Det politiske presset medførte stor frustrasjon hos politiet på Storskog, går det fram av en erfaringskartlegging Politidirektoratet har gjort etter asylkrisa i nord.

LES OGSÅ: Krass kritikk i evaluering: Politidirektøren brukte en måned på å ta Hættas nødanrop fra Storskog på alvor (krever innlogging)

I evalueringen tar direktoratet sterk selvkritikk for å ha brukt en måned på å besvare politimester Ellen Katrine Hættas bønn om ressurshjelp.

Men politiet retter også selv skarp kritikk mot Justisdepartementet for politisk overkjøring på grensa etter at den nye asylinstruksen ble gitt i slutten av november.

Da utøvde Justisdepartementet et knallhardt press på politiet og UDI-representantene som befant seg på Storskog.

Teste Russland

Ordren fra Justisminister Anders Anundsen (Frp) var at Norge ikke skulle gi etter for Russlands klare beskjed om at asylsøkere med engangsvisum ikke kunne returneres.

Ifølge rapporten var begrunnelsen å «teste russisk side». Det ble prøvd, men russerne på Boris Gleb sendte dem tilbake etter få minutter.

– Politiet ba da om å kunne la være ytterligere forsøk på retur av personer i denne gruppen for å unngå økt arbeidspress og irritasjon på russisk side. Tilbakemeldingene dra departementet var imidlertid at det skulle forsøkes igjen, heter det i evalueringsrapporten.

Politiets evaluering av asylkrisa på Storskog

 • Det er Politidirektoratet selv som har initiert de kaller en erfaringskartlegging av hvordan politiet og utlendingsmyndighetene håndterte situasjonen på Storskog i høst og vinter.
 • Over 5.000 asylsøkere kom over grensa fra Russland fra august.
 • Ulike aktører i politiet, samt Sør-Varanger kommune, Utlendingsdirektoratet, Fylkesmannen i Finnmark og Grensekommissariatet og andre som hadde befatning med krisa, var i vinter samlet til en workshop over to dager i Sør-Varanger.
 • En foreløpig versjon av evalueringen ble sendt til dem 18. mars, med mulighet for tilbakemeldinger.  En ferdig versjon skal foreligge i midten av måneden.
 • Hovedkonklusjonen er at Politidirekoratet for sent innså at det ville eskalere til en krise på Storskog.
 • Justisdepartementet får også kritikk for overkjøring av faglige råd i forbindelse med tvangsreturer av personer med engangsvisum, som Russland sa de ikke ville ta imot.
 • Verken politimester Ellen Katrine Hætta, Politidirektoratet eller Justisdepartementet ønsker foreløpig å kommentere saken.
 • LES HELE DEN FORELØPIGE VERSJONEN AV RAPPORTEN HER

 

– Prøv igjen i morgen

Og departementet sto hardt på kravene.

– På et tidspunkt ble det også ønsket at den samme gruppen skulle forsøkes returnert dagen etter. Dette krevde mye ressurser, og skapte frustrasjon på norsk side, står det videre.

Det tok flere dager før Anundsen ga seg på dette. I mellomtida ignorerte politiet etter hvert disse ordrene for å konsentrere seg om de personene det faktisk var mulig å returnere.

– Avvikende ønsker mellom politisk ledelse og fagetatene er ikke uvanlige, og politiet utfører de pålegg som gis. Men i disse tilfellene var gjennomføringen kontraproduktiv. Resultatene hadde vært bedre om politiet hadde fått lov til å følge de faglige anbefalingene, står det å lese.

POD tar her selvkritikk for å ikke ha klart å få gjennomslag for rasjonelle argumenter hos Justisdepartementet.

Utfordringen i fremtidige krisesituasjoner er å kommunisere dette så tydelig at de rasjonelle argumentene kan få gjennomslag. I asylkrisen har ikke Politidirektoratet lyktes med dette, heter det i evalueringen.

SVs stortingsrepresentant fra Finnmark, Kirsti Bergstø, er sterkt kritisk till justisministerens handlemåte.

LES OGSÅ: Bergstø: – En alvorlig provokasjon mot Russland

Fakta om asylkrisa på Storskog

 • I løpet av høsten i fjor kom over 5.500 asylsøkere over Storskog.
 • For å redusere antallet asylankomster la Justisdepartementet fram en instruks i slutten av november som seinere er kritisert av FN og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.
 • Også innad i UDI var det uro knyttet til instruksen, som blant annet åpnet for at asylsøknader fra personer som kommer til Norge etter opphold i Russland, ikke skal realitetsbehandles.
 • Instruksen ble muliggjort av hasteendringene i utlendingsloven som regjeringspartiene med støtte fra Venstre, KrF, Ap og Sp fikk igjennom i Stortinget på under én uke i fjor høst.
 • Fra morgenen 25. november ble personer uten gyldig visum eller innreisetillatelse avvist på Storskog.
 • 29. november varslet Østfinnmark politidistrikt at de ville starte med såkalt framskutt grensekontroll, og stanse folk allerede før de kom gjennom den norske bommen.
 • Siden 30. november har det ikke sluppet noen asylsøkere gjennom fra Russland.

KILDER: NTB, Finnmarken

 

Trange kår

Daværende statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) hadde også en ordre med seg til Kirkenes.

Departementet insisterte på at all saksbehandling fra politiet og UDI skulle skje i de små lokalene på Storskog, grunnet signaleffekten. Asylsøkerne skulle snus på stedet for at de ikke skulle oppleve å i det hele tatt komme inn i Norge.

Problemet var at Storskog grensestasjon ikke er dimensjonert for dette. Politiet protesterte for døve politiske ører. Signaleffekten trumfet de faglige anbefalingene.

LES OGSÅ: Frp-Strifeldt refser Anundsen og Politidirektoratet for altfor sen respons på Storskog

– Det ble foreslått å prosessere en liten gruppe på Storskog for å synliggjøre instruksens intensjon, og så behandle resten på Ankomstsenter Finnmark. Dette ble avvist, står det i rapporten fra POD.

Ble kasteball

Kaoset rundt innføringen av den nye instruksen førte blant annet til situasjonen på bildet øverst i saken fra 27. november, hvor en familie som var forsøkt sendt i retur, ikke kom inn igjen i Russland, og satte seg ned i grensegata.

Her måtte grensekommissærene på både norsk og russisk side inn i bildet for å forsøke å løse situasjonen, meldte The Independent Barents Observer. Det endte med at Norge måtte ta dem tilbake igjen.

Personelelt på grensa opplevde disse dagene som svært uoversiktlige, og følte seg overkjørt.

– Det konkrete samvirket mellom UDI, PU og Østfinnmark politidistrikt var ikke tilpasset en fullstendig saksbehandling på Storskog, heter det i rapporten.

De mener også at de nye instruksene fra Justisdepartementet ble gitt for tett på, slik at fagetatene ikke fikk tid til å forberede seg.

Tajik: Mestret ikke situasjonen

Hadia Tajik (Ap), leder for justiskomiteen på Stortinget, er lite imponert over den politiske ledelsen.

LES OGSÅ: Tajik om Storskog-svikt: – Helt uholdbart av Anundsen

– Dette avdekker manglende kontakt mellom ansvarlige myndigheter på norsk og russisk side. Justismyndighetene mestret helt åpenbart ikke situasjonen og Utenriksdepartementet måtte senere inn og ta over, uttaler hun til iFinnmark.

 

Hun er også sterkt kritisk til den trege responsen på bønnen fra nord om ressurser til Storskog, som også kom fram i rapporten.