Et ekspertutvalg leverte nylig en innstilling til nytt inntektssystem for landets fylkeskommuner. Innstillingen la opp til at 700 millioner kroner skulle tas fra kystfylkene og overføres til det sentrale østlandsområdet. Forslaget ville også gitt ulike utslag for våre to nye fylker. Troms fylkeskommune ville tapt ca. 116 millioner kroner dersom ekspertutvalgets forslag hadde blitt en realitet, mens Finnmark ville fått økt sine rammer med om lag 90 millioner kroner. For Troms ville forslaget fra ekspertutvalget fått dramatiske konsekvenser for dersom det hadde blir gjennomført.

I kommuneproposisjonen som ble framlagt 11. mai, valgte regjeringen å vrake ekspertutvalgets forslag til nytt inntektssystem i tråd med det fylkestinget i Troms og Finnmark ba de om å gjøre. Dette medførte for Troms fylkeskommune at den foreslåtte nedgangen på 116 millioner kroner, ble snudd til en økning på 18 millioner kroner. For Finnmark fylkeskommune ble en foreslått økning på 90 millioner kroner snudd til en økning på 104 millioner kroner.

Vi ser det som svært positivt at regjeringen og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har lyttet til de mange innspill som fylkespolitikerne i Troms og Finnmark har kommet med. Dette gir fylkeskommunene forutsigbare inntekter som kan brukes til å tilby innbyggerne gode tjenester og ellers utøve rollen som samfunnsutvikler på en aktiv måte. Noe som er svært viktig når Troms og Finnmark blir selvstendige fylker igjen etter 1.1.2024, i tråd med det som hele veien har vært Senterpartiets mål.

Vi er også svært godt fornøyd med at regjeringen har tatt til følge fylkespolitikernes innspill om at etterslepsmidler til vedlikehold av fylkesveier, fortsatt skal fordeles etter kriterier som reflekterer det reelle etterslepet og ikke ut fra generell kriterier, slik ekspertutvalget hadde foreslått. Noe som er viktig for fylker som Troms og Finnmark med stort etterslep på vedlikehold av fylkesveier.

Regjeringen la samtidig med kommuneproposisjonen også fram revidert nasjonalbudsjett (RNB). Vi er godt fornøyd med de tiltak som ligger i RNB og som gjelder Troms og Finnmark.

Økt prisvekst kompenseres for Troms og Finnmark fylkeskommune med 75 millioner kroner, gjennom merskattevekst og rammetilskudd.

Nytt sykehus i Hammerfest får 92 millioner kroner i økning.

Den statlige rammen til byvekstavtale i Tromsø får 33 millioner kroner årlig i økning.

RiddoDuotarMuseat får 2 millioner kroner i økning.

Kulturkvartalet i Tromsø får penger til prosjektering.

Finnmarksløpet får 1 millioner kroner i økning.

Kvääniteatteri får 500.000 kroner til investeringer.

Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum får 150.000 kroner i økning.

Festspillene i Nord-Norge får 1 million kroner i økning.

Samovarteateret får 650.000 i økning.