Pasienter i Finnmarks utfordringer har vært en del av mitt daglige virke i 2,5 år. For å si det enkelt - det er nesten ikke til å forstå hvor "små folk " vi har til å styre vårt land. Sist uke sto vi i Pasientfokus ute - i rokk og fokk - blant folket da ledere i Helseforetak satt inne og drakk kaffe og spiste kaker for å feire åpningen av klinikk Alta. Det er som det skal være, de som sitter inne bestemmer - og vi som står ute er de berørte som det ikke lyttes til.

Økonomisk har Finnmarkssykehuset store utfordringer. Helse Nord forventer at Foretaket skal legge fram en spareplan på 120 millioner før Helse Nord kan si ja til å starte bygging av nytt sykehus i Hammerfest. Den bestemmelsen skal tas inneværende uke. Finnmarksykehuset planlegger sin økonomiske framtid med en ny kolonne i regnskapet som heter "Håp." ”Håpet” er at ansatte ikke blir syke. På den måten "håper" foretaket å leie inn vikarer. Det skjer samtidig som leger, sykepleiere og pasienter ved Kirkenes Sykehus har varslet mange og store avvik som også har fått store konsekvenser for pasientene. Ansatte ved Kirkenes Sykehus har synliggjort hvordan Finnmarkssykehuset mangler både økonomisk styring og faglig kompetanse. I tillegg skal prehospitale tjenester, ambulansebiler, starte en ordning med hjemmevakt i helgene. Det betyr at ambulansarbeidere er hjemme i eget hus.

Et eksempel fra Hammerfest kan være på sin plass. En mann i Rypefjord får ustabil Angina. Ambulansearbeideren bor i huset ved siden av. Han kan ikke hjelpe, men må hive seg inn i sin private bil. Kjøre til Ambulansestasjonen inne i byen, kle seg om, kanskje hente makkern - Før turen går tilbake til naboen i Rypefjord. Det er altså ikke bare distriktene som får økt responstid for å spare penger. Det skjer også i sykehusbyene i Finnmark. Den talentløse økonomiske innsparingen går ut over pasientenes liv. Men her gjør helseforetaket det som er enkelt å gjøre. Teller penge

Det er fint at Helsepersonell i Kirkenes står på riktig side når historien om Finnmarksykehusets falitt skal formidles.
For det er noe underlig som skjer når direktøren ved Finnmarkssykehuset i det hele tatt tenker på å sette Kirkenes sykehus tilbake til 2008 nivå – ved at pasienter med behov for intensiv behandling foreslås å flyttes fra Kirkenes til Hammerfest eller Tromsø for å få behandling –ALT for at økonomien i Hammerfest skal bli såkalt bærekraftig. Ansatte leger og fagpersoner i Kirkenes burde heller fått en klapp på skuldra og tilført større økonomiske ressurser som takk for at de faktisk har levert mer enn det som ble forventet i 2008. Men så er det jo blitt slik i Norge i dag at vi ikke skal belønne de som faktisk gjør en god jobb, men heller gi direktører som ikke har oversikt og tar ansvar høyere lønn og mulighet til nye roller i foretakenes behagelige stoler.

Prognosetap grunnet omveien til lokalsykehuset er blitt forkastet som ikke eksisterende av Statsministeren, Helseministeren og Helse Nord sin direktør Kristian Fanghol.

En pasient som forteller om prognosetap grunnet omveien til lokalsykehuset er en varsler. En varsler har rettigheter! En varsler skal ikke latterliggjøres av Helse-direktører og politiske ledere som ser gjennom fingrene med avviks rapportering. Manglende avviksrapportering er også et avvik. At Finnmarkssykehuset avdeling Hammerfest ikke fører avvik slik at prognosetap kommer inn i sykehusets statistikker gjør at Finnmarkssykehuset kan si at det ikke er dokumentert at noen har fått prognosetap grunnet omveien til Lokalsykehuset. Tenk hvor liten respekt disse direktørene og politikere viser for pasienter som faktisk har opplevd å bli feilbehandlet – og nå blir tråkket på – av helsemakta og øverste politisk ledelse i vårt land!

