Nordkalottfolket har vært representert på Sametinget siden 2005, og undertegnede har vært innvalgt gjennom hele perioden. Med Nordkalottfolkets ståsted i hos den moderate samen som ønsker næring- og samfunnsutvikling for det samiske folk, var vi frem til 2016 klar: Arbeiderpartiet var grupperingen vi kunne samarbeide med. Vi samarbeidet også under Olli-rådet. Den tiden er definitivt over.

Gjennom hele perioden fra 2005 til nå, har Nordkalottfolket hatt samme grunnverdier i valgprogrammet og i holdninger i alle større saker: vi ønsker likeverdighet mellom ulike samer, mellom næringer og mellom ulike folk som bor i nord. Vi ønsker ikke selvbestemmelse, men en sterk medbestemmelse fordi man er få samer og en truet kultur. Nordmenn, samer og kvener bor side om side, og da kan ikke den ene ha herredømme over den andre.

Arbeiderpartiet på sametinget har over flere år samarbeidet med NSR i alle vesentlige saker, og har konkret samarbeidsavtale. Vi ser et AP som går lengre og lengre i retning NSR-politikk, med vetorett til sametinget, og forfordeling av enkelte samiske grupper. I ekstra rause stunder, har vi vurdert om det vil være mulig å finne tilbake til en felles plattform, som gjør at man kan få til en annen retning på sametinget ved neste valg. Ved hvert plenum ser vi det samme: AP forsvinner lengre og lengre mot NSR.

I årets desemberplenum har Arbeiderpartiet har gjort følgende:

1) Arbeiderpartiet stemte for NSR-SP sitt budsjett, det viktigste styringsdokumentet gjennom året. Det betyr at man stiller seg bak alle prioriteringene til NSR-SP, slik som 11 % økning til politisk og administrativ virksomhet på Sametinget mens det samiske samfunnet må klare seg med maksimalt 3,5 % økning.

2) AP-NSR-SP stemte mot at likeverdig behandling av utmarksbrukere skal være bærende prinsipp og grunnlag for innspill til motorferdselslovutvalget. Heller ikke her var NSR-SP avhengig av AP sine stemmer, og dermed ingen tvil om at dette er reell AP-politikk.

3) FRP fremmet mistillitsforslag mot Sametingsrådet, fordi et rådsmedlem hadde gitt plenum uriktig informasjon. Det regnes som dødssynd i et parlament. Saken startet liketil fordi AP oppdaget at uriktige opplysninger var gitt. Men AP-NSR-SP stemte mot mistilliten – nok en gang uten at AP sin stemme var avgjørende. AP aksepterer dermed at det er greit å gi uriktige opplysninger til plenum, noe som er helt uakseptabelt for Nordkalottfolket.

4) AP-NSR-SP presser igjennom å bruke «nødparagrafen» med 2/3 flertall i «manntallssaken». Saken dreier seg om at to personer innrømmer å ha skrevet seg inn i valgmanntallet på feil grunnlag. Forvaltning, kontroll av manntallet er allerede plenumsleder Tom Sottinen (AP) sitt ansvar ifølge vårt eget regelverk. Sottinen har vært plenumsleder i 5 år, og evt. feilinnmeldinger skulle uansett blitt fulgt opp av Sottinen. I stedet har AP-NSR-SP presset igjennom en merknad som sier man skal undersøke hvorfor folk melder seg ut av manntallet, og om man virkelig oppfatter seg som samer. AP og Sottinen og AP har gjennom vedtaket latt det gå politikk i arbeidet, som burde vært gjennomført nøytralt. Det er med å svekke sametingets legitimitet. Dette gjøres for å etterprøve samers egen oppfattelse av egen identitet. Snakk om å sette seg til doms over andre. Selv samers egen identitet skal vektes politisk for å være same god nok.

Nordkalottfolket konstaterer at AP på Sametinget fortsatt er milevis unna den moderate siden, og har ingen ønske om å drive politikk som skiller seg fra NSR-SP. Vi slår derfor siste spiker i kista for samarbeid med AP, gravlegger kista og ønsker AP sammen med SP lykke til med sin politikk for samisk selvbestemmelse over alle andre, mindre penger til samisk samfunn og nei til all infrastruktur og næringsutvikling som gir løft for kysten og fastboende samer.

Skal Sametinget endre retning og ta alle samer på alvor, er det kun Nordkalottfolket som forfekter en moderat retning, hvor vi alle er likeverdige, hvor lovverk endres og gir mer likeverdighet, og alle deler av samisk samfunn skal tas på alvor. Og skal vi få moderat retning, må samer skrive seg inn i valgmanntallet og stemme på Nordkalottfolket.