Ordfører!

Denne interpellasjonen handler om brukerutvalg/brukerråd i helse- og omsorgssektoren.

Som politikere i kommunestyret er vi gjort kjent med status på brukerutvalg i Vadsø.

Vi skal alle ha mottatt et notat fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, Vadsø demensforening v/Målfrid Ovanger.

I tillegg har vi også mottatt et brev fra Pensjonistforbundet hvor den samme problemstillingen omtales, og støttes.

Bakgrunn for henvendelsene er:

Gjennom flere år har Vadsø demensforening tatt opp behovet for å få opprettet et brukerutvalg i HRO uten å få respons.

Eldrerådet i Vadsø inviterte lag og foreninger den 07. des 2021 til å komme med innspill på områder som har betydning for forskjellige frivillige lag og foreninger. Vadsø demensforening tok opp en «gammel», men like aktuell sak i brev av 24. jan. 2022 til eldrerådet der behov for brukerutvalg igjen ble løftet fram. Eldrerådet behandlet saken om brukerutvalg i møte 26. april under sak 06/2022 der den ble oversendt HRO som rette instans.

På et møte med ordfører Wenche Pedersen og kommunalsjef Fiona Zahl og Vadsø demensforening den 10.10.22 fremkom det at dette var drøftet internt i HRO. Brukermedvirkningen ble ivaretatt på andre måter f.eks. pårørendemøter på de ulike avdelingene i HRO.

Vi kan altså ut ifra bakgrunn her slå fast følgende:

Det er ikke opprettet et brukerutvalg i Vadsø til tross for at dette er svært etterlengtet og gjentatte oppfordringer ikke har ført frem til at det er opprettet et brukerutvalg.

Vi kan også slå fast at ordfører er godt kjent med saken jf. møtedeltakelse den 10.10.2022.

Og siden det ikke har skjedd noe på dette området som er allment bekjentgjort så må man nesten anta at det ordføreren synes å dele administrasjonens oppfatning om at dette løses best igjennom pårørendemøter.

Spørsmålene som reiser seg da er følgende:

– Synes ordføreren at det er helt greit at brukermedvirkning skal foregå med de pårørende på de ulike avdelingene i fremtiden istedenfor igjennom et brukerutvalg?

– Ser man ikke verdien i et brukerutvalg som kan være et godt bindeledd mellom pasient, kommunen og pårørende, samtidig som det kan være et utvalg til nytte for de som kommer som ‘’nye’’ inn i denne problematikken uten å ha de store kunnskapene om sykdommen og oppfølgning av denne?

– Er det greit for ordføreren at administrasjonen i Vadsø kommune tilsidesetter et såpass sterkt ønske fra store, betydningsfulle og meningsbærende foreninger i Vadsø kommune?

– Ser ordfører at også dette er ett bolyst tiltak som ikke nødvendigvis koster kommunen mye penger, men som vil være et gode for både pasienter, pårørende og kommunen?