Gå til sidens hovedinnhold

- Tragisk om FeFo bidrar til at eierskapet til kraftressursene i Finnmark blir solgt ut av fylket

Artikkelen er over 1 år gammel

Ser at FeFo-styret vil avvikle FeFos eierskap i Finnmark Kraft.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som tidligere ansatte i FeFo og deltakere i prosessen knyttet til etableringen av Finnmark Kraft, ser vi behov for å informere om bakgrunnen for etableringen av kraftselskapet, og komme med noen synspunkter knyttet til FeFos eierskap i selskapet.

Situasjonen i årene etter etableringen av FeFo var at flere store nasjonale og til dels multinasjonale selskaper utarbeidet planer for vindkraftverk på FeFo-grunn rundt om i Finnmark. Dette gjorde de uten å ta kontakt med FeFo som grunneier. Parallelt med konsesjonssøknad ble det fremmet søknad om ekspropriasjonstillatelse. Ekspropriasjon medfører at selskapene overtar grunn og rettigheter til vindkraftverket for alltid, mot en engangserstatning.

Tilsvarende utvikling hadde man også for bygging av mindre vannkraftverk som det var enorm interesse for på den tiden. En rekke store nasjonale aktører ønsket opsjonsavtale med FeFo. De lokale kraftselskapene i Finnmark som har hatt en viktig rolle innen utbygging av infrastruktur som bredbånd, investeringer i lokal virksomhet, utbytte for eierne, sponsing mv., var imidlertid nesten fraværende. I møte med kraftbransjen i Finnmark utfordret FeFo dem til å komme på banen. Ideen om Finnmark Kraft, et selskap for utvikling av ny kraftproduksjon eid av alle kraftselskapene i fellesskap, ble da skapt. Selskapet ble stiftet i juni 2009, og fra kraftselskapenes side var det en klar forutsetning at FeFo var inne på eiersiden. Finnmark Kraft fikk opsjon på utbygging av ny vind- og vannkraft på FeFos grunn.

Finnmark Kraft fikk en «flying start» ved oppkjøpet av Statoils vindkraftprosjekter i Finnmark i 2011. Med et fåtall ansatte har Finnmark Kraft driftet Arctic Wind ved Havøysund med godt resultat og gjennomført utbyggingen av Hamnefjell vindpark ved Båtsfjord. I tillegg har selskapet under utvikling flere vannkraftprosjekter.

Men hvorfor skal FeFo være medeier i Finnmark Kraft? Som nevnt var det en forutsetning fra de andre eierne at FeFo skulle være med da selskapet ble etablert, og også i dag er det et klart ønske om dette. Å ha rettighetshaveren med gir de øvrige eierne en trygghet, og om FeFo selger seg ut kan det legitimere at også andre gjør det. Det vil kunne medføre at Finnmark Kraft mister sin funksjon som felles utbyggingsselskap for kraftbransjen i Finnmark. Om aksjene selges ut av fylket vil det medføre at avkastning går ut av fylket i strid med intensjonen med selskapet (som ved salget av Finnmark Kraftforsyning, FFR mv.).

For FeFo gir eierskap muligheter til å påvirke selskapets strategier og satsinger, herunder å påse at de interessene finnmarksloven er satt for å ivareta blir etterlevd.

Men hva oppnår FeFo ved å selge seg ut av Finnmark Kraft? Styrets vedtak er begrunnet med at det i dag er flere aktører for vindkraft i fylket og at disse må likebehandles. Eierselskapene i Finnmark Kraft innebærer at eierne skal utvikle alle nye vind- og vannkraftprosjekter gjennom Finnmark Kraft. Vi er ukjent med at det er andre aktuelle selskap i Finnmark for utvikling av vindkraftprosjekter, og FeFo vil uansett være bundet av opsjonsavtalen med Finnmark Kraft.

Om det blir nye vindkraftverk på FeFo-grunn er ikke noe FeFo bestemmer, og hva FeFo mener er nok ikke avgjørende. Om FeFo nekter å inngå avtale om leie av grunn og rettigheter, risikerer man kun ekspropriasjon med tap av grunn og rettigheter for alltid.

Jeg ser at det kan virke uheldig at FeFo både skal vurdere en utbygging i forhold til Finnmarkslovens bestemmelser, samtidig som de er forretningsmessig involvert i utbyggingen. FeFo vil imidlertid uansett være forretningsmessig involvert i og med at de vil inngå avtale om leie av grunn og rettigheter, på like linje med all annen næringsvirksomhet på FeFos grunn. Stat og kommuner har tilsvarende dilemmaer – de skal foreta en objektiv saksbehandling av tiltak de vil tjene penger på, direkte eller indirekte.

Det ville være tragisk om FeFo bidrar til at eierskapet til kraftressursene i Finnmark blir solgt ut av fylket. Det kan vel neppe være i tråd med finnmarkslovens intensjon?


Kommentarer til denne saken