Nordmo gård som driftes av Anne-Lise og Thormod Hoel i Pasvik er en godkjent Inn-på-tunet-gård. Her tilbys blant annet aktiviteter til personer med demens. Aktiviteter som er naturlig implementert i gården. Med tilbyders kunnskap om redskaper, skogbruk og fiske, gir aktivitetene mening for den enkelte bruker. Samt med kunnskap om hver enkelt person klarer de å tilrettelegge ut fra den enkeltes forutsetning. På gården kan de føle seg til nytte og kan bidra med de ressurser de har, det være seg tilvirking av fyringsved, fisketurer eller vedlikehold av redskaper. Her kan de virkelig få kjenne på mestringsfølelsen. Her slipper de unna de mange forventinger og krav som de ikke lenger takler.

Nordmo gård har i samarbeid med Utsikten dagsenter deltatt i et utviklingsprosjekt gjennom Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse. Dette var i regi av Helsedirektoratet. Resultatet av dette er blitt ei håndbok til hjelp for andre kommuner som skal opprette nye Inn-på-tunet-tilbud. Rapporten er gitt ut og det er flere bilder fra Nordmo gård som er brukt i håndboken. Tilbudet har fått mye oppmerksomhet på landsbasis. Dette er noe Sør-Varanger kommune kan være stolt av.

Hvorfor ble Inn på tunet- tilbudet ved Nordmo gård etablert i kommunen?

Så vidt vi kjenner til så var målet med prosjektet nettopp å lage et tilbud til en målgruppe kommunen ikke hadde gode nok tilbud til; personer som har demens i en tidlig fase av sykdom, som er fysisk spreke og som fremdeles har mange ressurser intakt, de som har et helt annet utbytte av dette enn de ordinære tilbudene innendørs. Tilbudet på gården gir meningsfulle aktiviteter i et naturlig miljø. Brukere av tilbudet sier selv at de er på jobb, og at de trives veldig godt. Vi har vært i kontakt med flere som ønsker et slikt tilbud, som er tidlig i 60 årene. Men kommunen betaler for kun 4 plasser.

Demensforeningen er kjent med at avtalen mellom kommunen og Nordmo gård utløper den 31.12. i år.

Fra og med 1. januar neste år skal alle kommuner kunne tilby tilrettelagte dagaktivitetstilbud til personer med demens. Her kan Inn på tunet- gårder være med å dekke kommunens nåværende og fremtidige behov for gode og tilrettelagte arenaer for aktivitetstilbud. Det er viktig med differensierte tilbud til denne gruppen. Alle passer ikke inn i et tradisjonelt tilbud. Hvordan skal Sør-Varanger kommune ivareta behovene til personer med demens?

I et demensforløp er det viktig med tiltak som ivaretar og stimulerer både hjerne og kropp, og ordninger som tilbys ved Inn på tunet-gårder bidrar til nettopp det. Her får personene være ute i frisk luft samtidig som de gjør meningsfulle aktiviteter.

«Når min mann kommer hjem etter en dag på Nordmo gård, er han mye mer rolig enn ellers og han sover så godt om natta» (uttalelse fra en pårørende).

I tillegg bidrar tilbudet til å gi de pårørende noe fritid og avlastning. Vi har hørt mange historier fra pårørende hvor de forteller om hvordan de har gått på akkord med seg selv fordi de ikke ønsker at deres kjære må flytte inn på sykehjem. De er redde for at de da blir påtvunget en svært passiv tilværelse.

Hvor skal kommunen gjøre av 60-åringene som trenger et tilrettelagt meningsfylt innhold i hverdagen? Hvordan kan kommunen hjelpe de med de framtidige bekymringene som hviler på deres skuldre? Bekymringer over en alvorlig sykdom som rammer deres liv og fungering i hverdagen og som også rammer deres nærmeste.

Demensforeningen viser også til regjeringens eldrereform «Leve hele livet» (2017-2018) gjeldene fra 1.1.2019 og som varer i 5 år. Reformen skal, sitat: bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt. Vi regner med at innholdet i reformen blir arbeidet med og at dette gjenspeiles i de tiltakene som kommunestyret foreslår.

Nordmo gård driftes i samarbeid med Utsikten dagsenter, og er en velfungerende ordning. Vi mener også at kommunen bør ta imot tilbudet fra Nordmo gård om 6 plasser, tre ganger pr uke, mot i dag 4 plasser. Dette er også økonomisk lønnsomt, da personer som deltar i et Inn-på-tunet-tilbud mest sannsynlig bor lengre hjemme, og vil da ikke oppta en sykehjemsplass for tidlig.

Som interesseorganisasjon for demenssyke og deres pårørende vil Sør-Varanger Demensforening anmode politikerne på det sterkeste at kommunen inngår en ny avtale med Nordmo gård om dagaktivitetstilbudet.