Gå til sidens hovedinnhold

Tana Ap roter med ansettelsen av en godt kvalifisert kommunedirektør

Børre St. Børresen reagerer.

Finnmarksdebatten

Siv Anita Biti-Helander i Tana Ap sier i intervju med Ságat og Finnmarken 29. mars at hun føler seg dolket i ryggen fordi formannskapet ikke fulgte hennes noe merkelige forslag.

Hva er det som skjer i Tana nå i innspurten før en ny kommunedirektør etter planen skal ansettes 15. april?

Det har lenge vært kjent at Tana kommune trenger en ny administrativ leder etter de alvorlige avsløringene om svindel som har fått pågå i en årrekke. Etter å ha avsluttet arbeidsforholdet til den forrige rådmannen, konstituerte den politiske ledelsen tidligere kommunalsjef Trond Are Anti som rådmann inntil ny kommunedirektør kunne komme på plass innen sommeren.Ordfører Helga Pedersen tok deretter initiativ overfor formannskapet til en prosess for å få ansatt ny kommunedirektør. Kommunen innhentet tilbud fra flere rekrutteringsfirma og valgte NNL (Nord-Norsk Lederutvikling) med hovedkontor i Bodø. De har 35 års erfaring med slikt arbeid og får meget gode skussmål fra andre oppdragsgivere.

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn ni søknader. Én trakk søknaden dagen etter, og seks ble ansett å oppfylle de fleste eller alle krav i utlysningen.

Så starter en meget grundig prosess. Først må de seks kandidatene besvare en leder-/personlighetstest. Denne gir et bilde av søkernes både sterke og svakere sider. Man vurderer videre CV for utdanning, erfaring og samlet kompetanse, vurderer alle svar som er gitt, foretar intervju av samtlige seks aktuelle og rangerer til slutt søkerne etter de krav oppdragsgiver har for denne stillinga.

NNL og rekrutteringsutvalget (politikere og ansattes representant) er derfor enige om at to kandidater skiller seg markant ut: Eriksen Fjellgren og Ballo.

Tana kommunes politiske ledelse ønsker en profesjonell kommunedirektør som er helt uhildet i å ta viktige avgjørelser, som ikke er konfliktsky, som vektlegger faglighet blant ansatte og som evner å ta de ansatte med i det som skal ende med bedre kommunale tjenester for innbyggerne.

En referansesjekk vil kunne gi de siste nødvendige svar for eventuelt å skille de to kandidatene fra hverandre.
NNL og rekrutteringsutvalget konkluderer, etter å ha foretatt fem referansesjekker, at Fjellgren er den kandidaten som best kan klare de strenge kravene Tana kommune har satt til ny leder.

Formannskapet er det politiske organet som skal innstille overfor kommunestyret. Organet må derfor være habilt. Møtet behandlet 25. mars derfor ordførerens habilitet og vedtok at hun var inhabil på grunn av svært nær tilknytning til søkeren Ballo. Dette skjedde formelt ryddig ved at ordføreren forlot møtesalen og varaordfører Solbakk overtok møteledelsen.

Da varaordfører til min overraskelse så åpnet for å drøfte ansettelsessaken etter at Helga Pedersen var erklært inhabil, ba jeg om at også hans habilitet ble tatt opp til vurdering. Han forlot da salen, og Hartvik Hansen ble valgt som settemøteleder. Jeg synes det var veldig rart at ikke Aps gruppe på forhånd hadde vurdert Solbakk som inhabil, og ordnet et varamedlem for han.

Varamedlem Einar Johansen møtte etter hvert, og Solbakk ble enstemmig erklært som inhabil. Det samme ble konstituert rådmann som var en av søkerne. De deltok følgelig ikke i den videre behandling.

Et habilt formannskap

Og fra nå av var formannskapet endelig uhildet og habil til å foreslå en ny kommunedirektør.

Etter at NNL hadde redegjort for deres arbeid, fikk politikerne stille spørsmål og kommentere. Det ble da stilt spørsmål om hvorfor ikke alle søkerne var referansesjekket, noe NNL avklarte med å vise til her har man fulgt ordinær arbeidsmetode ved slike utvelgelser av aktuelle kandidater.

Det vil ofte være noen søkere som skiller seg merkbart ut. Det er kun disse mest aktuelle det tas en grundig referansesjekk på.

I avisene Ságat og Finnmarken 29. mars forklarer Siv-Anita Biti-Helander (Ap) hvorfor hun fremmet et utsettelsesforslag i formannskapet. Hun mente at både ordfører og varaordfører hadde rotet til prosessen med ikke å erklære seg inhabile straks søkerlista var kjent. Det gir jeg henne helt rett i. De to burde sjøl sett at her var det tilknytninger til søkere som gjorde at det kunne bli stilt spørsmål dersom disse søkerne ble innstilt og andre vraket.

Biti-Helanders utsettelsesforslag var ifølge avisa 29. mars noe Ap og Samelista var enige om. Saken skulle utsettes til 8. april. Biti-Helander hadde flere kritiske spørsmål til NNL om søkerne. Hun spurte til og med om de var kreditsjekket, noe NNL ikke har myndighet til å gjøre. Søkerne har søkt om jobb, ikke lån i kommunen.

