Grunnskolen og barnehager utenfor de samiske kjerneområdene er i en sårbar situasjon når det gjelder opplæring i og på samisk språk. Det oppleves en manglende helhet og kontinuitet i opplæringen, og en manglende oversikt over antall elever med samiskfag på grunnskolen. Vi er særlig bekymret over at antall elever som har undervisning i samisk stuper.

Vi registrerer at de fleste samiske barnehagene har god språkkompetanse, og at det bevisst ansettes kun personell med samisk bakgrunn og kompetanse. Derimot har grunnskolene i Finnmark fylke et altfor variabelt tilbud med lite tilgang på allmennlærere med samisk språk og kulturkompetanse. Barnefamilier som velger å bosette seg utenfor samiske kjerneområder, har et stort ønske om og behov for at barna skal lære å utvikle sitt morsmål framfor å oppleve at de mister det.

Vi registrerer også at elever som begynner på videregående utdanning velger bort samiskfaget fordi det oppleves som en belastning og som et tilleggsfag. For ungdom er det viktig at skolene anerkjenner deres bakgrunn og skaper aksept for deres språk og kultur. Derfor bør denne tjenesten styrkes med flere samiskspråklige ansatte og lærere i barnehage og grunnskole.

Finnmark Sp mener at:

  • Kommunene må anse samisk på skolen som en basistjeneste og ikke en tilleggstjeneste.
  • Det må gjøres en storsatsing på rekruttering og ansettelse av barnehage- og allmennlærere i kommunene med krav om samisk språkkompetanse.
  • Det må lages en oversikt over behov og opprettes bedre systemer for opplæring i og på samisk.
  • Den samiske opplæringen må styrkes og det må gis støtte til etablering og styrking av de samiske språksentrene i fylket