SV-lagene i Loppa, Hammerfest og Gamvik vil ta sterk avstand fra fylkesrådets kuttforslag i hurtigbåtrutene. Forslaget er i strid med fylkeskommunens plikt å sikra alle et fungerende kollektivtilbud. Særlig må dette gjelde lokalsamfunn som ikke har noen andre alternativer.

Vi anser også fremgangsmåten som dette er brukt er i strid med alminnelig oppfatning av hvordan vårt demokrati skal fungere. I en budsjettprosess foreslåes det iverksatt kutt som fjerner et grunnleggende offentlig tilbud; samferdsel. Dette skjer uten ei forutgående høring med de berørte parter og de respektive kommuner.

Vi stiller oss undrende til om innsparingseffekten er reell. Det er mulig at det kan kuttes noe i drivstoff ved forslaget. Fylkeskommunen opererer i en kontrakt med Boreal som ikke tillater betydelige endringer. På den bakgrunn blir det feil at en del av rutemønsteret skal ta belastninga og prisen for kontrakten skal fortsatt være det samme. Det betyr – slik vi tolker det – at noen skal få mindre og noen mer.

Det direkte inntektsgrunnlaget som ligger i de foreslåtte kutt, gjennom passasjerer og frakt er tydeligvis ikke tatt med i beregningene. Et eksempel så vil kutt i foreslåtte anløp i Srøysundexpressen, Loppaexpressen og andre ruter gi mindre inntekter for enten Boreal og/eller for fylket.

Ei heller er de indirekte kostnadene for de berørte bygdelag og brukere av lokalsamfunnene og ringvirkningene disse skaper i form av bolyst og økonomisk aktivitet generelt tatt med. Det totale samfunnsregnskapet mangler totalt og fylkesrådets politiske grunnlag betyr tydelig lite i denne sammenheng. Samtlige av posisjonens tre partier har et ideologisk grunnlag som tilsier at dette forslaget bør legges dødt.

Vi krever at SV signaliserer klart at en vil stoppe prosessen. Vi i de berørte kommuner vil gjerne bidra i en dialog med våre kommuner, bygdelagene og fylkeskommunen for å utnytte hurtigbåtkapasiteten på en enda bedre måte.