(Finnmarken)

Onsdag skal politikerne i Sør-Varanger igjen ta stilling til om de skal gå videre med en planlagt privat vei mellom Pasvik og finske Nellim.

På norsk side ligger prosjektet i 200-millionersklassen. Og veiplanene har en rekke dumper å overkomme:

  • Statens vegvesen har signalisert at en privat skogsbilvei ikke kan bygges for allmenn trafikk. Veien må derfor ha standard som vanlige kommunale veier.
  • Finnmarkseiendommen (FeFo) er svært lunkne.
  • Reinbeitedistriktet mener veibyggingen vil ha stor negativ effekt for dem, og vil kreve kompensasjon.
  • Byggingen krever statlig godkjennelse for endring av grensene for Øvre Pasvik nasjonalpark.
  • Tollvesenet mener det er for lite folk og internasjonal handel i området til å forsvare en ny stasjon.
  • Sametinget mener det kan ligge mange uoppdagede kulturminner i området.
  • Det må skiftes ut 61.000 kubikkmeter masse.

LES OGSÅ: Men Kurt Wikan (Sp) har ikke gitt opp

– Ikke bruk penger

I forkant av behandlingen i formannskapet har avtroppende rådmann Bente Larssen vendt tommelen ned.

– Det er liten realisme i en videreføring av prosjektet slik det nå foreligger. Det har liten hensikt å avsette midler til videre utredning og prosjektering, skriver hun.

Rådmannen viser også til Statens Vegvesens utredning i 2005 som sier at næringslivet i Pasvik vil ha god nytte av det, men at det totalt sett har negativ samfunnsøkonomisk effekt.

Bioforsk Svanvik og Øvre Pasvik bygdelag er forkjempere for prosjektet. På finsk side er stemningen også positiv, med unntak av uttalelsen fra reindrifta, går det fram av rådmannens utredning.

Masse masser

Sør-Varanger og Enare kommuner har flere ganger sett på mulighetene for en slik vei, som både kan gi fordeler for næringslivet og kortere reisevei for familier med slekt i Finland.

På finsk side er kostnadene for en skogsbilvei estimert til seks-sju millioner kroner.

Statens Vegvesens utredning viste at en vei med riksveistandard vil koste 262 millioner kroner fra Nyrud til grensa til Finland – om lag seks kilometer delvis gjennom våtmark.

– Med en kommunal veistandard vil nok kostnaden kunne reduseres betydelig fordi det blir mindre masse å skifte ut. men fremdeles være urealistisk høye for å kunne ta over et kommunalt budsjett, mener rådmannen.