Ordfører Rune Rafaelsen er tydelige på hva han mener om denne utviklingen:

– Det er en nasjonal skam at en liten kommune som Sør-Varanger er, må gå til søksmål for å få dekket faktiske utgifter etter en avtale vi hadde med UDI.

I går ble stevningen sendt.

– Kommunen har oppfylt sin del av avtalen. Utlendingsdirektoratet (UDI) holder likevel fremdeles tilbake en betydelig del av kommunens vederlag, og kommunen anlegger derfor søksmål mot UDI med krav om utbetaling av utestående vederlag under partenes avtale, skriver prosessfullmektig for Sør-Varanger kommune, advokat Halvard Helle i stevningen som nå er sendt til Oslo tingrett.

Av påstanden i stevningen framkommer det at Sør-Varanger kommune krever tilsammen litt over åtte millioner kroner fra UDI.

– Trist

Summen er delt opp i tre, og i to av disse har kommunen lagt ned påstand om at UDI også dømmes til å betale forsinkelsesrenter.

LES OGSÅ: UDI sier de skal betale ti millioner, men det er bare to tredeler av regninga for transittmottaket

Avdelingsdirektør Christine Wilberg i UDI kommenterer stevingen fra kommunen slik:

– Vi har hatt et sterkt ønske om å komme til enighet med kommunen og det er beklagelig at det ikke har vært mulig. Når det nå har kommet dit at saken skal opp for retten, så vil vi legge fram våre synspunkter for rettsapparatet, og ikke i forkant gjennom media.

Ordfører Rafaelsen sier UDI har sviktet totalt.

– Det er rett og slett trist for Norge. UDI svikter, og små kommuner må ta hele ansvaret, sier han.

- Økte dramatisk

I den 17 siders lange stevningen blir det redegjort for saken helt fra kommunen orienterte UDI om den alvorlige folkevandringen fra Russland over Storskog. Dette skjedde 4. september, og kontakten med UDI resulterte i avtaler i løpet av oktober. Driftsavtalen ble signert 1. og 6. oktober. Senere ble det laget tilleggsavtaler.

I stevningen vises det også at utviklingen i antall asylsøkere som kom over.

– Etter inngåelsen av Driftsavtalen endret forutsetningene som lå til grunn for avtalen seg betydelig: Antallet asylsøkere som kom over Storstog fra Russland oversteg alt partene hadde antatt. Presset på Fjellhallen økte dramatisk ut over hva både UDI og kommunen hadde lagt til grunn da Driftsavtalen ble inngått, skriver prosessfullmektigen.

LES OGSÅ: UDI-direktøren taus før Fjellhallen-deadline – kan havne i retten over helga

Ingen mislighold

Flere steder i stevningen blir det understreket at Sør-Varanger kommune hele tiden har forholdt seg til avtalene som ble gjort.

– UDI holder likevel tilbake en betydelig del av kommunens vederlag, skriver advokat Helle.

Han fortsetter:

– UDI har ikke påvist noen mislighold fra kommunens side. UDIs tilbakehold er kontraktstridig og det kreves dom for at direktoratet utbetaler kommunens krav på restvederlag med tillegg av forsinkelsesrenter.

Reagerer på uttalelser

Kommunens opprinnelige faktura med forfall 17. desember 2015 var på 16.535.027 kr.

– Kommunen har ved en nærmere gjennomgang av saken funnet ut at deres krav under avtalene for drift av Fjellhallen må korrigeres. Kommunens samlede krav under avtalene er 17.031.871 kr, skriver advokaten.

7. april 2016 betalte UDI 8.703.971 kr til Sør-Varanger kommune. Det er altså differansen kommunen krever at UDI dømmes til å betale.

Kommunens prosessfullmektig trekker også fram et brev fra UDI som ble sendt til kommunen 11. desember i fjor. Her heter det at kommunen "grovt utnyttet den vanskelige situasjonen UDI var stilt overfor". Advokat Helle mener dette markerte et skifte i UDIs håndtering av avtaleforholdet.

Han skriver videre:

– Skiftet var sammenfallende med at UDI-ansatte som verken hadde deltatt i forhandlingene av avtalene, eller vært til stede i Sør-Varanger kommune i de kritiske månedene i september og oktober 2015, overtok kontakten med kommunen. I tiden som fulgte, fremsatte UDI flere grove, uriktige beskyldninger i retning av at Sør-Varanger kommune kun har vært opptatt av å mele sin egen kake, samt insinuasjoner om regelrett svikaktig opptreden fra kommunens side. Ingen av beskyldningene har støtte i sakens faktum og kommunen har avvist dem som usanne.