Sør-Varanger SV ønsker en aktiv næringspolitikk for hele kommunen

Av
DEL

MeningerSør-Varanger SV ønsker en aktiv næringspolitikk for hele kommunen Sør-Varanger kommune trenger en forutsigbar og rettferdig næringspolitikk. SV vil ha slutt på at vedtak preges av dispensasjoner, lemfeldige avgjørelser, forskjellsbehandling og vingling. Dette skaper usikkerhet og mangel på forutsigbarhet, noe som kan svekke utviklingen og satsinga fra næringsaktører. Næringslivet fortjener bedre! Hvis bedrifter skal tørre å satse i Sør-Varanger, må vi ha planmessig utvikling og profesjonell behandling av næringsutøvere.

Sør-Varanger SV vil ta hele kommunen i bruk. Kommunen må legge til rette for næringsutvikling også i distriktene. Vi vil bruke virkemidler som økonomisk støtte, hensiktsmessige tomter og aktiv rådgivning. SV mener kommunen må planlegge boligtomter tilpasset et liv på bygda og muligheter for fritidsaktivitet også i distriktene, slik at det blir mer attraktivt for dem som vil bosette seg der.

Sør-Varanger SV ønsker aktiv dialog og samarbeid med eksisterende næringsliv. Kommunestyret må lytte til disse når kommunen skal fatte vedtak i næringssaker. Vi har sterke drivere som Kimek, Kirkenes Sykehus, Sydvaranger eiendom, Sør-Varanger Utvikling og flere reiselivsbedrifter. Også innen kultur har vi viktige aktører som Samovarteateret og Pikene på bruen. Alle disse skal være kommunens samarbeidspartnere for et kompetent, aktivt og sunt næringsliv. I tillegg må vi styrke Kirkenes Næringshage som en spesielt viktig sparringpartner for næringsutvikling. Campus Kirkenes kan bli et kraftsenter for kompetanseutvikling både innen helse, oppvekst og ingeniørfaget.

Reiseliv og turisme har en eksplosiv vekst i vår kommune. Det er flott! For å sikre at turismen ikke bare blir et blaff, må det lages en samlet plan som regulerer aktiviteten til de ulike aktørene, sikrer samarbeid og nødvendig infrastruktur som toalett, parkeringsmuligheter og bruk av naturområder.

Kommunen må også ta sitt ansvar for å gjøre bykjernen imøtekommende og vennlig. Merkede ruter mellom hurtigrute, sentrum og nære turområder som Grenselandmuseet og Langøra burde være på plass for mange år siden. Her vil innføring av turistskatt gi mulighet for utvikling innen området.

Gjennom tiår er industri etablert i vår kommune uten den nødvendige planmessighet og hensyn til boligstrøk o.l. Dette må det gjøres noe med. SV vil arbeide for å få industri utav områder i tilknytning til eller i boligstrøk.

Sør-Varanger SV vil lose Stamnetterminalen ut av tåkeheimen, til en lokasjon som har et virkelig potensial for framtiden. Vi skal bygge ei havn som kan bidra til utvikling og nye satsinger på industri og grønn transport med Arktisk jernbane. Ei stamnetthavn må ta høyde for vyer og hva vi vil, ikke bare dagens situasjon. SV vil kjempe for at planarbeidet snarest blir tatt opp igjen gjennom den samarbeidsavtalen vi har med Statens vegvesen. Arbeidet må sluttføres og visjonene beholdes.

Sør-Varanger er rik på mineraler og andre naturressurser. Sør-Varanger SV vil presse på, slik at kommunestyret stiller krav om at gruvedrift og industri skal være så bærekraftig som mulig. Hvis ressursene skal utnyttes, må det skje med hensyn til lokal befolkning, og slik at verdiene skaper ringvirkninger og rikdom også lokalt. For Sydvaranger krever SV en gruvedrift basert på underjordsdrift. Dette gir en langsiktig drift basert på lokal arbeidskraft med minst mulig forurensing.

Sør-Varanger SV krever at ny driftsplan som sendes til direktoratet for Mineralforvaltning sendes på høring og at den blir behandlet av kommunestyre for uttalelse. For å sikre at våre verdier, gjennom de ressursene som blir tatt ut, blir i kommunen skal mineralskatt innføres.

Sør-Varanger SV mener vi må ha en næringsutvikling hvor regnskap angående bærekraft og miljøregnskap er en naturlig del av underlaget for beslutninger. tillegg vil vi få en aktiv energi- og klimaplan, slik at den viser vei for den nødvendige bærekraftige utviklinga for vår kommune.

Dette setter krav til samarbeid på tvers av partier og ståsted. Sør-Varanger SV vil med dette oppfordre alle partier til et tverrpolitisk samarbeide og satse på ei utvikling basert på fakta og bærekraft – Godt Valg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags