Steilneset minnested i Vardø over de trolldomsdømte i Finnmark, bygget av Nasjonale turistveger, har viktige funksjoner. Minnestedet forteller om smertefull historie og advarer mot overgrep i dag. Spesielt er kvinner i fokus. 1600-tallets trolldomsprosesser gikk særlig ut over kvinner, og i en global bølge av vold og drap er kvinner i dagens samfunn hovedsakelig ofre. Ordet femicide brukes internasjonalt om drap på kvinner. I denne kronikken vil vi rette søkelyset mot hva Steilneset minnested kan bidra med i kampen mot kjønnsbasert vold, og hvordan kvinnedagen kan ruste oss til å formidle motstand.

Sammenhengen

Hva er sammenhengen mellom Steilneset minnested, femicide og kvinnedagen? Fellesnevneren er kvinners synlige motstand mot forfølgelse av kvinner og drap på kvinner. Denne protest foregår gjennom en mobilisering av felles krefter for å bringe for dagen hatkriminalitet mot kvinner. Forfølgelsen er ikke av ny dato, den har vart over århundrer og er knyttet til dype strukturer i samfunnet. Kvinnekampen markerer i det offentlige rom en motstand mot at kvinner blir ofre for forfølgelse, vold, overgrep og drap. Fordi de er kvinner.

Global problematikk

Femicideer et internasjonalt begrep. Det retter søkelyset mot et globalt problem. Hele siste tiår har kvinner i Latin-Amerika protestert høylydt under parolen: Ni una màs! Ikke én til! Det er en protest mot en lang rekke drap på kvinner som blir funnet mishandlet, drept og dumpet i en elv eller en skog. De fleste er unge kvinner, og det eneste som blir igjen i samfunnets hukommelse etter dem, er en liten notis i en avis. I tillegg forsvinner mange uten offentliggjøring. Tilsvarende skjer i andre deler av verden. Det er nødvendig at det rettes søkelys mot drap på kvinner, noe som er et av FNs viktigste bærekraftmål.

Steilneset minnested som formidlingsarena

Varanger museum, Avdeling Vardø, har Steilneset minnested og trolldomsprosessene som et kjerneområde og formidlingsarena. Steilneset minnested representerer både en utfordring og en mulighet for museet gjennom den komplekse og traumatiske historien som er opphavet til minnestedet. Følelsens betydning er grunnleggende i den felles tilnærmingen til Louise Bourgeois, Peter Zumthor og Liv Helene Willumsen i arbeid med etableringen av minnesmerket. Med bakgrunn i et omfattende arkivmateriale om Finnmarks trolldomsprosesser, gir minnestedet gjenklang av den tragiske historien om forbrytelsene som ble begått her. Samtidig hedres ofrene ved opprettelse av et universelt minnesmerke som syntetiserer kunst, arkitektur og historie til en harmonisk helhet. Relatert til den gjennomgripende historien om dødelige overgrep mot et stort antall kvinner, er Steilneset minnested et av de mest emosjonelle, stemningsfulle og symbolske minnestedene i Europa.

Kvinnedagen 2022

Steilneset minnested danner en ramme hvor Vardø museum setter søkelys på dagsaktuelle utfordringer samfunnet har og som ofte rammer spesifikke grupper. Kvinnedagen 2022 blir Steilneset Symposium 2022 arrangert, et samarbeid mellom Vardø museum og Kvinnenettverk Vardø. Det blir et hybrid arrangement, med noen få foredragsholdere i Vardø, og resten av foredragene online. Den konkrete anledningen er at den franske historikeren Christelle Taraud, som kommer til Vardø på kvinnedagen 2022, dette året lanserer sin bok med tittelen Femicide: A World History, der dokumentasjon av drap på kvinner over hele verden er samlet mellom to permer. Denne boken avdekker en verdensomspennende historie om vold mot kvinner. Liv Helene Willumsen har skrevet en artikkel om trolldomsprosessene i Finnmark og Steilneset minnested, og dermed ble ideen om Symposium i Vardø på kvinnedagen født. En rekke av bokens bidragsytere til holde foredrag.

Smertefull historie

Hvordan formidler vi dette, når den historien vi forvalter er vond og vanskelig? Hvilket språk og begreper skal man bruke i en slik sammenheng? Dette er spørsmål som Vardø museum jobber kontinuerlig med. Steilneset Symposium 2022 er en mulighet for å rette blikket fra Vardø og ut internasjonalt. Det arrangeres fordi Steilneset minnested har løftet en smertefull historie inn i det offentlige rom med et budskap om ikke lenger å tolerere overgrep og vold. Å ta opp overgrep mot kvinner med Steilneset minnested som bakteppe, sender et sterkt budskap.

Symbolkraft

Steilneset minnested er blitt et fyrtårn som varsler at urettferdig forfølgelse ikke skal godtas. Drap og vold i historien skal ikke legges lokk på, men løftes frem: til varsling, opplysning, diskusjon og avstandtagen. Dette er et budskap som formidles på mange nivåer, Gjennom sin kunstneriske utforming og sterke innhold er Steilneset minnested med på å understreke den vold som har pågått mot kvinner, og minnestedets symbolkraft løfter innholdet over de 400 år til dagens aktualitet.