Unn-Eirin Kjæreng fra Vadsø tok opp et viktig tema i sitt leserinnlegg i iFinnmark 1.september, nemlig at debatten om helsepolitikken i Finnmark må løftes og sees i en større sammenheng. SV i Finnmark har i årevis vært tydelig på hva vi mener er den beste helsepolitikken for hele vårt fylke.

Dette har vi gjort etter samme mal som i all annen politikkutvikling i vårt parti. Vi har hatt kontakt med fagfolk, organisasjoner som Legeforeningen, Fagforbundet og NSF, gjort oss noenlunde kjent med kvalitetskrav på sentrale fagfelt, lest utredninger og ikke minst tatt inn at det foreligger store utfordringer i fastlegekrisen og den generelle bemanningskrise i både kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

Les også

«Pasientfokus lyver ikke»

Ut fra alle disse brikkene av opplysninger har vi utarbeidet en realistisk og gjennomførbar politikk for hva SV skal jobbe med for å forbedre helsetilbudet til finnmarkingene i de neste årene.

Lista er på 10 punkter, og jeg refererer kort:

– Folkevalgt styre av Finnmarkssykehuset.

– Staten overtar driften av luftambulansetjenesten og anbudsordningen avvikles.

– AMKs funksjon og nødnett ved strømbrudd må styrkes.

– Styrke ambulansefly- og helikopterberedskapen i Finnmark.

– UNN skal fortsette å være regionsykehuset for Finnmarkinger.

– Videreutvikle spesialisthelsetjenesten ved alle klinikkene i Finnmarkssykehuset og opprettholde fødeavdelingene i Kirkenes/Hammerfest og fødestua i Alta, selv om fødselstallene har gått ned.

– Kirkenes sykehus må utvides slik at det blir stort nok.

– Hammerfest sykehus skal ferdigstilles etter planen og helipir må prioriteres og være klar når sykehuset tas i bruk.

– Desentraliserte tjenester i kommunene skal gis gjennom e-helse og ny teknologi og SV skal være en garantist for nødvendig infrastruktur og ressurser for å få dette til.

– For å øke bemanningen i helsevesenet i Finnmark må samarbeidet med UiT om desentraliserte utdanninger og praksisplasser videreutvikles.

Finnmark SV er glad for den storstilte satsningen på nye bygg fra Finnmarkssykehusets side. Denne satsningen står for oss som eksempler på hva som er mulig å få til innenfor helse og viser at vi i Finnmark har blitt lyttet til av myndighetene. Bygg er viktig, men nå er det å skaffe personell og nok fagfolk og medisinsk teknisk utstyr som er viktig. Flere tjenester skal gis der pasienten bor gjennom velferdsteknologi og samarbeid på tvers. Fokuset fra lange innleggelse på et akuttsykehus må flyttes over mot et godt tilbud nært hjemmet. Hvor er den debatten? Og hvor er debatten om tilsvarende tilbud innenfor psykisk helse?

I SV ønsker vi oss i større grad en tverrpolitisk diskusjon og etter hvert felles oppslutning for å ta det samlede helsetilbudet for hele Finnmark videre og fylle de nye byggene i spesialisthelsetjenesten med godt innhold.

Kommunehelsetjenesten er grunnmuren i vårt helsevesen hvor viktige tjenester som helsestasjon, jordmortjenesten, hjemmebasert omsorg, sykehjem, fastlege og legevakt skaper trygghet. Ved å få ro i debatten om sykehustjenester vil fokuset mot utfordringene i kommunehelsetjenesten komme mer fram. En større del av de politiske diskusjonene må nå få handle om kommunehelsetjenesten i Finnmarks kommunene. SV vil for eksempel styrke kommuneøkonomien med 10 milliarder som vil kunne brukes til å styrke grunnmuren.

I SV har vi en realistisk, kunnskapsbasert og gjennomførbar helsepolitikk for de neste årene. Vi mener SV har en konstruktiv vei for å videreutvikle helsetjenesten i HELE Finnmark og at Pasientfokus bommer kraftig i sin analyse av status for situasjonen og dermed hva som er viktig for det samlede helsetilbudet i Finnmark.

Godt valg!