Til alle dere pasienter og familier som har tatt kontakt og formidlet prognosetap og tap av livskvalitet til meg eller andre i Pasientfokus vil jeg si – vi tror på dere - ikke på helseforetaket. Men det er faktisk slik i Norge i dag: Vi har politikere som har rigget et system som sier at når det ikke finnes et offentlig registrert skjema på avvik – så eksisterer ikke avvikene. Statsministeren, helseministeren og Helse Nord og Finnmarkssykehusets mange direktører forholder seg ikke til verden slik den er i virkeligheten, men slik de selv – som offentlige myndighetspersoner beskriver den. Og rosinen i Helsepølsa er at den beskrivelsen de lager er helt i tråd med det resultatet de selv har lagt føringer for - helt uten brukermedvirkning av berørte pasienter og deres familier. Helt uten uhildede konsekvensutredninger av sykehusstrukturen i HELE Finnmark.

Resultatet for fremtiden er et sårbart system som ikke ivaretar pasienter i Finnmark sine behov.

Det å spare penger er det store mantraet fra Finnmarkssykehuset. Pasienter skal reise mindre slik at reisebudsjettet ikke overbelastes. For det er noe som skurrer når det i sakspapirene fra Helse Nord står at: "I 2019 og 2020 er pasientbudsjettet redusert med 15 mill. Som følge av utvidet tilbud i Alta.” Hææ – hva var det som sto der? Les det en gang til – og les det sakte: ”I 2019 og 2020 er pasientbudsjettet redusert med 15 mill. Som følge av utvidet tilbud i Alta.” Hvorfor er det da slik at Alta-regionen som har et naturlig pasientgrunnlag på 40 000 pasienter må forflyttes til Hammerfest-regionen som har et naturlig pasientgrunnlag på 17000 pasienter?

Hvor mye ville Finnmarkssykehuset ha spart om vi snudde på flisa og Hammerfest fikk Klinikk Hammerfest – og Alta fikk sykehuset? Kan ulike direktører i helseforetakene, samt politisk ledelse v/ Helseminister Bent Høie si noe om det regnestykket? Eller blir det for vanskelig – fordi tallenes klare tale faktisk ligger klart i dagen, mens ønsket om kunnskap er fraværende.

Jeg kunne sagt mye om klimadebattens konsekvenser for samfunnsplanleggingen i Finnmark. Men gjør det helt kort: Det er et paradoks at Finnmarkssykehuset heller ikke avkreves et mulighetsstudie av sykehusbygget i fjæra i Rossmolla i et klimaperspektiv mot 2050. Det skjer i en tid da Den Norske regjering og Venstresiden i Norsk politikk har forpliktet seg til å utvikle Norge i en grønn og klimavennlig retning. Det skjer i en tid da venstresidens ungdommer klimastreiker fra skolene mens mor og far lukker øynene for handlingens konsekvens ved å bygge et sykehus der det bor færrest mennesker.

Denne uken regner jeg med at Helse Nord gir tommelen opp for bygging av sykehus i Rossmolla. Unnlatelsessyndene til dagens ledende direktører i Helseforetakene er absolutt. Politikere fra samtlige partier har vist at de har abdisert – og lagt all fornuft i en hatt merket ”Hammerfest”. Dette som avlat for at Arbeiderpartiet i 2001 gav Findus sine trålkvoter til en herremann ved navn Røkke. Røkke tok kvotene og seiler fisken ”om så til Kina.” Da Arbeiderpartiet følte seg lurt trill rundt av sin politiske følgesvenn lovet Arbeiderpartiet at arbeidsplassene i Hammerfest skal bevares for evig tid ved at sykehuset aldri skal flyttes fra byen. Om det dør noen på veien er det ikke viktig – når avvik ikke føres da finnes det verken død eller prognosetap i foretakets statistikker – det vil si at det ikke skjer.

Merk: Ufred skapes ikke av pasienter, pårørende eller oss i Pasientfokus. Ufred skapes av Direktører som utreder sine helseforetak selv og politikere som ikke ivaretar velgeres og pasienters interesser. Her er det ingen politiske partier som kan slå seg på brystet å vise til godt politiske håndverk – INGEN verken i Øst - eller Vest-Finnmark.