Gå til sidens hovedinnhold

Skoleledernes reisevirksomhet

Artikkelen er over 4 år gammel

– Nettoutgiftene ved reisene til rektor i Nordkappskolene er mye mindre enn framstilt i Finnmark Dagblad, og jeg tør påstå at de har således vært god investering for befolkningen generelt og Finnmark fylkeskommune spesielt.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommentarer til artikkel i iFinnmark – Nordkapp-rektor reiste for nesten 300.000 - om reisekostnader for sentral-administrasjonen og skolenes ledere over to år.

Jeg leser med stor interesse artikler i FD og iFinnmark om reisevirksomheten til skoleledere i fylket, der bl.a. undertegnede, i rollen som rektor ved skolene i Nordkapp, har fått en sentral plass. Jeg er den av rektorene i fylket som har størst reisevirksomhet, og således brukte mest penger i utøvelse i jobben. Kr. 284.434,- eller nesten 300.00 på to år som avisen fremhever. Dette er da koplet opp mot kutt og nedtrekk i skolebudsjettet på 20 millioner kroner - vedtatt i fylkestinget i vår. På bakgrunn av artikkelen og dens overskrifter, kan det oppfattes som at her er det høy sigarføring og et liv i sus og dus på skattebetalernes regning, slik vinklingen er framsatt av FD. Dette skal da gå ut over driften til skolene og elevene. Personlig liker jeg størst mulig grad av offentlighet og jobber hele tiden etter det prinsippet i mitt daglige virke, og at det jeg gjør skal være transparent og tåle innsyn. Synes derfor at det er positivt at avisen gjør slikt, men fremstillingen må være riktig og balansert. Derfor denne kommentaren.

Jeg kan ikke uttale meg om de andre skolenes og rektorers reiseregninger, minibarregninger, potetgull eller antall vinglass mm, men i hovedsak er det fellesmiddager, som blir fakturert fylkeskommunen når vi rektorer er samlet, med to enheter alkohol inkludert, som er normen. Utover dette betaler den enkelte selv. Alle trekkes i diett både for lunsj og middag, når det foregår på denne måten. Det er det jeg kjenner igjen fra møtene og reisene jeg har deltatt på.

Jeg er kjent med at enkelte av reisene til fylkeslæringssjefen og flere rektorene dekkes av prosjektmidler og andre offentlige instanser, når man deltar både her til lands og/eller utenlands. For egen regning kan det opplyses at store deler av de reisene som listes opp i artikkelen - både til Danmark og Island mv – er dekket av prosjektmidler fra EU og Nordisk ministerråd. Dette gjelder også Italia, Spania osv. Utgiftene ført på reiseregningene refunderes i ettertid fra prosjektmidler og kostnadene går i null. Nordkapp maritime fagskole og Nordkapp videregående skole er en internasjonal prosjektskole, og dette krever deltakelse og reisevirksomhet. Oppslaget i FD korrigerer ikke for dette, og gir således et feil bilde av situasjonen.

Som den skolen med størst reisevirksomhet (og utgifter som følge av dette), blir det høye beløp ved reiser. Honningsvåg ligger kommunikasjonsmessig slikt til at reiser uansett blir lange og kostbare. Å komme seg til Tromsø eller Vadsø med fly er dyrt med Widerøe. Skal man reise lengre distanser, dobles dette flere ganger. Tur/retur Oslo med overnatting blir ofte i underkant av 10 000 kr. Man reiser ikke mange ganger før det blir 100000 kroner.  Tur/retur Haugesund for møte med Sjøfartsdirektoratet og/eller Ålesund med Kystverket, blir for om lag kr. 15 000 pr tur.

Når FD/iFinnmark fremhever reisene til rektor ved begge skolene i Nordkapp som høye, må det presiseres at det er flere skoler som skal ivaretas av samme person. Det er videregående skole med spesialitet på maritimt, marint og fiskerifaglig utdanning, som skal representeres nasjonalt på vegne av fylkeskommunen. Dette krever reiseaktivitet i store deler av landet. I tillegg har samme person i rektorstillingen åtte filialer å ivareta – det er kostbart å reise i dette fylket! På den andre siden er rektor leder av den maritime fagskolen, som er underlagt et annet regime enn vgs. Undertegnede har siste årene vært med å bygge opp en ny «maritim fagskole» nasjonalt, sammen med ledelsen og rektorer i de andre 12 fagskolene i landet. Det er laget nye læreplaner og kvalitetssikringssystemer for å ivareta godkjenningen bl.a. for den eneste skolen i Finnmark. Dette krever reising og møtene foregår ikke i Nord-Norge. Deler av reisene er dekket med eksterne prosjektmidler fra departementet (MARKOM).

Rektor ved skolene i Nordkapp har gjennom de forutgående år bygd opp et kompetansesenter innen maritim sektor relatert mot oljevern, sikkerhet og beredskap, og har inngått mange og store omfattende avtaler med kommersielle aktører innen bl.a. oljenæringen (North Cape Simulators). Dette har gitt stor aktivitet, kunnskap og erfaringer, som har gjort fagmiljøet verdensledende innen sitt område. Dette har krevd reisevirksomhet og enormt mye arbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Kostnadene er i sin helhet dekket inn og vel så det, i de avtalene som er inngått og refundert på tiltak eller prosjekt. Kurs og prosjekter har dekket inn alle reiseutgiftene til rektor, og gitt ringvirkninger i form av kompetanse til Finnmark. Omsetningen utover undervisningsvirksomheten til regulær skoledrift, har over tid vært om lag 35 millioner kroner. Ser man dette i relasjon til reiseutgiftene FD skiver om for årene 2014 og 2015 på kr. 144 000 årlig, har det - etter mitt skjønn - vært gode investeringer, og på ingen måte gått på bekostning av elevenes tilbud (heller tvert imot) eller belastet skattebetalernes midler. Hadde avisen i forkant tatt kontakt, skulle jeg fortalt dette.

Finnmark Dagblad har gjennom alle år dekket den gode utviklingen til skolene i Honningsvåg og med et lite arkivdykk i egen avis, hadde man funnet stoff som dokumenterer dette. Her hadde en også funnet artikler om gode faglige resultater, at skolen ligger over landsgjennomsnitt på gjennomføring og har et godt arbeidsmiljø både hos elever og lærere. Skolen har i alle år hatt stålkontroll på økonomien og gått i balanse.

Nettoutgiftene ved reisene til rektor i Nordkappskolene er mye mindre enn framstilt i Finnmark Dagblad, og jeg tør påstå at de har således vært god investering for befolkningen generelt og Finnmark fylkeskommune spesielt.

Kommentarer til denne saken