Olje- og energidepartementet har sendt forslag til åpning av kystnære områder for vind-industrien. Fiskebåt har levert et høringssvar til forslag om åpning av område etter havenergiloven. Av høringsnotatet fremgår det at Olje- og energidepartementet foreslår å åpne områdene, Sandskallen-Sørøya Nord, Utsira Nord til havbasert vindkraftanlegg.

Senterpartiet har programfestet følgende:

«Vindkraftproduksjon til havs har stort potensial. Mulighetene for flytende anlegg er spesielt interessante. Det kommer til å kreve målrettet arbeid, klare strategier, og betydelig kapital for å få utviklet havvindteknologien, men Norge har store muligheter på teknologi- og leverandørsiden. Denne grønne markedsmuligheten må utnyttes» (s. 31).

Jeg viser til de klare forutsetninger for slik produksjon til havs. Det Senterpartiet går inn for er flytende anlegg og ikke som her foreslått; bunnfaste vindturbiner.

Jeg viser videre til at produksjonen av energi – også til havs – skal «utvinnes og brukes på en mest mulig skånsom måte for naturen og for samfunnet» (s. 31). Plassering på hevdvunne fiskefelt er det motsatte.

Anlegget som foreslås på Sandskallen-Sørøya Nord, vil - som Fiskebåt også poengterer i sitt høringssvar – bl.a. berøre «Råsa». Dette er et av kystens beste fiskefelt hele året gjennom. Av egen erfaring – jeg har selv drevet fiske i området – kan jeg vise til at området er unikt med sikre forekomster av torsk, hyse og sei store deler av året. Dersom det er «svart hav» andre steder, er det alltid mulig å sikre seg fangst på «Råsa».

Dette forslaget er helt uakseptabelt og Senterpartiet vil på det sterkeste fraråde at en følger forslaget mht. denne lokalisering på hevdvunne fiskefelt. Det gjelder ikke kun for «Råsa», men også for andre sikre og gode fiskefelt som fiskerne har høstet i uminnelige tider.

Jeg foreslår at det ikke gis noen konsesjoner for slike havvind-prosjekter før det er nøye kartlagt om vedkommende stedsvalg er områder som fiskerne drifter på.