Gå til sidens hovedinnhold

110-sentralen blir i Finnmark

Artikkelen er over 4 år gammel

DSB har besluttet å videreføre Finnmark som en egen 110-region.

– Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven1 § 16 pålegges med dette Sør-Varanger kommune ansvaret for å etablere en 110-sentral for Finnmark 110-region. De øvrige kommunene i Finnmark plikter å knytte seg til 110-sentralen og med grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen, skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i et brev til kommunene i Finnmark.

LES OGSÅ: Porsanger driter i Hermans raljering: Vil ha 110-sentralen i Kirkenes

I brevet som nå er sendt ut, viser DSB til blant annet innspillene fra finnmarkskommunene. I slutten av august var det blant annet et dialogmøte med kommunene og andre beredskapsaktører i Finnmark.

Brevet er undertegnet av DSB-direktør Cecilie Daae. Hun deltok på dialogmøtet i Alta.

LES OGSÅ: Ba DSB-sjefen se hva som skjedde da Vegtrafikksentralen ble flyttet ut av fylket

Tømmes for beredskapsressurser

DSB har også vurdert en samlokalisering av 110-sentralen i Tromsø hvor både Finnmark og Troms inngår.

– Når beslutningen har falt på å opprettholde Finnmark som en egen 110-region er dette fordi at prinsippet om at brann- og redningsvesenets 110-sentraler skal følge de geografiske grensene til et politidistrikt, er tillagt vesentlig vekt. Med Finnmark som egen 110-region vil 110-regionene, politidistriktene og de lokale redningssentralene (LRS) ha sammenfallende geografiske grenser over hele landet. At hele beredskapsmiljøet i Finnmark ønsker at Finnmark fortsatt skal være en egen 110-region, og står samlet om å etablere en samlokalisert sentral for 110, 112 og 113 i Kirkenes, er også tillagt vekt, skriver DSB.

Et av momentene DSB trekker fram er dette:

– De sikkerhetspolitiske forholdene i Finnmark og det helhetlige endrete utfordringsbildet (klima, terror, flyktninger osv.) taler mot at Finnmark «tømmes» for sentrale beredskapsressurser, som 110- sentralen.

Liten befolkning

Direktoratet er også opptatt av at nødmeldingstjenesten skal være faglig sterk.

Tidligere Tromsø-ordfører Hermann Kristoffersen var en av de som hevdet at Finnmark ville være for lite, og en lokalisering til Tromsø ville være det beste.

LES OGSÅ: – Dere må snu om 110

DSB mener Finnmark må iverksette tiltak som gjør tjenesten forsvarlig nettopp på grunn av befolkningsgrunnlaget.

– For 110- regioner med et lavt befolkningsgrunnlag, som Finnmark som har det laveste befolkningsgrunnlaget i landet, er en av hovedutfordringene at befolkningsgrunnlaget er for lavt til å gi operatørene et tilstrekkelig erfaringsgrunnlag. Dimensjoneringsforskriften19 § 4-5 (2) stiller krav til at 110-sentralen skal være organisert slik at melding blir «forsvarlig mottatt, registrert og fulgt opp». På lik linje med andre regioner med lavt befolkningsgrunnlag forutsetter DSB at Finnmark 110-region iverksetter tiltak for å redusere sentralens sårbarhet i tilknytning til dette, skriver DSB.

Mange nyansettelser

Direktoratet stiller krav til 110-operatørene ved at de må hospitere slik at de skaffer seg erfaringsgrunnlag.

– Dette fordi den enkelte operatørs kompetanse og kapasitet vil avhenge av erfaringer som erverves gjennom håndtering av oppdrag. Med etableringen av en ny sentral i Kirkenes må det forutsettes at det blir mange nyansettelser, og hvor en grundig kompetanseheving må etterstrebes.

Etter DSBs syn er hospiteringsordninger et nødvendige tiltak å gjennomføre for å kompensere for det manglende erfaringsgrunnlaget som vil være gjeldende. Et annet sårbarhetsreduserende tiltak som DSB vil stille krav om gjennom samlokaliseringsprosessene for Troms og Finnmark, for å sikre en forsvarlig oppfølging av nødmeldinger, er at det etableres felles kart og konfigurasjon, og at det etableres et system for overflow, skriver DSB.

LES OGSÅ: Alta snur om i saken om 110-sentralen

Ikke nok med samisk tolk

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener det ikke vil være tilstrekkelig med en samisk tolk ved 110-sentralen slik det er i dag i Hammerfest.

DSB pålegger nå at det skal ansettes samiskspråklige operatører ved den nye sentralen i Kirkenes.

– Etter DSBs syn er ikke en tolkeordning tilstrekkelig til å ivareta samiske nødstiltes rett til svar på samisk. DSB legger til grunn at kommunene i Finnmark etablerer en 110-sentralen i Kirkenes med en samiskspråklig tjeneste som ivaretar samelovens krav. Ved at det må gjennomføres en rekke nyansettelser til sentralen i Kirkenes må kommunene nå påse at det ansettes samiskspråklige operatører på sentralen, skriver DSB.

 

Kommentarer til denne saken