Lovbrudd å vedta kutt for utviklingshemmede i Sør-Varanger

Illustrasjonsbilde. Arkivfoto: Torjus Kleiven Kandal

Illustrasjonsbilde. Arkivfoto: Torjus Kleiven Kandal

Av

– Vi ser med forferdelse og undring på et kutt i et tilbud til utviklingshemmede som allerede er for dårlig, skriver artikkelforfatteren.

DEL

MeningerNFU, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Sør-Varanger lokallag reagerer kraftig på noen av de kuttene som ble vedtatt i kommunens budsjett for 2017, og som kan føre til svikt i tjenesteutøvelsen til den enkelte bruker.

Vi refererer til Sak 086/16 i Kommunestyrets møte 14.12.2016. Punkt 6.1.13: Generelt kutt i Tjenesten for funksjonshemmede på 1,7 mill. kr.

LES OGSÅ: Alle er enige om at det private demenstilbudet er godt – men disse skal nå legge det ned (for abonnenter)

Fylkesmannen i Finnmark har i 2016 ført tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming i Sør- Varanger kommune. I rapporten fra dette tilsynet, datert 20.04.16, blir det fastslått avvik, der Fylkesmannen skriver:

«Sør-Varanger kommune har ikke et system som sikrer faglig forsvarlighet i helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Det medfører uakseptabelt stor risiko for svikt i tjenesteutøvelsen.»

Videre står det:

«Avviket er et brudd på følgende myndighetskrav: Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3–2 første ledd nr. 6 bokstav a og b, 3-4, 4-1, 4-2, jf. internkontrollforskriftens §§ 4 og 5, samt pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-1, 3–2 og 3-5»

Det er på bakgrunn av dette vi ser med forferdelse og undring på et generelt kutt i TFF på 1,7 millioner. Dette kuttet blir vedtatt, til tross for at rådmannen i sitt budsjettforslag skriver: «Dette vil medføre stor risiko for svikt i tjenesteutøvelsen til den enkelte bruker.»

LES OGSÅ: Ingen nåde fra Rafaelsen – forventer at helsevesenet følger ordre og holder budsjett (for abonnenter)

NFU Sør-Varanger lokallag mener dette er uforsvarlig overfor mennesker med utviklingshemming. Dette innebærer ikke bare kutt i tjenester og aktiviteter, men også i trygghet og sikkerhet. Sett i sammenheng med det vedtatte kuttet på 5,5 mill. i Helse- og omsorg, blir dette ekstra ille.

Videre kan det føre til økt belastning på de ansatte, som så fører til økt sykefravær, og mangel på stabilitet, kontinuitet og forutsigbarhet hos dem som mottar tjenester, med de problemer det fører med seg.

Det er positivt at det er avsatt penger til prosjektet aktivitets- og avlastningssenter og omsorgsboliger. Boligen som i dag brukes til avlastning, er gammel og ikke hensiktsmessig, da den ikke ble bygd for dette formålet. Aktivitetssenter for funksjonshemmede finnes ikke i kommunen i dag, det er bare opprettet midlertidige dagtilbud for dem som ikke kan være på Brenselsutsalget eller Grenseprodukter.

LES OGSÅ: Fem helsemillioner å kutte. Ingen plan fra politikerne. Hvor lenge klarer Trond å bo hjemme? (for abonnenter)

NFU vil imidlertid presisere, at hvis dette skal bli gode tilbud for dem som mottar tjenestene, kan det ikke vedtas store generelle kutt i TFF!

Styret i NFU Sør-Varanger lokallag har også merket seg at Kulturtiltak for funksjonshemmede fikk bestå. Dette er svært bra, for dem som har dette tilbudet i dag kan vanskelig nyttiggjøre seg ordinære tilbud i lag og foreninger. Men budsjettkuttet som er nevnt ovenfor, må ikke føre til at de får mindre bistand til å delta i disse fritidsaktivitetene!

Punkt 6.1.12: Reduksjon av omsorgslønn. Rådmannen foreslår å redusere budsjettert omsorgslønn med kr. 200.000. Vedtakene til dem som mottar omsorgslønn i dag, evalueres kontinuerlig, med tanke på endringer i hjelpebehov. I forslaget til budsjett for 2017 skriver Rådmannen: «Det gjøres strenge vurderinger på dette, så besparelsen må hovedsakelig oppnås gjennom at det ikke innvilges nye vedtak.»

NFU Sør-Varanger lokallag mener dette er brudd på §3-6 i Helse- og omsorgstjenesteloven, der det står: «Kommunen skal ha tilbud om omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid».

LES OGSÅ: Slakter Aps helsekutt på fem mill: – Uansvarlig, holder ikke til sommeren engang (for abonnenter)

Et eksempel: Et barn får en alvorlig kreftdiagnose, og må holdes hjemme fra skolen i lange perioder, på grunn av manglende immunforsvar. En av foreldrene søker da om omsorgslønn, for å kunne være hjemme og gi omsorg til barnet. NFU synes det virker både urimelig og lovstridig å avslå en slik søknad med begrunnelse i et kommunestyrevedtak om økonomi.

Punkt 6.1.5 Redusert spesialundervisning. NFU Sør-Varanger lokallag er også bekymret for en reduksjon på 2 mill. kr. til spesialundervisning. Det har vært generelle kutt i grunnskolen i flere år nå, og mulighetene til å drive god tilpasset undervisning har blitt mindre.

Når det da skal kuttes i spesialundervisningen, vil det spesielt gå ut over de elevene som trenger ekstra hjelp.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags