Det er ikke hyggelig å få kritikk fra en del fagforeninger når det gjelder arbeidet med tilsettinger av øverste ledelse i den nye fylkeskommunen. Særlig når både jeg og medlemmer av tilsettingsutvalget mener å ha opptrådt inkluderende og tatt deres innspill på alvor.

Prosessen med innplassering av det nye lederteamet med administrasjonssjef og fire divisjonsdirektører til nye Troms og Finnmark fylkeskommune har hatt fokus på involvering. Allerede ved etableringen av tilsettingsutvalget var det klart at fellesnemda ønsket to tillitsvalgte med i utvalget som ellers besto av fire politikere. De tillitsvalgte har deltatt som likeverdige medlemmer i utvalget.

I tilbakemeldingene både i høringer på innstillingene fra utvalget, og i nylig leserinnlegg påpekes det at tilsettingsutvalget burde ha vurdert alle kandidatene som var inne til intervju.

Ikke ønskelig med føringer på neste steg

Tilsettingsutvalget har tidligere redegjort for hvorfor vurderingene ikke framgår tydeligere av innstillingen; man ønsker ikke å legge føringer på neste steg i prosessen med innplassering. Dette er noe arbeidsgiver kan velge å gjøre. Jeg mener dette hensynet er ekstra viktig i byggingen av den nye organiseringen av Troms og Finnmark fylkeskommune.

For at de tillitsvalgte likevel skulle kunne sette seg inn i kvalifikasjonene til de aktuelle kandidatene, har de fått tilsendt utvidet søkerliste, som viser hvilken utdannelse og arbeidserfaring de ulike kandidatene har.

Det påpekes videre at de som innstilles har krav på vurderingene om seg selv, noe som ikke stemmer. Det framgår som noe uklart hvilke regelverk de tillitsvalgte viser til i sitt leserbrev, men slik tilsettingsutvalget har vurdert saken, er vi innenfor gjeldende lover og avtaleverk.

Viktig å ivareta lederne i prosessen

Tilsettingsutvalget understreker at de to fylkeskommunene nå er i den situasjonen at omtrent alle ledere i utgangspunktet mister stillingen de har i dag. De er sikret jobb i den nye fylkeskommunen, men hva de skal arbeide med, avklares i innplasseringsprosessen, den som har vært og den som kommer. Lederne melder sin interesse for de stillingene de mener de er kvalifisert for, og interessert i. Man tar da hele stillingen, med kontorsted og andre vilkår som er fastlagt for stillingen. For å innplassere rett person i ny stilling, er det kvalifikasjonskravene i de interne stillingsutlysningen som er sentrale. Kvalifikasjonskravene er for øvrig drøftet med de tillitsvalgte i forkant. Det samme er hvilke av lederne som kan melde sin interesse til disse stillingene.

Dersom tilsettingsutvalget, som en representant for arbeidsgiver, skulle ta hensyn som hvor den aktuelle lederen i dag bor, eller hvilket kjønn denne lederen har, ville det vært urimelig med tanke på hvilken situasjon disse lederne er i. Som en seriøs arbeidsgiver plikter Troms og Finnmark fylkeskommune å bidra til et forsvarlig arbeidsmiljø, også for lederne, og det er det tilsettingsutvalget har søkt å gjøre.

Siden kvalifikasjonene står sterkt, er det viktig å også huske at det er personlige kvalifikasjoner/egenskaper det også stilles krav til. Disse er sjekket ved intervju og referanseinnhenting på de kandidatene med sterkest faglig og formell bakgrunn.

Det skal mye til for at en annen kandidats klart bedre faglig dokumenterte kvalifikasjoner overstyres av personlige egenskaper, dersom det skulle vise seg at noen får bedre referanser enn andre. Dette kan kun skje ved uegnethet i en slik innplasseringsprosess som nå pågår.

Representasjon i utvalget

De tillitsvalgte har påpekt i sitt leserbrev at de mener Akademikerne og YS burde vært representert i utvalget. Det var i utgangspunktet opp til de tillitsvalgte å bestemme hvem som skulle delta i tilsettingsutvalget for dem. Det ble dessverre ikke enighet mellom hovedorganisasjonene, og tilsettingsutvalget måtte derfor ta stilling til hvem som skulle delta, basert på de argumentene som også Akademikerne og YS viser til – antall medlemmer. Akademikerne hadde sin representant fra Troms inne for å redegjøre for sitt og YS syn i denne prosessen i tilsettingsutvalgets første møte 28. juni 2019.

Tilsettingsutvalget valgte i samme møte å basere seg på antall medlemmer: Unio er størst i både Troms og Finnmark. De hadde med det rett på en plass for de tillitsvalgte i Troms og en plass for de tillitsvalgte fra Finnmark. Unio valgte å gi sin ene plass til LO, og slik ble LO og Unio representert i tilsettingsutvalget. At det var slik, framgår også fra protokollen fra møtet, en protokoll som også Akademikerne og YS kjenner til.

Tallene var for øvrig:

Sammenslutning

Troms

Finnmark

Unio

602

353

LO

508

252

YS

236

165

Akademikerne

281

161

Gjennom prosessen har tilsettingsutvalgets leder registrert at Unio og LO har delt informasjon med de øvrige hovedsammenslutningene. Alle hovedsammenslutningene deltok i drøftingsmøter og fikk også komme med innspill på hvem som skulle til intervju og hvem som skulle innstilles.

Innspillene som er kommet fra hovedsammenslutningene Akademikerne og YS har i hovedsak gått på prosessen og at saksframleggene mangler den vurderingene de to hovedorganisasjonene ønsket seg.

For tilsettingsutvalget har det vært viktig å opptre redelig, ryddig og etterprøvbart i denne prosessen, da med involvering i så stor grad som mulig. Jeg håper som tilsettingsutvalgets leder at alle ansatte kan samle seg om de som nå er tilsatt og arbeide videre mot en ny stor fylkeskommune fra 1.1.2020.