Finnmark Sp er bekymret for uttalelsen fra Statkraft om utbygging av overføringskabler på strømnettet fra Nord- Norge til Sør- Norge. Dette vil medføre høyere strømpriser i nord. Nord-Norge er et arktiske område med behov for strøm til oppvarming hele året og ikke bare noen måneder om vinteren. Middels temperaturen i Finnmark er på gjennomsnitt ca. minus 0,6 grader celsius i året. Og store områder ligger innenfor en klimasone betegnet som Tundra sone.

Nord-Norge har i dag begrenset kapasitet på strømnettet for å imøtekomme det grønne skifte med satsing på industriutvikling med bruk av elektrisk kraft. Strømressursene må brukes til lokkemat for bedrifts etablering og utvikling av landsdelen, det være seg nye arbeidsplasser knyttet til fiskeriforedling, batteriproduksjon eller mineralutvinning. Regjeringen må derfor komme på banen og gi tydelig tilbakemelding på at Nord-Norge ikke skal være en råstoffleverandør av kraft til utenlandseksport og oppbygging av industri utenfor landsdelen.

Strømkrisen er et resultat av Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen med Acer og bygging av utenlandskabler for eksport av energi fra Norge. Dette er en politikk Senterpartiet har vært sterk motstander av, nettopp på grunn av de konsekvensene vi ser i dag med høye strømpriser i Norge. Kraftressursene kan ikke lenger brukes til å gi innbyggerne i Norge billig strøm og konkurransefortrinn til bedrifter og næringslivet. Dette skulle sikres gjennom konsesjonslovgivningen som Norge innførte ved utbygging av kraftproduksjon i landet og som ble videreført ved utbygging av oljesektoren.

Fraflyttingen fra Nord-Norge generelt og Finnmark spesielt har ført til store bekymringer i lang tid. For å snu denne utviklingen trengs en offensiv satsing på næringsliv knyttet til lave strømpriser og utnyttelse av rein kraft. Vedtak om elektrifisering av oljeproduksjon på sokkelen og Melkøya må derfor opp til ny vurdering med den strømkrisen vi ser i dag. Vi mener regjeringen ikke kan satse på elektrifisering av Melkøya med de utfordringer vi ser i strømsektoren i dag. Finnmark Sp ber derfor regjeringen gi tydelig signal på følgende:

- Regjeringen må si nei til Statkrafts planer om overføringskabler fra Nord-Norge til Sør-Norge. Nord-Norge må få beholde sine lave strømpriser som en konkurransefortrinn til næringsutvikling og som bidrag til å opprettholde befolkningen i Arktiske områder.

- Regjeringen må stanse elektrifiseringen av oljesektoren og Melkøya for å sikre tilgang på kraft, uten å måtte gjennomføre store nye naturinngrep som utbygging av vindkraftturbiner og vernede vassdrag.