I april i år ble Klima- og miljødepartementet og det finske Jord- og skogbruksdepartementet enige om å ikke åpne for laksefiske i Tanavassdraget i 2022. Denne enigheten var begrunnet med hensynet til de sårbare laksebestandene i vassdraget og behovet for å styrke gjenoppbyggingen av alle laksebestandene i vassdraget. Forbudet mot å fiske laks ble tatt inn i alle tre forskrifter som regulerer fisket i Tanavassdraget på norsk side, og trådte i kraft 18. mai i år.

På finsk side var prosessen med å gjennomføre forbudet mot laksefisket mer kompleks, og langt mer tidkrevende. Dette førte til at forbudet ikke trådte i kraft på finsk side før 10. juni.

Allerede første juni fikk vi beskjed om at det ble fisket med drivgarn fra finsk side av Tanavassdraget. I dagene som fulgte hadde KLD tett kontakt med oppsynet på norsk side av vassdraget, og mottok jevnlig rapporter og dokumenterte observasjoner av det ulovlige finske fisket. Fra første til tiende juni ble det fisket med drivgarn, stågarn og stang fra båt og strand på finsk side.

Fra norsk side er vi opprørte over at finske myndigheter ikke har vært i stand til å forhindre at det ble fisket laks i vassdraget, og jeg er bekymret for den påvirkning det finske fiske har hatt på de sårbare laksebestandene i vassdraget. Klima- og miljødepartementet hadde løpende kontakt med det finske Jord- og skogbruksdepartementet i hele perioden, og anmodet departementet flere ganger om å gripe inn og stanse fisket. Jeg tok også kontakt med den finske Skog- og jordbruksministeren og ba ham sørge for at fisket ble avsluttet umiddelbart. Fisket på finsk side ble avsluttet fredag 10. juni.

Laksefisket fra finsk side er et brudd på den enighet som ble oppnådd mellom departementene i april. Store deler av det ulovlige fisket ble dessuten utført i en del av elva hvor det er et fiskeforbud som har vært i kraft på begge sider av vassdraget siden mai. I tillegg til å være ulovlig, mener jeg at dette er et skadelig og usolidarisk fiske, som vil kunne forlenge prosessen med å gjenoppbygge laksebestandene i Tanavassdraget.

I fjor ble laksefisket i Tanavassdraget stoppet for første gang i historien, årsaken er at bestanden av laks er på et kritisk minimum. Jeg vet at dette er en beslutning som gjør vondt for mange, likevel ba et stort flertall av høringsinnspillene til oss om en fortsatt stans i fisket.

Laksefisket i Tanavassdraget og i Tanafjorden har lange tradisjoner og er en viktig kulturbærer, både på norsk og finske side av elva. For å sikre at denne kulturen kan føres videre til kommende generasjoner, må vi sørge for at laksebestandene styrkes! Dette krever innsats fra begge sider av vassdraget. Jeg ser svært alvorlig på denne saken og kommer til å følge opp dette i en videre prosess overfor finske myndigheter.