Det er bra at Årsmøtet til Finnmark Arbeiderparti gjorde et klart vedtak mht sykehusstruktur i Finnmark. Vi har to akuttsykehus med fødeavdelinger i Finnmark; Kirkenes og Hammerfest. Det vil ikke være heldig å slå sammen Finnmarkssykehuset og UNN. Hverken Finnmarkssykehuset eller UNN ønsker dette.

Finnmarkssykehuset gjennomgår nå en fantastisk oppgradering. Nytt sykehus i Kirkenes, en betydelig utbygging av tilbudet i Alta, samisk helsepark  Karasjok og Nye Hammerfest Sykehus. Samtidig så bygges deler av medisinerutdanninga ved UIT opp i fylket under Finnmarkssykehuset. Nye Hammerfest Sykehus gjennomføres i et  trepartssamarbeid mellom Finnmarkssykehuset, UIT og Hammerfest kommune. Et moderne akuttsykehus som  skal romme  de tilbudene som ligger her i dag og gjerne litt til. Sykepleierhøyskole og deler av medisinerutdanninga alt under UIT sin hatt, og et kommunalt helse og omsorgstilbud som vil komme på toppen av det Hammerfest kommune har i dag.

Sett på en slik bakgrunn er det godt å vite at det er flertall for og dermed ro om vår sykehusstruktur i Finnmark – også inn det nye fylket, enn hvor lenge det nye fylket vil være en realitet. En kan fortsette den grundige og planmessige jobben for kontinuerlig å forbedre helsetilbudet til våre innbyggere i hele Finnmark.

Nå bør det gå ut en appell til alle som ønsker å bygge videre på det vi har, at nedsnakking og unødvendig repetisjon av argumentasjon for en annen sykehusstruktur bør stoppe. Nå må vi se framover. Det skjer så mye positivt i regi av Finnmarkssykehuset både i egen regi og i et tett og godt samarbeid med UNN og UIT at en nå må se fremover. Vi har mange utfordringer i et stort og utfordrende fylke. Utfordringer er til for å løse. Stein på stein. De nasjonale retningslinjer på ulike områder følges opp og Finnmarkssykehuset med sin brede og gode erfaring på spesialisthelsetjeneste i et distriktsfylke bidrar til å utvikle disse til det stadig bedre.

En kan registrere at enkelte regjeringspartier er uenige med seg sjøl om hvilken vei en skal gå. Dette gjelder kanskje særlig Venstre i Finnmark og Troms som i dette spørsmålet åpenbart er på kollisjonskurs med Tromsø Venstre. Den nye lederen i Stortingets helsekomite skal besøke Finnmarkssykehuset i neste måned og får da en mulighet til å realitetsorientere seg i forhold til hva den faktiske situasjonen  i Finnmark er. Vi vet at Bent Høie og Høyre har vært og er helt klar på at nye Hammerfest sykehus må komme i gang så raskt som mulig. Den statlige bevilgninga ligger på plass. Så er det sjølsagt slik at denne bevilgninga bør økes – men det får komme i neste runde. Utfra SP sin klare distriktspolitiske holdning, må en tolke dem dit at å flytte kompetansearbeidsplasser fra Finnmark til Tromsø gjennom ei sammenslåing av Finnmarkssykehuset og UNN er totalt uaktuelt. Så får vi leve med at de dessverre er i mindretallet som ønsker å endre sykehusstrukturen i Finnmark.

SV har konsekvent arbeidet for dagens sykehusstruktur og den oppbygging av helsetilbudet i Finnmark vi nå ser. Dette arbeidet vil fortsette.