Etter flere krisemøter i løpet av mandag 5. november har Hammerfest sykehus besluttet å ikke øke beredskapsnivået til rødt.

– I helgen ble det meldt om smittede pasienter ved medisinsk avdeling. Mandag ettermiddag har det ikke kommet flere positive prøvesvar på inneliggende pasienter, og situasjonen er derfor under kontroll, heter det blant annet i pressemeldingen.

Medisinsk avdeling gjenåpnes derfor for øyeblikkelig-hjelp umiddelbart.

Beredskapen på gult nivå opprettholdes ut uken som følge av smittesituasjonen i Vest-Finnmark.

Sykehuset opptrapper i tillegg pandemidriften. Derfor vil flere elektive operasjoner utsettes av hensyn til bemanningskapasiteten. Operasjoner til barn eller operasjoner som ikke bør vente vil bli prioritert.

Pasienter bes forholde seg til sin time som normalt, mens berørte pasienter som får sin operasjon utsatt vil bli kontaktet.

Kirkenes sykehus har i ettermiddag høynet til gul beredskap, og vurderer situasjonen daglig.

Beredskapsnivåer i Finnmarkssykehuset

Finnmakssykehuset benytter tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Det er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner.

Grønn beredskap

Kriterie

 • De ressurser og tiltak som er avsatt til å håndtere normalrisiko og normalbelastning er tilstrekkelig.
 • Normal drift (vakt, bakvakt, hjemmevakt, beredskapsplan, varslingsplan, traumeteam).

Tiltak

 • Vurdere varsling/forsterkning av akutt-intensiv, administrativ stab, teknisk, kriseledelse, katastrofeledelse.

Eksempel

 • Økt beredskap ved andre sykehus lokalt, regionalt eller nasjonalt som kan få konsekvenser for Finnmarkssykehuset HF / sykehuset
 • Ekstremvær som kan få konsekvenser
 • IKT-svikt som kan medføre betydelige driftsutfordringer
 • Svikt i intern infrastruktur

Gul beredskap

Kriterie

 • Det foreligger en uavklart situasjon der det kan bli behov for ekstraordinære ressurser.
 • Det er stor fare for at en uønsket, alvorlig hendelse kan inntreffe og det er usikkert om de ordinære ressursene strekker til.
 • En alvorlig hendelse av begrenset omfang har skjedd og der situasjonen kan håndteres med utvidet innsats/ekstraordinære tiltak i deler av organisasjonen.

Tiltak

 • Traumeteam innkalles.
 • Kriseledelse ved den/de klinikker hendelsen berører etableres
 • Katastrofeledelsen på foretaksnivå informeres og etablering vurderes.
 • Varsling iht varslingsplan klinikk.
 • Relevante enheter bemanner opp.
 • Orientering om gul beredskap til resten av organisasjonen

Rød beredskap

Kriterie

 • Alvorlig uønsket hendelse, krise eller katastrofe

Tiltak

 • Kriseledelse etableres ved den/de klinikker hendelsen berører.
 • Katastrofeledelse på foretaksnivå etableres.
 • Varsling iht varslingsplan.
 • Relevante enheter bemanner opp.
 • Orientering om rød beredskap til resten av organisasjonen.

(Kilde: Finnmarkssykehuset)