Den siste tida har det kommet stadig nye trusler mot naturen i Finnmark og mot dem som lever av naturen. Det planlegges kraftutbygging og gigantiske kraftlinjer over store deler av fylket, kobla til hydrogenfabrikker. Fjordene skal fylles med gruveavfall og med oppdrettsanlegg. Nylig fortalte politikere i Vest-Finnmark-rådet oss at det er reindrifta som hindrer utviklinga av fylket. Vi har allerede sett at krigen i Ukraina nå brukes som påskudd for ennå mer gruver og vindkraft, olje og gass, for nå skal Norge forsyne Europa med alt man ikke lenger kan få fra Russland. Vi ser stadig framstøt for å kjøpe opp lokalbefolkninga fra dem som vil tjene milliarder på å ødelegge vår natur, slik som tilbudet fra Grenselandet AS til befolkningen i Lebesby for å få tillatelse til å bygge landets største vindkraftanlegg midt i Finnmarks nest største inngrepsfrie område.

Rødt Finnmark ønsker å ta vare på naturen i Finnmark for framtida. Vi ønsker å ta vare på og utvikle primærnæringene jordbruk, reindrift og kystfiske, og industri som bygger på videreforedling fra disse næringene. Andre næringer har bare en plass i den grad de kan drive uten å ødelegge naturgrunnlaget for primærnæringene og naturgrunnlaget for samisk kultur. Derfor kan vi ikke godta gruvedrift som gjør store inngrep i reindriftsområder og som ødelegger fiskefjorder. Derfor ønsker vi ikke flere vindkraftanlegg verken på land eller hav.

Politikere fra regjeringspartiene spør hva vi skal leve av i Finnmark. Vi mener at det er godt grunnlag for å øke både arbeidsplasser og verdiskaping i primærnæringene og ikke minst i fiskeindustrien. Det er også store muligheter innenfor kulturnæringer og turisme. Og ikke minst kan en desentralisering av forvaltningen med utflytting av arbeidsplasser fra Oslo gi mange arbeidsplasser i Finnmark. Korona-tida har vist oss at man kan arbeide f.eks. i departementer eller direktorater like godt fra Kjøllefjord som fra Oslo.

Vi ser fram til at vi neste år får Finnmark tilbake som eget fylke. Da må vi også utvikle fylket til et mer sjølberga fylke som tar vare på egen natur og kultur og ikke bare er et råvareleverende område.

Vedtatt på årsmøtet til Rødt Finnmark 2022