Ap ville ha NYE (!) intervju. I forslaget het det at de HÅPET at NNL kunne gjøre dette. I tillegg skulle de bytte ut sine representanter med mer uhildede Eirin Utsi og Hartvik Hansen. Dette etter avtale med ordfører og varaordfører (som ikke lenger skulle ha synspunkter på prosessen, men åpenbart deltar aktivt!). Varaordføreren sier til Finnmarken at han nå ønsket å utsettes saken siden Ap ønsket det – selv om han altså har fulgt prosessen og har gått god for den rangeringa som er gjort!

Nå går altså saken fra vondt til verre. NNL har altså hatt full tillit hele veien som profesjonelle nok til å vurdere søkerne ved hjelp av anerkjente metoder. Men som lyn fra klar himmel skal de altså nå etter partipolitisk ønske fra Tana Ap med varaordfører Solbakk på slep, gjøre jobben på nytt. Dette er som en episode av X-Files: Du tror det ikke før du får se det.

– Hvorfor skal NNL foreta NYE intervju når vanlig prosedyre ved ansettelser av ledere i offentlig sektor er ett intervju pr. søker?
– Hvorfor skal man foreta referansesjekk for de fire øvrige kandidatene når Eriksen Fjellgren og Ballo allerede var silt ut som de to eneste klare valg?
– Og hva skal en utsettelse føre til når det for lengst er bestemt at kommunestyret skal foreta ansettelse i aprilmøtet – gitt gode nok søkere?

Under møtet ber Biti-Helander om gruppemøte for Ap. Fra opposisjonen ventet vi nå at de som vanlig skulle komme samlet tilbake og kjøre sitt eget løp.

Før setteordføreren går til avstemning, spør jeg om det stemmer at de har hatt gruppemøte på ordførerens kontor (med tanke på en eventuell inhabilitet.
Biti-Helander svarer et kontant "Nei!"
En ærlig setteordfører Hansen innrømmer likevel at de hadde møte hos ordføreren, «men de (Pedersen og Solbakk) sa ikke noe» som han sa om de inhabile. Så vet vi det. De bare var der for å passe på at alle fulgte planen?

LES HVA ORDFØRER SVARER: Ap hadde gruppemøte der inhabil ordfører og -varaordfører satt: – Jeg følte meg ikke bekvem med å be dem gå


I avisene bekrefter Biti-Helander at de har hatt flere gruppemøter i forkant av formannskapet om denne saken. All den stund hun ikke formulerte noe forslag under møtet, må Ap ha laget forslaget på forhånd FØR deres habile i formannskapet fikk høre NNLs nøytrale gjennomgang av saken.

Men til tross for at NNL sa klart fra at de ikke hadde kapasitet til å ta noe nytt oppdrag før etter midten av april, valgte likevel Biti-Helander å ikke trekke forslaget. Hvorfor ikke?

Det neste spørsmålet må da bli: Deltok inhabile ordfører Helga Pedersen på gruppemøter som behandlet ansettelsen?

Jeg velger å tro at hun har holdt seg langt unna saken etter at hun erkjente å være inhabil. Men hvem har da ledet Ap sitt møte hvor de ville hindre kommunestyret å ansette Eriksen Fjellgren som ny kommunedirektør? Dette har offentligheten krav på å få vite.

Da utsettelsesforslaget kom opp til votering, fikk det kun Biti-Helanders og Stian Hansens stemme. Både Einar Johansen og Hartvik Hansen stemte for forslaget fra Jon Erland Balto om å innstille Eriksen Fjellgren som nr. 1 og Ballo som nr. 2.

Det hører med til historien i avisa at Johansen ikke deltok på gruppemøtene i forkant. Men begge to fikk samtidig med de øvrige habile medlemmene i formannskapet detaljkunnskaper om prosessen og NNL sine vurderinger og sin klare anbefaling. Og de lot seg tydelig overbevise av dette.

Hva skal en «ny ansettelse» basere seg på av helt nye momenter?

I praksis ingen. Dette blir kun tap av tid. I håp om å presse den best kvalifiserte kandidaten bort fra stillingen for å åpne for enda «en lojal Ap-ansatt»?

Selv om de fire øvrige skulle fått en referansesjekk, ville det likevel ikke endre rekkefølgen for de to best kvalifiserte.

Tana kommune vil kun bruke unødvendig lengre tid på å komme inn på et helt nødvendig nytt spor: Å fremstå profesjonell og trygg for både de ansatte, og ikke minst for brukerne av viktige kommunale tjenester.

Det vil ta tid å bygge opp et positivt omdømme av politisk og administrativ ledelse i Tana kommune etter det som har skjedd tidligere. Hvem husker ikke den underlige ansettelsesprosesser der den tidligere ordføreren ble sikret en fast og godt lønnet lederstilling der godt kvalifiserte søkere ble forbigått? Og daværende rådmann ble belønnet med en saftig lønnsøkning. Alt på samme dag.

Nå må kommunestyret skjære gjennom i møtet 15. april:
Start den helt nødvendige prosessen for å bygge et godt omdømme av Tana både utad og innad ved å ansette den utvilsomt best kvalifiserte søkeren, Eriksen Fjellgren, som ny kommunedirektør.

Hvis da ikke Tana Ap vil rote dette mer til og forsterke inntrykket av Tana som en tegneseriekommune? Konsekvens: Flere flyttelass ut av kommunen.

Les mer om saken på min blogg.

Kommentarer til denne saken