iFinnmark publiserte 15. desember en artikkel hvor kommunestyrerepresentant Staal Nilsen (FrP) uttaler «Det virker som administrasjonen er i ferd med å råtne på rot». Som tillitsvalgte for de ansatte ønsker vi å kommentere denne uttalelsen.

At det oppstår uenigheter mellom politikere og administrasjon er ikke uvanlig, verken her i Sør-Varanger eller i Kommune-Norge for øvrig. Det vi som tillitsvalgte reagerer på er måten kritikken fremsettes på. Det bør være høy terskel for å gå til media. Det første som må gjøres er å gå i dialog gjennom de fora som er tilgjengelig.

Trepartssamarbeidet er et slikt møtepunkt hvor folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte kan møtes og ha dialog. Det er derfor overraskende at kommunestyrerepresentanten velger å gå til avisa, framfor å fremme saker gjennom tilgjengelige fellesfora.

Vi ønsker også å minne kommunestyrerepresentant Nilsen på arbeidsgiveransvaret som kommunestyret har. Det er ikke kommunedirektøren (tidl. rådmannen) som sitter med det øverste ansvaret, det er politikerne selv. Dersom kommunestyrerepresentanter mener kommunedirektøren har for stor makt har kommunestyret anledning til å gjøre noe med dette. Det kan de gjøre ved å endre de fullmakter som kommunedirektøren er gitt gjennom delegasjonsreglementet vedtatt av kommunestyret.

Vi reagerer også på at verken ordfører eller andre fra det politiske Sør-Varanger har gått ut og tatt avstand fra Nilsens innlegg, da det nettopp er kommunestyret som har satt kommunedirektøren i en utfordrende posisjon med budsjettkutt som medfører blant annet nedbemanning. Dette gjør andre politiske vedtak vanskelig å gjennomføre. Vi ser det som positivt at det nå bemannes opp. Det vil uansett være et etterslep som må arbeides inn, og det kommer til å ta tid.

De tillitsvalgte støtter uttalelsen fra hovedverneombudet den 18. desember. Vernetjenesten skal varsle i saker som påvirker arbeidsmiljøet. Alle har ansvar for et godt arbeidsmiljø, også politikerne.

Alle innbyggerne i Sør-Varanger har et ansvar for å gi kommunen vårt et godt omdømme, ikke minst politikerne. Vi ønsker ikke at inntrykket tilflyttere får er at de kommer til en «kommuneadministrasjon som råtner på rot». Konstruktiv, berettiget kritikk skaper utvikling. Kritikk som ikke strekker seg mot å forbedre, er destruktivt for organisasjonen og for kommunens omdømme.

#SVKsammen!

HTV NITO Bernt Kvamme

HTV Akademikerne Anne Randa

HTV Delta Elvira Røst

HTV Fagforbundet Sølvi Gullhav