Den norske villfiskstammen som gyter i ferskvann har møtt nok en stor utfordrer, stammen har lenge vært utsatt for bivirkningene av lakselus og sure vassdrag. Nå står den ovenfor nok en stor trussel som er på vandring etter nok en inkonsekvent utsetting av fremmede arter hos våre naboer i Øst pukkellaks – Store norske leksikon (snl.no). Pukkellaksen er en miljøtrussel i norske vassdrag som presser ut den norske villaksen og ørreten, og vi har siden 2017 merket økte forekomster langs kysten. Havet koker: Enorme mengder uønsket pukkellaks i Lofoten (ilaks.no). Vi står overfor nok en invasjon av fremmede arter, og Klima- og miljødepartementet overfører problemene til våre grunneiere og forpaktere uten å støtte dem med nok midler. Når vi i Norge opplever invasjon av fremmede arter, har vi en vanlig praksis å overlate problemene til dem som blir rammet.

INP krever at mer blir gjort med finansiering av tiltakene som i dag blir gjennomført av underfinansierte frivillige. Det er bare definert 15 «innsatselver» som essensielle og har fått prioritert midler til innsatsen. Det er i dag store utfordringer med å stoppe denne invasjonen som har pågått i flere år, men som til stadighet blir underfinansiert. Norsk praksis er å overføre statens ansvar som forvalter på de lokale og frivillige engasjerte personer som jobber for å opprettholde den opprinnelige villfisken.

Underfinansiering og lite støtte til utvikling av fangstmetoder og personell er gjenganger. Her bør den norske stat med lov- og regelforvalter ta kraftigere grep. Vi ser nå at personellet som står midt oppe i kaoset som råder, blir rådville av manglende støtte, og de blir fysisk utslitte. De føler seg nedprioritert og oversett når de skriker på hjelp for å få mer effektive tiltak. Departementet fraskriver seg handlingsrommet og bidrar med småpenger hvis vi ser på hva de andre miljøfokuserte problemene mottar. De innfører regelverk og forskrifter fort, men overser at det er svært behov for utvikling av fangstmetoder som er effektive.

Norge er et land med stort potensial innen fangstmetoder, vi kan utvikle nye og effektive metoder, men vi satser altfor lite på nybrottsforskning. Den norske villfiskstammen som skal opp i elvene for å gyte, blir presset vekk av fremmede arter.

Pukkellaksen er ikke bare en art som presser seg frem i de nordnorske elvene, den er fanget langt sørover. Vi står overfor nok et hinder for å kunne opprettholde grunnstammen, tiltak må på plass, og vi kan ikke lengre bare skyve problemet foran oss.

Industri- og Næringspartiet er opptatt av miljøet og ser på dette som et underprioritert satsingsområde nå når alt fokus er på klima. INP skal styrke satsingen på miljøet og fokusere på at vi skal forvalte våre grunnstammer fornuftig. Det som er veien videre nå er mye mer søkelys på miljøforskning og aktiv dialog med våre naboland som er opphavet til problemet. Vi må rette søkelyset mot problemene før de tar helt over.

Stem nytt, stem INP #stortingsvalget2021