Akkarfjord og nordre Sørøy har gjennom de siste tiårene gått fra å omfatte en rekke livskraftige lokalsamfunn med 3 fiskebruk, 3 skoler og et forutsigbart rutetilbud, til et område preget av nedgang i folketall, redusert næringsaktivitet og et redusert og usikkert rutetilbud.

Akkarfjord er den eneste av bygdene som har en skole og barnehage i drift. Fiskebruk, butikk, tilhørende fiskefartøy, gårdsbruk, overnattings- og serveringsbedrifter, fisketurisme og reindrift i mindre skala.

Usikkerhet rundt kommunikasjonstilbudet er påtakelig i alle bygdene. Økonomien til fylkeskommune og kommune er ikke betryggende mht. det framtidige kommunikasjonstilbudet.

For oss i arbeidsgruppa er oppsida av ei etablering av en vindpark, overstige de effektene et vindkraftanlegg vil ha i form av inngrep i naturen

Arbeidsgruppa for utredning av vindpark. Morten Ingebrigtsen, Runar Waag, Yngve Monsen, Geir-Tore Zachariassen og Reidar Johansen

Skoletilbudet (og barnehage) i Akkarfjord er opprettholdt takket være en fantastisk innsats fra stedets tilflyttingsutvalg og skolens personale. Men elevtallet (8 i skolen og 3 i barnehage) er opprettholdt takket være innvandring og tilflytting. I en kommune med svekket økonomi og behov for innstramninger er skolens drift og framtid avhengig av tilflytting.

Vi i den lokale arbeidsgruppa som har kontakt med eiere/utviklere av en mulig vindkraftpark, har knytta vårt arbeid til å skape ringvirkninger som kan skape grunnlag for tilflytting og knytte sammen bygdene på nordenden av Sørøy med vei. Det har vært vårt mål å få til ringvirkninger som kan bidra til arbeidsplasser, aktivitet og utvikling. Bare slik kan vi sikre bedre kommunikasjon, skole og barnehage, flere arbeidsplasser og snu den utviklinga vi har sett over flere tiår.

Etablering og betydelige investeringer i en vindkraftpark kan skape disse ringvirkningene. Vi har fått på plass ei ensidig bindende erklæring fra NSE om å bygge sommervei fra Akkarfjord til Værbotn (Langstrand). Etablere et næringsfond for Nordre Sørøy. Bruke konsesjonskraft sammen med næringsfondet for å kunne etablere nye arbeidsplasser og utvikle eksisterende næringsliv. I tillegg til dette gi husholdninger på nordre Sørøy tilbud om rimelig kraft. Dette kommer i tillegg til faste arbeidsplasser i tilknytning til vindpark både i investerings- og driftsfase.

For oss i arbeidsgruppa er oppsida av ei etablering av en vindpark, overstige de effektene et vindkraftanlegg vil ha i form av inngrep i naturen. Vindkraftanlegget kan rives og naturen tilbakeføres etter konsesjonsperiodens utløp viss det er konklusjonen på det tidspunktet.

Vi i arbeidsgruppa er overbevist om at med de rammebetingelser og ringvirkninger NSE har forpliktet seg å realisere, må vi si ja til ei utredning og viss utredninga ikke gir for mange negative konsekvenser, ja til ei realisering av parken. Det dreier seg om framtida til øya vi alle er så glade i og avhengige av.