Jeg har sagt at dette var et konstruktivt møte, og jeg fikk inntrykk av at den politiske ledelsen i departementet mente det samme.

Men der tok jeg antakelig helt feil når jeg nå registrerer at statssekretæren i etterkant har funnet grunn til nærmest å refse ordføreren i et leserinnlegg. Jeg er svært overrasket og forundret over at et departement velger denne formen for oppfølging etter et formelt møte med en kommune.

Politisk ledelse i Vadsø hadde tre formål med møtet med statsråden. Vi ønsket å gi en faktabasert beskrivelse av situasjonen i kommunen jf. relativt kraftig nedgang i folketallet.

Vi påpekte den manglende politiske oversikten/ansvaret for konsekvenser av en sektorisert stat der ledere på mellomnivå gjør omstillinger/effektiviseringer som får urimelige effekter for enkeltkommuner. Og sist men ikke minst kom vi med konstruktive innspill og forslag til nye oppgaver bl.a. knyttet til muligheter for komplementære statlige kompetansemiljøer, å få forskningsprosjektet COAT på statsbudsjettet og Vadsø som pilot for «å jobbe sentralt og bo lokalt».

I situasjonsbeskrivelsen gikk vi nokså grundig inn både på det som har skjedd i offentlig sektor, og vi ga også en oversikt over hvordan vi jobber med næringsutvikling både lokalt og regionalt. Jeg ser at Robertsen mer enn antyder at jeg har operert med feil tall, men jeg har ikke snakket om de tallene han kommenterer. De tallene jeg har nevnt er nedlegginga av Vadsø Ungdomssenter og asylmottaket. I tillegg har jeg blant annet nevnt følgende statlige virksomheter som er kraftig redusert:

Skatt Nord, Statens vegvesen og Fiskeridirektoratet. Jeg tok særskilt opp det som akkurat nå skjer med regnskapsavdelinga i Statens vegvesen som skal overføres til DFØ og manglende gjennomføring av politiske løfter om nye arbeidsplasser og ledelse i Skatt Nord.

Når det gjelder sammenslåing av fylkesmannsembetene og tvangssammenslåing sa jeg at vi enda ikke har sett konsekvensene av disse reformene når det gjelder arbeidsplasser, men jeg påpekte at ledelse har flyttet og at det er stor uro blant ansatte.

Jeg må innrømme at jeg ikke hadde sett for meg at dette formelle møtet skulle ende opp i en avispolemikk. Men når vi nå er der så kan jeg skjønne at statssekretær Robertsen har behov for å fraskrive seg ansvar for utviklinga i distriktene. Denne regjeringa har stort sett bare ansvar for det som går bra og ikke alt det andre. Kommuneøkonomi er i denne sammenhengen et viktig stikkord. Et annet viktig stikkord er flyktningsituasjonen som Robertsen helt riktig påpeker har stor betydning for folketallsutviklinga i Vadsø. Men det er vel strengt tatt også et resultat villet statlig politikk?

Statlige arbeidsplasser er et av få virkningsfulle verktøy for en regjering som ønsker en buffer mot sentralisering. Statlige arbeidsplasser er like viktig for oss i Vadsø som i Oslo – kanskje viktigere. Da blir det et stort paradoks at alle vekst i offentlig sektor kommer i Oslo og andre store byer. Senest dokumentert i NOU 2020:12. Statssekretær Robertsens innlegg bekrefter vel egentlig det vi har trodd lenge: Sentralisering av statlige arbeidsplasser er villet blå politikk. Jeg håper imidlertid at politisk ledelse i et distriktsdepartementet faktisk tar oss på alvor når vi ber om dialog, og kanskje til og med følger opp noen av våre innspill? Vår invitasjon til Helleland om å komme på besøk står selvsagt fortsatt fast. Og hun må gjerne ta med statssekretæren.