Å bli syk i for­bin­del­se med rei­sen er den klart størst be­kym­rin­gen, 38 pro­sent av dem som del­tok i un­der­sø­kel­sen krys­set av på det­te punk­tet. Å bli ra­net var det nes­te punk­tet på be­kym­rings­lis­ten, 28 pro­sent.

Ter­ror på tred­je plass

Et­ter fle­re ter­ror­hen­del­ser i Eu­ro­pa de sis­te åre­ne, har fle­re me­di­er slått opp hvor bekymret man skal være for terror på ferie. Det kan se ut som nordmenn ikke er like bekymret som mediene. Først på tred­je­plass kom­mer be­kym­rin­gen over ter­ror­trus­ler. 21 prosent oppgir terror som en bekymring.

– Vi rei­ser uten­lands som ald­ri før til tross for den øken­de uro­en i ver­den. Vi inn­ser at ri­si­ko­en for å bli ram­met av ter­ror er li­ten og uro­er oss iste­den­for å bli syke el­ler ra­net på fe­ri­en, sier El­len Wolff An­dre­sen, mar­keds- og ad­mi­nist­ra­sjons­sjef i Tic­ket Fe­rie­rei­ser, i en pres­se­mel­ding,

Eld­re mind­re be­kym­ret

Det er flere kvin­ner en menn som be­kym­rer seg mest for ter­ror­trus­ler. 28 pro­sent av kvin­ne­ne opp­ga ter­ror­trus­ler som en be­kym­ring, kun 14 pro­sent av menn svar­te det sam­me.

Jo eld­re man er jo mind­re be­kym­rer man seg for rei­sen, iføl­ge un­der­sø­kel­sen. 26 pro­sent av de eld­ste opp­ga at de ikke had­de noen be­kym­rin­ger.

DETTE BEKYMRER OSS:

Spørs­mål: Hvil­ke be­kym­rin­ger opp­le­ver du i for­bin­del­se med uten­lands­rei­ser?

Å bli syk (38 pro­sent)

Bli ra­net el­ler be­stjå­let (28 pro­sent)

Ter­ror­trus­ler (21 pro­sent)

At jeg får med veggdyr hjem (19 pro­sent)

At ba­ga­sje skal for­svin­ne (17 pro­sent)

Mis­te el­ler glem­me pas­set (17 pro­sent)

At bo­ste­det ikke er som lo­vet (16 pro­sent)

In­gen (16 pro­sent)                                             

Å kom­me ut for en tra­fikk­ulyk­ke (13 pro­sent)

Bli lurt for pen­ger (10 pro­sent)

For­sin­kel­ser (8 pro­sent)

At ba­ga­sjen skal være for tung ved inn­sjek­king (8 pro­sent)

Glem­me ting når du pak­ker (6 pro­sent)

An­net (1 pro­sent)

Kilde: Tic­kets Sifo-un­der­sø­kel­ser ba­sert på 1108 in­ter­vju­er, et representativt ut­valg.