Fra fylkesrådet er det stadig blitt hevdet at den økonomiske situasjonen til Troms og Finnmark fylkeskommune utelukkende skyldes for lave statlige overføringer, og kutt er derfor helt nødvendig. Melodien har vært at det er regjeringen som er årsaken til kutt og et svekket tjenestetilbud blant annet innen samferdsel og videregående utdanning i fylket. En slik historiefortelling stemmer ikke, noe regnskapet for 2020 med all tydelighet viser.

Den økonomiske situasjonen og et stadig svekket tjenestetilbud er ene og alene et resultat av posisjonspartienes politiske prioriteringer. Det er derfor nå på tider at flertallet i fylkestinget tar ansvar for egne handlinger og prioriteringer, og ser på hvordan de ressursene de har til disposisjon best kan benyttes på de områdene de fylkeskommunen har ansvaret for.

Regnskapstallene for 2020 viser et mindreforbruk (overskudd) på 136, 3 mill. kroner. At vi i det hele tatt blir presentert for et positivt resultat er både bra og overraskende, spesielt etter de signalene og den elendighetsbeskrivelsen som vi stadig er blitt utsatt for.

Dette er penger som kunne vært benyttet til bedre samferdselsløsninger, fylkeskommunale veier, videregående utdanning og andre fylkeskommunale oppgaver. Når Høyre for eksempel i siste budsjettbehandling foreslo å styrke samferdselstilbudet (spesielt Hurtigbåttilbudet på kysten), ble vi nedstemt. Argumentet var at det ikke finnes økonomisk handlerom for å kunne prioritere dette. Økt satsing på videregående opplæring ble møtt med de samme argumentene.

Les også

Fylkesrådet: Om båt, samferdsel og administrasjon i fylkeskommunen

De videregående skolene har de siste årene vært gjenstand for store kutt – kutt som både har rammet elevene, det faglige innholdet og de ansatte.

Vi har igjen fått en bekreftelse for at historiefortellingen om manglende økonomiske (statlige) overføring ikke stemmer.

Det ligger også en store økonomiske gevinster i å se på hvordan pengene blir benyttet (ikke minst når det gjelder den fylkeskommunale administrative organiseringen og skole). Regnskapet for 2020 viser med all tydelighet at de økonomiske utfordringene på de ulike tjenesteområdene, ikke skyldes andre enn de politiske prioriteringene som er gjort av det politiske flertallet i Troms og Finnmark – som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

Tallene viser også at det ligger store muligheter i et fremtidig samlet Troms og Finnmark. Et fortsatt samlet Troms og Finnmark har de beste forutsetningene for å kunne tilby både bedre og flere tjenester innen utdanning, samferdsel og andre tjenesteområdene som fylkeskommunen har ansvaret for.