«Som sametingsråd med ansvar for opplæring, er jeg overbevist om at den nye læreplanene er med på å utvikle hele landet og at vi står igjen med et godt resultat som mange kan være stolt over»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

For utvikling av det samiske samfunnet og den samiske skolen.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Mandag 18. november lanseres nye læreplanverk, det samiske parallelle likeverdige læreplanverket og nasjonal læreplanverk. Sametinget har fastsatt læreplanene for samisk språk og det samiske innholdet i læreplanene. Med lanseringen av de nye læreplanen er vi godt i gang med fornyelsen av læreplanverkene og skal nå både implementere og utvikle læreplaner for blant annet programfagene i videregående skole.

Som sametingsråd med ansvar for opplæring, er jeg overbevist om at den nye læreplanene er med på å utvikle hele landet og at vi står igjen med et godt resultat som mange kan være stolt over. Vi har fått utviklet det samiske samfunnet og de samiske innholdet i læreplanene på en måte som er med på å sikre og videreføre samiske språk og kultur. Vi er med på å sikre at samiske elever møter en skole som er med på å bygge deres identitet og gir dem opplæring basert på deres kultur, historie og samfunnsliv.

Samtidig som en klar og tydelig utvikling av den samiske og norske skolen er mye nytt. Som en nytt sentralt dokument i fagfornyelsen har vi Overordnet del – Verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Det er ikke første gang at det er samisk innhold med i læreplanenes overordnede del. Det er imidlertid første gang at den overordnede delen har tydelige forventninger til samisk innhold i læreplanene og er felles for nasjonal og samisk skole. Sametinget ser det som et stort fremskritt. I overordnet del står det at den samiske kulturarven er en del av kulturarven i Norge, og at norsk og de samiske språkene er likeverdige. Det står at elevene skal få en innsikt i det samiske urfolkets historie, kultur, samfunnsliv og rettigheter.

Samtidig som vi har jobbet frem nye verdier og prinsipper for grunnopplæringen ser vi en ny måte å forstå kompetansebegrepet på, vi ser en helt ny struktur av læreplanene. Læreplanene skal også legge til rette for dybdelæring, at elevene får fordype seg i lærestoff og jobbe med dette over tid. Konsekvensene har vært en reduksjon av antall kompetansemål.

Sametinget har likevel jobbet for at læreplanene skal ha flest mulig eksplisitte samiske kompetansemål i alle nasjonale læreplaner og i de samiske likeverdige parallelle læreplanene. Dette er et arbeid vi har lyktes med. I de nye læreplanverkene er det langt mer eksplisitt samisk innhold i de overordnede tekstene, enn i gjeldende nasjonal læreplanverk. I norskfaget er en tredjedel av kompetansemålene redusert, men det samiske innholdet er ikke redusert tilsvarende. I naturfag samisk og nasjonal er det flere momenter av samisk innhold, blant annet er tradisjonskunnskap fremhevet. Iblant annet samfunnsfag, samisk- og nasjonal læreplan, er fornorskning og uretten mot samer, tema. For Sametinget har det vært viktig at elever lærer om den urett som er utvist mot samer i historien frem til vår tid. Læreplanen i duodje bygger blant annet på tradisjonell duodje bærekraftig bruk av naturmaterialer. Læreplanen i Kunst og håndverk har betydelig økning av samisk innhold. Læreplanene i samisk som andrespråk har økt fokus på å faktisk lære seg samisk, ved at kommunikasjon er vektlagt som det viktigste i faget. Læreplanene i samisk som første- og andrespråk legger til rette for å gi elevene kompetanse i samisk ved bruk av sterke språkopplæringsmodeller.

Jeg vil si at læreplanverket, med Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen, representerer et samisk verdiløft for den samiske skolen. I tillegg er læreplanene dagsaktuelle og fremtidsrettet, og forbereder elevene til å få relevant kunnskap og forståelse for fremtidige samfunn, og å kunne bruke det de har lært i ulike situasjoner.

Jeg vil i dag rette en takk til alle læreplangruppene, og særlig de samiske læreplanaktørene som har bistått Sametinget i utviklingen av samiske parallelle likeverdige læreplaner. Dere har hatt et krevende arbeid, som er blitt løst konstruktivt og med høy faglig kvalitet. De nye læreplanverkene er et tydelig tegn på at det samiske samfunnet selv både kan og skal utvikle seg på samenes egne premisser og med kunnskap utviklet i samiske samfunn.

Når vi ser en tydelig utvikling av det samiske samfunnet gjennom denne fagfornyelsen, så står vi likevel ovenfor noen utfordringer i forbindelse med fornyelsen av læreplanverkene. En sentral utfordring er at det må utvikles samiske læremateriell som er i tråd med det nye planverket. Dette har vi tatt, og vil fortsette å ta høyde for i de neste årenes tilskudd til læremiddelutvikling.

Samtidig står vi ovenfor en implementeringsprosess når læreplanene skal tas i bruk i skolen. Med å ha styrket det samiske innholdet i begge læreplanverkene så gir vi både nye, større og mer krevende oppgaver til skolene og lærerne. Overordnet del skal implementeres i skoleverket og elevene skal få lære mer om samer som urfolk. Jeg vil understreke at det ikke bare en plikt hos skolene, men en rettighet hos alle elever at de skal få ta del i den kunnskapen om det flerkulturelle samfunnet de lever i. Sametinget har holdt fast ved at å være tydelige i kompetansemålene så vil det være en støtte til læreren i undervisning og med det sikre at kunnskapen om samer som urfolk øker i hele landet.

At alle skolebarn i Norge får kunnskap om alle folk i eget land, om egen urbefolkning og får forståelse for at alle folkeslag er likeverdige er et gode for nasjonen Norge. Samisk innhold er med på å understreke at et demokratisk samfunn verner om urfolk og minoriteter. Alle deltakere i skolefellesskapet skal etter de nye læreplanene utvikle bevissthet om både minoritets- og majoritetsperspektiver og skape rom for samarbeid, dialog og meningsbryting. Det er med på å utvikle forståelse av den verden vi bor i og det samfunnet vi bor i. I dette arbeidet har samisk kultur, historie og samfunnsliv mye å bidra med og jeg er fornøyd med at vi har skapt plass i læreplanverkene til å holde dette prinsippet oppe.

Læreplanverkenes fornyelse fører mye godt med seg, men har samtidig ikke fått løst alle utfordringer. Det mangler fortsatt samiske parallelle, likeverdige læreplaner i fagene matematikk, kroppsøving og samisk for hørselshemmede. Samtidig vil mange savne tydeligere og mer eksplisitt samisk innhold i læreplan for matematikk. Jeg vil være tydelig på at Sametinget har ambisjoner om å sette i gang et arbeid for utvikling av samiske parallelle, likeverdige læreplaner i disse fagene. Slik vil vi kunne være med på synliggjøre hva et forsterket samisk innhold vil være i disse fagene og utvikle fagene med base i samisk språk kultur og samfunnsliv. Sametinget vil fortsette utviklingen av den samiske skolen og med det utvikle det samiske samfunnet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken