Siden våre lokalaviser ikke fikk med seg alt fra møtet, velger vi å informere på denne måten.

Budsjettet var sammen med «svindelsaken» de to store sakene. Og de henger litt sammen.
Manglende styring og kontroll har over tid satt kommunens økonomi i en svært vanskelig situasjon. I kommunestyremøtet i november fikk vi en meget viktig gjennomgang om hvorfor vi nå må bruke våre penger klokere enn hittil for å unngå ROBEK.

Til møtet forelå det en innstilling fra formannskapet. Den bar preg av at også i år ble budsjettprosessen for lukket, og hvor et fåtall politikere, ledergruppen og mellomledere hadde hatt stor innvirkning på budsjettframlegget.

Vi fikk derfor mange reaksjoner fra både tillitsvalgte og andre på at de ikke hadde fått delta mer aktivt – slik kommunestyret enstemmig vedtok i desember 2019 etter forslag fra SP.

Budsjettprosessen blir også lukket fordi flertallet ikke vil bruke kommunens budsjettverktøy. I det ser vi alle foreslåtte tiltak for både inntekter og utgifter. Vi kan derfor legge fram alternative budsjettforslag som holder vann.

Flertallsposisjonen AP, SV og SL kom med et A4-papir hvor det ikke var mulig å forstå deres tall og se konsekvensene av dem. I tillegg endret de det under møtet noe som gjorde oversikten enda verre å forstå.

Både posisjonen og opposisjonen sine forslag avvek fra formannskapets innstilling. Formannskapets innstilling ble derfor stemt ned.
Men hva står vi igjen med etter at Ap med sine to politiske haleheng har fått flertall for sitt forslag?

Posisjonen sitt forslag manglet 1,7 mill. kr til en kostnad for ressurskrevende brukere vi ble orientert om vi ikke slipper unna. I tillegg finansierte de Sirma skole gjennom et mulig tilskudd fra Sametinget med 0,6 mill. kr i 2022 og 1,6 mill. kr i 2023!

Dermed var det ikke i samsvar med Kommunelovens krav til et «realistisk budsjett i balanse», noe som opposisjonen påtalte. Det ble likevel vedtatt!

Fra opposisjonens side samlet vi oss for et fellesforslag etter at Høyre først fikk nedstemt sitt hvor de bl.a. ønsket en endret skolestruktur. Høyre fikk likevel støtte for gode forslag om å fordele korona-midler til næringslivet og få vurdert en leie-til-eie-ordning for unge som ønsker å kjøpe bolig, og kan få leiekostnadene regnet inn som egenkapital.

Talldelen i vårt budsjettforslag skilte seg ut fra formannskapet på mange punkter, og hvor vi ønsker flere ansatte nærmere brukerne – og færre ledere, slik:

– Logoped (inkludert lederfunksjon PPT)

– Beholde koordinator kreft/demens i hjemmetjenesten

– Beholde støtten til støttekontakter i hjemmetjenesten

– Ikke redusere rabatt for beboere i omsorgsbolig Tana omsorgssenter

– Styrke ledelsen v/Tana frivilligsentral til hel stilling

– Beholde Sirma skole

– Beholde 2 lærerstillinger som var foreslått fjernet

– Beholde 1 lærerstilling Boftsa

– Halv stilling assistent Sameskolen

– Ingen reduksjon i brøytetilbud

– Støtte til tråkking av skiløyper som helsefremmende tiltak

I tillegg foreslo vi å redusere antallet ledere som lenge har vært for høyt i Tana.

Vi foreslo også å bruke midler opprinnelig tiltenkt rekruttering av nye sykepleiere til et stort løft for våre egne ansatte.

For 2022 ville vi bruke 500 000 som en ekstra lønnspott til våre ansatte sykepleiere. Dette beløpet ville vi øke til 1 mill. kr innen 2025 for alle våre sykepleiere, helsefagarbeidere og andre fagfolk som jobber med brukere, pasienter og pleietrengende i Tana.

Vi mener at det er på tide å honorere våre egne fagansatte som lenge har stått i ulike stormer og berget dette viktige tjenestetilbudet for innbyggerne i kommunen.

Flertallet har i tillegg til å fjerne en rekke viktige stillinger for å beholde sine ledere, også fjernet tiltak som kan være med å skape bolyst, slik som tilskudd til løypekjøring.

Men verst av alt er at de har vedtatt et urealistisk budsjett som vil skape uro, merarbeid og frustrasjon i 2022.

Som gruppeledere beklager vi at flertallet har valgt å kjøre sitt budsjettløp denne høsten i strid med hva kommunestyret enstemmig vedtok i desember 2019.

Opposisjonen vil likevel ikke gi opp, og vi jobber derfor videre med det som kan skape bolyst og tilflytting til kommune.