedende arbeidet for domstolene.

KSS viser til at vi støtter fullt ut Finnmarkskommisjonen flertalls konklusjon om at;

  • Statens disposisjoner ikke har brutt ned den opprinnelige lokale retten, og at statens eiendomsrett til grunnen i Kárášjohka ikke er etablert som et festnet rettsforhold.
  • Grunnen i Kárášjohka er derfor ikke underlagt FeFos eiendomsrett etter finnmarksloven, men kollektivt eid av folket i Kárášjohka.
  • Eiendomsretten ligger heller ikke til kommunen som sådan, men til de som er registrert bosatt i kommunen, uavhengig av botid og etnisitet.
  • Den fastboende befolkningen i kommunens utkantområder har fortrinnsrett til sine tradisjonelle høstingsområder. Den kollektive eiendomsretten må derfor utøves slik at de lokale rettighetshaverne ikke fortrenges fra disse områdene. Dette vil KSS arbeide sterkt for.
  • Annen lovgivning (reindriftsloven, viltloven, lakse- og innlandsfiskloven, plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven, motorferdselsloven og øvrig lovgivning som begrenser grunneierens rådighet) vil gjelde fullt ut, selv om folket i Kárášjok får eiendomsrett til grunnen med forvaltningsrett.

Fristen for å fremme saken for Utmarksdomstolen er 11. juni 2021

Spørsmålet nå er:

  • Hvem skal fremme saken?
  • Hvordan skal folket i Kárášjohka fremme saken?
  • Hvordan kan folket i Kárášjohka bli til ett rettssubjekt, slik at det kan løfte saken inn for Utmarksdomstolen, og eventuelt videre til Høyesterett.

KSS mener at den endelige konklusjonen om Kárášjohka eiendommen må bli stadfestet ved en rettskraftig dom i Utmarksdomstolen og/eller Høyesterett.

KSS vil derfor være med på å sørge for at det blir en bredest mulig enighet hos folket i Kárášjohka, om å bringer saken for domstolene.

KSS mener det bør iverksettes en prosess med opprettelse av et styret og et representantskap for Kárášjohkaeiendommen. Styret og representantskapet utgår fra folket i Kárášjohka. Videre vil KSS støtte at det engasjeres en faglig dyktig person som leder denne prosessen.

Styret i Kárášjohkaeiendommen må hyre inn en advokat for å utferdige saken for Utmarksdomstolen samt føre saken der (se Finnmarksloven §43).

Kárášjoga Sámiid Searvi 24.02.2021.

Kommentarer til denne saken