Sydvaranger registrerer at det er stor interesse og engasjement blant lokalbefolkningen for nåværende prosjektfase og for framtidig drift. Og vi ser og at det er et behov for avklaring av status på nødvendige tillatelser før en oppstart av gruvedriften.

Sydvaranger (ved Sydvaranger Eiendom AS) innehar 14 utvinningsretter i tillegg til en rekke undersøkelsretter innenfor gruveområdet. Gruveområdet er eid av Sydvaranger Eiendom AS og omfatter ca. 19.500 dekar over eiendommene gnr./bnr. 23/226 og 22/56.

Utvinningsrett er er en forutsetning for å kunne søke om driftskonsesjon. Sydvaranger fikk innvilget driftskonsesjon i henhold til vedtaket fattet av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) den 19. mars 2019. Konsesjonen omfatter malmforekomstene innenfor konsesjonsområdet som omfatter hele gruveområdet. Dette området strekker seg fra Bjørnevatn-bruddet i nord til Kjellmannsåsen i syd.Med sikring av en driftskonsesjon som er i overensstemmelse med Sydvarangers omsøkte planer, så har Sydvaranger alle tillatelser på plass.

Forut for oppstart av faktisk drift skal Sydvaranger fremlegge driftsplaner for de enkelte brudd. Disse planene skal forelegges og godkjennes av Direktoratet for Mineralforvaltning, som skal tilse at planene er innenfor rammene av den tildelte driftskonsesjon og i overensstemmelse med bergfagligforsvarlig drift. Planene skal forelegges for hvert enkelt brudd, og omfatte gråberg og malm for hele bruddets levetid. Dette er regulert i mineralloven og er ikke noe nytt i så måte da tilsvarende praksis også var gjeldende under tidligere lovverk under forrige driftsperiode. Fremtidige endringer og justeringer av godkjente driftsplaner skal også forelegges og godkjennes av Direktoratet for Mineral forvaltning.

I tillegg til dette må Sydvaranger før driftsoppstart blant annet også innbetale ca. 8.4 millioner kroner på sikringsfondkontoen, slik at det totale beløpet da utgjør 14,7 millioner kroner. Dennesummen er den beregnede kostnaden for sikring av områdene i henhold til sikrings- og avslutningsplanen som er godkjent i driftskonsesjonen. Sydvaranger må også ansette og utpeke en bergteknisk ansvarlig før drift kan startes. Sydvaranger jobber fremdeles med å utarbeide og optimalisere driftsplanene for de enkelte brudd samt fastlegge endelig uttaksrekkefølge. Dette er et svært omfattende arbeid som ennå ikke er ferdigstilt. Når dette arbeidet er ferdig vil disse bli sendt til Direktoratet for Mineralforvaltning for godkjenning.

Sydvarangers planer for fremtidig gruvedrift er basert på dagbruddsdrift. Dette er en forutsetning for å kunne drive forekomsten på en langsiktig, økonomisk robust og bærekraftig måte. Det er nettopp disse planene som har sikret Sydvaranger en finansiell partner i Orion, som vil finansiere gjenåpningen av gruveaktivitetene i Kirkenes. Med de studier som er gjennomført har man ikke funnet et økonomisk grunnlag for underjordsdrift med de nåværende økonomiske forutsetningene, og Sydvaranger kan dermed ikke se at det mulig å finansiere en drift basert på underjordsdrift.

Underjordsdrift er pr. i dag ikke et realistisk alternativ da man ikke vil kunne finansiere de enorme investeringene som kreves, og man ender opp med et tapsprosjekt. Driftsstrategien som Sydvaranger legger til grunn betyr likevel ikke at deler av malmforekomstene i fremtiden ikke vil kunne drives ut ved underjordsdrift. Dette er selvsagt en løpende vurdering som må gjøres i framtiden da både økonomiske forutsetninger og teknologi vil kunne endre seg.

I vedtaket om tildeling av driftskonsesjon for utvinning av jernmalm til Sydvaranger Eiendom AS for Sydvaranger gruveområde, skriver NDF i de avsluttende merknader blant annet at departementet mener at «Sydvaranger Eiendom AS' søknad om driftskonsesjon legger opp til en bærekraftigressursutnyttelse. Oppstart av dagbruddsdriften vil legge til rette for at ressursene, infrastrukturen og den lokale kompetansen vil utnyttes på en god måte for samfunnet. Dagbruddsdrift i Sydvarangerfremstår som et økonomisk og bergfaglig robust mineralprosjekt, i tråd med minerallovens krav.»